UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility KA103, Študentské mobility – Stáž pre čerstvých absolventov (SMP), Informácie pre záujemcov

Ciele Erasmus+ mobility – stáže pre čerstvých absolventov:

 • stimulovať a intenzívne podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov formou zahraničných praktických stáží
 • ponúknuť príležitosť aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v študijnom odbore študenta v konkrétnom pracovnom prostredí
 • rozšíriť tieto vedomosti o nové odborné poznatky a schopnosti a posilniť kľúčové kompetencie ako je efektívna komunikácia a komunikácia v cudzom jazyku, interkultúrna kompetencia, tímová spolupráca, organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, informačná gramotnosť, kreativita a pod.
 • rozšíriť kvalifikačný profil študentov a čerstvých absolventov, prispieť k profesijnému a osobnému rastu a navýšiť ich atraktivitu z hľadiska zamestnateľnosti

Druhy stáží:

 • Odborná stáž – v odbore štúdia
 • Stáž v oblasti digitálnych zručností – umožňuje budovanie digitálnych zručností v zahraničí, je určená pre všetky odbory štúdia, pre študentov aj absolventov, viac informácií tu

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – stáže pre čerstvých absolventov:

 • minimálna dĺžka dlhodobej mobility mobility je 2 mesiace a minimálna dĺžka krátkodobej mobility doktorandov je 5 dní
 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility - štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • trvanie stáže u čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži
 • študent/absolvent môže absolvovať stáž v nasledujúcich typoch hostiteľských organizácií:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   •  výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine programu s udelenou chartou ECHE.
 • Neoprávnené hostiteľské inštitúcie pre stáž:
  • inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných agentúr (zoznam),
  • organizácie, ktoré riadia programy EÚ, napr. národné agentúry (s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo dvojitému financovaniu).

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – stáž pre čerstvých absolventov:

 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+ a oznámiť záujem o mobilitu. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach.
 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.
 • Záujemcovia o absolventskú praktickú stáž Erasmus+ musia byť zo strany UPJŠ vybraní v poslednom ročníku štúdia a túto stáž musia absolvovat do 1 roka od ukončenia štúdia.
 • Hostiteľskú organizáciu osloví študent/absolvent alebo fakulta/katedra/ústav. Hostiteľská organizácia musí vedieť zabezpečiť min. 2-mesačnú dlhodobú mobilitu alebo min. 5 dňovú krátkodobú mobilitu – stáž, podľa jej typu, v študijnom odbore študenta alebo v oblasti digitálnych zručností.
 • Overiť, či je hostiteľská organizácia (resp. program stáže, ktorý hostiteľská organizácia zabezpečí pre študenta) vhodná pre konkrétny študijný odbor.
 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre študentov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – stáž pre čerstvých absolventov:

Študentská mobilita – stáž - výška grantu na mesiac v EUR:

Skupiny prijímajúcich krajín

Krajiny

Grant na mesiac na stáž pre študenta/
absolventa

Skupina 1 - Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

720

Skupina 2 - Krajiny programu so strednými životnými nákladmi

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko,

720

Skupina 3 - Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severomacedónska republika, Srbsko, Turecko

670

 

 • Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ požiadať o dodatočný grant pre účastníkov so špecifickými potrebami. Viac informácií...
 • Čerství absolventi si musia podať svoju žiadosť o grant pre účastníkov so špecifickými potrebami  ešte počas štúdia v rámci stupňa a ročníka, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.
 • Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky stáže (počtu mesiacov/dní) v zahraničí.
 • Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).
 • Popri finančnej podpore Erasmus+ Vám môže byť poskytnutá aj odmena zo strany hostiteľskej organizácie. Odmena môže byť finančná alebo napr. príspevok na ubytovanie, MHD, stravné lístky, atď.).
 • Študent/absolvent nie je oprávnený použiť poskytnutú finančnú podporu na pokrytie podobných nákladov na mobilitu, ak už bola financovaná z iných zdrojov Európskej únie.
 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so stážou v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.
 • Paušálna čiastka na mesiac zahrňuje tak pobytové, ako aj cestovné náklady študenta.

Novinka v akademickom roku 2021/2022:
Krátkodobé stáže doktorandov 

Novinkou v tomto akademickom roku je nový typ mobility pre doktorandov, ktorým je krátkodobá mobilita – štúdium alebo stáž v dĺžke trvania 5 až 30 dní. Umožňuje vycestovať doktorandom na kratšie časové obdobie, v prípade ak im pracovné povinnosti neumožňujú plánovať si dlhšie mobility v zahraničí. Krátkodobá stáž môže byť zameraná na prierezové praktické zručnosti, školenia, neakademické  činnosti, výskumné činnosti, či výskum.

Pre tento typ mobility je možné využiť aj ďalšie druhy finančnej podpory nad rámec grantu a to jednorazový príspevok na zelené cestovanie, ktoré môže študent získať, ak sa rozhodne pre ekologické cestovanie. Za takýto spôsob sa považuje cesta vlakom, autobusom, loďou, zdieľaným autom tzv. car-pooling alebo bicyklom. Príspevok sa udeľuje na základe čestného prehlásenia a cestovných lístkov, pričom stačí, že tento spôsob bude využitý počas celej cesty aspoň jedným smerom, teda tam alebo späť. Ostatné dokumenty a Learning Agreement sú rovnaké ako pri dlhodobej mobilite.

Kategória študentov so špeciálnymi potrebami sa pri krátkodobých stážach rozšírila o nové skupiny účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorých sprievodca programom definuje nasledovne: „Osoba s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na projekte/akcii mobility bez dodatočnej finančnej alebo inej podpory.“ 

Zároveň predstavuje pomerne rozsiahly zoznam možných prekážok v mobilite a ich opis, ktorých stručný obsah je uvedený v tabuľke nižšie. Umožňuje účastníkom získať príspevok nad rámec grantu na mobilitu v prípade zdravotného postihnutia, zdravotných problémov, hospodárskych prekážok, sociálnych prekážok a ostatných typoch bariér.

Typy podpory pre študentov s nedostatkom príležitostí:

Skupina

Popis

Typ podpory

Možnosti preukázania

Pre mobility:

Zdravotné postihnutie

Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Navýšenie grantu (top-up) a reálne náklady (ak nepostačuje top-up)

preukaz ŤZP

Dlhodobé a krátkodobé

Zdravotné problémy

Za osobu so zdravotným problémom sa považuje osoba s chronickým zdravotným ochorením alebo psychiatrickým ochorením.

Navýšenie grantu (top-up)

lekárska správa a/alebo rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku a/alebo štatút študenta so ŠP - správa z poradenského zariadenia

Krátkodobé

Hospodárske prekážky

 • nízka životná úroveň, nízky príjem (napr. rodina v sociálnej núdzi)             
 • závislosť od systému sociálneho zabezpečenia (napr. poberateľ sirotského dôchodku, dávky v nezamestnanosti)

Navýšenie grantu (top-up)

sociálne štipendium a/alebo - potvrdenie ÚPSVaR o hmotnej núdzi

Krátkodobé

Sociálne prekážky

Ťažkosti so sociálnou adaptáciou:

 • osamelý rodič s dieťaťom (t. j. osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov),                                         
 • prekážky súvisiace s diskrimináciou

Navýšenie grantu (top-up)

Podľa situácie: - čestné vyhlásenie

Krátkodobé

Ostatné

Rôzne typy bariér (napr. etnický pôvod, migranti a pod.)

Navýšenie grantu (top-up)

Podľa situácie: - čestné vyhlásenie

Krátkodobé

 

Základné sadzby grantovej podpory

B. Základné sadzby individuálnej podpory pre študentov na krátkodobé mobility a príspevky na navýšenie

Účastníci krátkodobej mobility (5 – 30 dní) majú nárok na individuálnu podporu na dni fyzickej mobility vrátane dní na cestu bez ohľadu na cieľovú krajinu:

Cieľová krajina

1. – 14. deň

15. – 30. deň

Sadzba/deň

Sadzba/deň

Všetky programové krajiny

70

50

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 € pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 € pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní.

Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program:

Cestovné vzdialenosti

V prípade štandardného cestovania

V prípade zeleného cestovania

Od 10 do 99 km:

23 EUR na účastníka

 

Od 100 do 499 km

 180 EUR na účastníka

210 EUR na účastníka

Od 500 do 1 999 km:

275 EUR na účastníka

320 EUR na účastníka

Od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na účastníka

410 EUR na účastníka

Od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na účastníka

610 EUR na účastníka

Od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na účastníka

 

8 000 km alebo viac:

1 500 EUR na účastníka

 

Vzdialenostná kalkulačka - TU

Orientačné termíny na zber prihlášok 
Počas akademického roka 2021/2022 sú navrhnuté nasledovné termíny a môžu byť doplnené o ďalšie na základe potrieb doktorandov: 

 

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch*:

Termín najskoršieho možného nástupu:

01. etapa

08.10.2021

18.10.2021

02. etapa

14.02.2022

28.02.2022

03. etapa

09.05.2022

23.05.2022


Termíny a podmienky výzvy upresnia fakulty/ústavy/katedry. Pre bližšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho fakultného/katedrového/ústavného koordinátora.

Obdobie realizácie krátkodobej mobility doktorandov
Realizácia stáže podľa pracovného programu doktoranda, musí byť ukončená najneskôr do 31.8.2022.

Inštrukcie k plánovaniu stáží počas pandémie

Dňa 12. 6. 2020 vstúpila do platnosti nóta Európskej komisie, ktorá upravuje niektoré aspekty realizácie virtuálnych a zmiešaných mobilít v rámci programu Erasmus+. 

 1. Fyzická mobilita 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj komunikácie s MŠVVaŠ SR, študentské mobility je možné realizovať. Naďalej odporúčame riadiť sa opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Zároveň upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR, obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a naďalej dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia. 

 1. Kombinovaná mobilita (virtuálna + fyzická mobilita) 

V prípade, ak nie je umožnené absolvovať fyzickú mobilitu na zahraničnej inštitúcii, odporúčame plánovať/realizovať kombinovanú mobilitu (kombinácia virtuálnej mobility na začiatku a následná fyzická mobilita). 

V takomto prípade platia nasledovné pravidlá: 

 • Účastník mobility nemá nárok na grant za virtuálnu časť mobility. 
 • Účastník mobility má nárok na grant za fyzickú časť mobility
 • Pri fyzickej časti mobility je nutné dodržať minimálne obdobie trvania mobility 
 • Prerušenie medzi virtuálnou a fyzickou časťou mobility je povolené (nie je nutná kontinuita). 
 • Po absolvovaní mobility účastník obdrží certifikát zahrňujúci celé obdobie mobility (virtuálna + fyzická časť). 
 1. Virtuálna mobilita 

Upozorňujeme, že v prvom rade je potrebné plánovať fyzickú mobilitu, prípadne zmiešanú mobilitu. V prípadoch, keď nie je možná realizácia fyzickej alebo kombinovanej mobility na zahraničnej inštitúcii, je možné absolvovať virtuálnu mobilitu za nasledovných podmienok: 

 • Účastník virtuálnej mobility zdržujúci sa v domovskej krajine nemá nárok na grant
 • Ak účastník participuje na virtuálnej mobilite, avšak je v odôvodnených prípadoch fyzicky prítomný v cieľovej krajine, má nárok na individuálnu podporu. Týka sa to ojedinelých prípadov, keď je mobilita obojstranne riadne naplánovaná, no v priebehu cesty účastníka vysoká škola z bezpečnostných dôvodov náhle rozhodne, že bude poskytovať iba dištančné vzdelávanie. 
  Po absolvovaní mobility účastník obdrží certifikát za virtuálnu mobilitu.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

 • Cieľom On-line jazykovej podpory (On-line linguistic support) je zlepšiť jazykové znalosti Erasmus+ študentov v jazykoch, v ktorých budú študovať alebo praxovať.
 • OLS ponúka jazykové hodnotenia a jazykové kurzy pri dlhodobých mobilitách nad 2 mesiace a pri krátkodobých mobilitách doktorandov, ktoré sú dlhšie ako 2 týždne.
 • Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a po mobilite, pred mobilitou je povinné. V prípade, že študent/absolvent v prvom hodnotení dosiahne úroveň C2, tiež nie je povinný absolvovať záverečné hodnotenie.
 • V OLS sú k dispozícii tieto jazyky na všetkých úrovniach: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a holandský. K týmto jazykom neskôr pribudli: český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský, fínsky, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský. Najnovšie sú k dispozícii aj jazyky: estónčina, litovčina, lotyština, írčina (gaelčina), maltčina, slovinčina zatiaľ na nižších jazykových úrovniach. Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a po mobilite a je povinné. V prípade, že študent/absolvent v prvom hodnotení dosiahne úroveň C2, nie je už povinný absolvovať záverečné hodnotenie. Jazykové kurzy sú voliteľné a môžu prebiehať pred mobilitou i počas mobility. Viac informácií...

Absolvovanie Erasmus+ mobility – stáže pre čerstvých absolventov:

 • Počas jedného stupňa štúdia môže ísť každý študent na viac mobilít v súhrnnej dĺžke 12 mesiacov (štúdium+stáž) (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • Pri viacnásobnej mobilite musí byť zachovaná minimálna dĺžka trvania každej z mobilít (štúdium - 2 mesiace, dlhodobá stáž - 2 mesiace, krátkodobá stáž 5 dní).
 • Trvanie stáže u čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.
 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent/absolvent dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o stáži (Learning Agreement for Traineeshps). Povinnosťou študenta/absolventa nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený program stáže podľa Zmluvy o stáže (Learning Agreement for Traineeships). Pri nesplnení schváleného programu stáže môže univerzita od študenta/absolventa žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • Ak študentovi/absolventovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť, je povinný okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto situácii.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.

 

Posledná aktualizácia: 27.05.2022