UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility KA103, Študentské mobility – Stáž pre čerstvých absolventov (SMP), Informácie pre vybratých študentov

Kontaktná osoba pre študentov/absolventov odchádzajúcich na Erasmus+ mobilitu – stáž:

PhDr. Zuzana Szattlerová 
VoIP (enum): +421 55 234 1129
e-mail: zahrodd@upjs.sk, zuzana.szattlerova@upjs.sk


Kroky pred mobilitou

Výberové konania

 • VK prebiehajú na úrovniach jednotlivých fakúlt/katedier/ústavov. Každá fakulta má stanovený počet miest pre Erasmus+ mobility, a teda zostaví zoznam vybratých študentov a náhradníkov (prípadne aj zamietnutých študentov).

Komunikácia študentov s hostiteľskou organizáciou

 • Za komunikáciu s hostiteľskou organizáciou je zodpovedný študent. Prípravu programu stáže a Zmluvy o stáži (Learning Agreement for Traineeships) má na starosti študent v spolupráci s hostiteľskou organizáciou.

Doručenie dokumentov

 • Študent/absolvent je povinný do stanovených termínov na Referát pre zahraničné vzťahy doručiť:
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje hostiteľská organizácia (napr. application form, OP, pas, životopis, motivačný list, atď.)
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje Referát pre zahraničné vzťahy (t.j. Learning Agreement for Traineeships (LA); bankové údaje; Európsky preukaz zdravotného poistenia; poistné zmluvy, ktoré potvrdzujú, že študent má zabezpečené úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu na celé obdobie mobility).
 • Stanovené termíny sú oznámené na inštruktážnom stretnutí pre vybratých študentov.
 • Okrem dokumentov, ktoré potrebuje hostiteľská organizácia (ak sú také), Referát pre zahraničné vzťahy od študenta potrebuje aj:
  • Learning Agreement for Traineeships (Zmluva o stáži) - časť Before the Mobility:

Študent/absolvent doručí Learning Agreement (LA) na Referát pre zahraničné vzťahy až keď bude podpísaný študentom a jeho koordinátorom (v prípade FF podpisuje katedrový a fakultný koordinátor a v prípade Prír.F podpisuje ústavný a fakultný koordinátor). Referát pre zahraničné vzťahy následne zabezpečí podpis Erasmus inštitucionálnej koordinátorky.

 • Uznanie Erasmus+ mobility- stáže: Tabuľka B v LA – časť Before the Mobility -
  •  ak študent realizuje svoju mobilitu už ako absolvent, v tabuľke B vyplní 3. tabuľku
 • Ak hostiteľská organizácia nevyžaduje vlastný vzor LA, študent/absolvent vyplní náš dokument.
  •  Bankové údaje - dostupné tu.
 • Číslo účtu je potrebné vyplniť len vo forme IBAN.
  •  Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • Musí mať takú platnosť, aby pokryl celé obdobie trvania mobility. Ak študent/absolvent cestuje do krajiny, kde EPZP neplatí (napr. Turecko), donesie nám doklad o komerčnom poistení.
  •  Kópie poistných zmlúv, ktoré potvrdzujú, že študent/absolvent má zabezpečené nasledovné typy poistení na celé obdobie mobility:
   • Základné zdravotné poistenie – ak nemá EPZP
   • Úrazové poistenie
   • Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
 • Novinka v poistení: Erasmus+ poistenie
 • Všetky dokumenty pre hostiteľskú organizáciu a pre Referát pre zahraničné vzťahy doručí študent minimálne 2 mesiace pred plánovaným termínom mobility buď priamo na Referát pre zahraničné vzťahy, alebo ich odovzdá svojmu fakultnému/katedrovému/ústavnému koordinátorovi, ktorý ich pošle na Referát pre zahraničné vzťahy.
 • Referát pre zahraničné vzťahy následne dokumenty odošle hostiteľskej organizácii – študenti/absolventi si tieto dokumenty neposielajú sami ale pozor, ak prijímajúca univerzita vyžaduje od študenta/absolventa, aby dokumenty podal študent/absolvent on-line do on-line systému hostiteľskej organizácie, študent/absolvent to musí urobiť sám (a dať nám vedieť).
 • Nominácia na mobilitu je záväzná. V prípade odstúpenia od mobility je študent/absolvent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.


Kroky pred vycestovaním
 

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje (v ideálnom prípade) približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • Referát pre zahraničné vzťahy študentovi/absolventovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od študenta/absolventa  všetky potrebné dokumenty
  • obdrží LA podpísaný aj zo strany hostiteľskej organizácie
  • študent/absolvent oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • po podpise finančnej zmluvy bude študentovi prevedených 80% grantu (zvyšných 20% grantu bude študentovi/absolventovi prevedených až po návrate z mobility a splnení všetkých povinností spojených s mobilitou.

Komunikácia s úradom práce

 • Pred vycestovaním musí absolvent ísť na úrad práce a evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie s tým, že sa počas istej doby bude nachádzať na absolventskej Erasmus+ stáži.

Vyjadrenie z úradu práce: Zaradenie uchádzača o zamestnanie (UoZ) do programu Erasmus+ je možné posudzovať ako zapojenie do vzdelávacieho programu v zmysle § 44 ods 7 písm d) zákona č.5/2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ uchádzač o zamestnanie preukáže úradu zaradenie do uvedeného programu, je dôvodná aplikácia § 34 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti, ktorý od takéhoto UoZ po dobu zaradenia do programu realizovaného mimo územia Slovenskej republiky nevyžaduje plnenie povinností podľa ods. 6 a 8 § 34 zákona o službách zamestnanosti.

Vyplnenie vstupného jazykového testu v rámci on-line jazykovej podpory

 • Každý študent/absolvent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility a na konci mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci.
 • Licenciu na vstupný test zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta/absolventa po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta/absolventa, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.
 • Licenciu na výstupný test pošle študentovi/absolventovi systém automaticky koncom mobility.
 • Po podaní vstupného jazykového testu má študent/absolvent v prípade záujmu možnosť absolvovať aj online jazykový kurz, a to BUĎ z jazyka stáže, v ktorom bol vstupný test (táto možnosť tu je vždy) ALEBO z jazyka prijímajúcej krajiny, ak je jazyk prijímajúcej krajiny dostupný v online systéme a ak študent/absolvent dosiahol zo vstupného testu úroveň B2 alebo vyššie (v opačnom prípade je možné zaslať kurz len z jazyka vstupného testu).


Kroky počas mobility

Zmeny k Learning Agreementu - časť During the Mobility

 • Zmeny v LA sa robia vtedy, keď sa modifikuje časť Learning Agreemetu – Before the Mobility. 
 • Možnosť urobiť zmeny v LA musí študent/absolvent prekonzultovať so svojím koordinátorom na fakulte/ústave/katedre a musí ich podpísať študent/absolvent, prijímajúca inštitúcia a koordinátor na UPJŠ. Kompletne podpísané tlačivo je následne potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy (sken je postačujúci).
 • Ak študentovi/absolventovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť, ktorú nemohol ovplyvniť, študent má okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto skutočnosti. 

Predĺženie mobility

 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu predĺžiť, je potrebné o tom informovať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy. Študent/absolvent musí zároveň doložiť súhlas (stačí email) jeho koordinátora na UPJŠ a súhlas koordinátora na hostiteľskej organizácii.
 • Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí možnosť predĺženia mobility. Študentovi/absolventovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. UPJŠ rozhodne, či študentovi/absolventovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, alebo mu schváli predĺženie mobility len s nulovým grantom.
   

Kroky po mobilite

 • Do 30 dní od ukončenia mobility doniesť na Referát pre zahraničné vzťahy Learning Agreement – časť After the Mobility (Traineeship Certificate)
 • Do 30 dní od prijatia výzvy vyplniť on-line správu EU-Survey. Výzva príde študentovi/absolventovi na e-mail po ukončení mobility.
 • Podať on-line jazykový test po ukončení mobility (ak študent/absolvent dosiahol z vstupného testu úroveň C2, táto povinnosť odpadáva).
 • Po doručení Learning Agreementu – časť After the Mobility (Traineeship Certificate), podaní on-line správy a podaní záverečného on-line jazykového testu + ak bude trvanie mobility podľa certifikátu o trvaní mobility totožné s finančnou zmluvou, bude študentovi/absolventovi doplatených zvyšných 20% grantu.

Dôležité upozornenia

 • Erasmus+ mobilitu - stáž naplánujte v dostatočnom predstihu.
 • Buďte voči sebe nároční a usilujte sa o „stáž svojich snov“, ktorú aj potenciálni zamestnávatelia môžu vnímať ako kvalitnú a reprezentatívnu.
 • Nenechajte sa odradiť prípadným neúspechom vo fáze hľadania stáže, radšej oslovte viacero zamestnávateľov, čím si zaistíte pozitívnu odozvu.
 • Zamestnávateľa oslovte s motivačným listom a aktuálnym CV šitým na mieru, snažte sa „predať“, naštudujte si informácie o ňom, jeho aktuálne bežiace projekty, vyhnite sa všeobecným frázam.
 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu predĺžiť, je potrebné o to požiadať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy.
 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu skrátiť, môže, ale na mobilite musí ostať minimálne 2 mesiace, v opačnom prípade bude musieť študent/absolvent vrátiť celý grant (mobilita kratšia ako 2 mesiace nemôže byť uznaná). V prípade, že trvanie mobility podľa certifikátu z prijímajúcej univerzity je viac ako 2 mesiace ale menej ako bolo dohodnuté vo finančnej zmluve, študent/absolvent bude povinný vrátiť alikvotnú časť grantu za obdobie, o koľko ostal menej.
 • V prípade, že sa študent/absolvent rozhodne zrušiť mobilitu, je povinný to oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy hneď, ako je to možné.
 • Prerušenie mobility (návrat domov) s výnimkou sviatkov, nie je povolené. Vo výnimočných situáciách takéto prerušenie môže povoliť Národná agentúra Erasmus+.
 • Dokumenty po návrate z mobility je potrebné odovzdať nielen Referátu pre zahraničné vzťahy, ale kópie potrebuje aj fakultný/katedrový/ústavný koordinátor
 • Ubytovanie a dopravu v prijímajúcej krajine si vybavuje študent/absolvent sám, resp. v spolupráci s hostiteľskou organizáciou.
 • Vzhľadom na to, že finančná podpora Erasmus+ predstavuje len príspevok na pokrytie nákladov spojených s vašou mobilitou, overte si ďalšie možnosti financovania (odmena od hostiteľskej organizácie, vaše vlastné úspory, atď.)
 • V prípade zmeny bankových údajov, adresy, telefónu alebo emailu, je študent/absolvent povinný túto skutočnosť oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy čím skôr.
Posledná aktualizácia: 12.01.2021