UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility KA103, Študentské mobility – Stáž (SMP), Informácie pre záujemcov

Ciele Erasmus+ mobility – stáže:

 • stimulovať a intenzívne podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov formou zahraničných praktických stáží
 • ponúknuť príležitosť aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v študijnom odbore študenta v konkrétnom pracovnom prostredí
 • rozšíriť tieto vedomosti o nové odborné poznatky a schopnosti a posilniť kľúčové kompetencie ako je efektívna komunikácia a komunikácia v cudzom jazyku, interkultúrna kompetencia, tímová spolupráca, organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, informačná gramotnosť, kreativita a pod.
 • rozšíriť kvalifikačný profil študentov a čerstvých absolventov, prispieť k profesijnému a osobnému rastu a navýšiť ich atraktivitu z hľadiska zamestnateľnosti

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – stáže:

 • pre všetky stupne VŠ vzdelávania (denné aj externé) a čerstvých absolventov
 • minimálna dĺžka mobility je 2 mesiace
 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility - štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • študent môže absolvovať stáž v nasledujúcich typoch hostiteľských organizácií:
  • každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
   • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
   •  výskumný ústav,
   • nadácia,
   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine programu s udelenou chartou ECHE.
 • Neoprávnené hostiteľské inštitúcie pre stáž:
  • inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných agentúr (ich zoznam),
  • organizácie, ktoré riadia programy EÚ, napr. národné agentúry (s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo dvojitému financovaniu).

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – stáž:

 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+ a oznámiť záujem o mobilitu. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach.
 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.
 • Hostiteľskú organizáciu osloví študent alebo fakulta/katedra/ústav. Hostiteľská organizácia musí vedieť zabezpečiť min. 2-mesačnú mobilitu - stáž v študijnom odbore študenta.
 • Overiť, či je hostiteľská organizácia (resp. program stáže, ktorý hostiteľská organizácia zabezpečí pre študenta) vhodná pre konkrétny študijný odbor.
 • Zistiť podmienky stáže v zahraničí berúc do úvahy štúdium na UPJŠ v Košiciach (uznanie stáže v zahraničí, plán štúdia na UPJŠ počas mobility, individuálny študijný plán).
 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre študentov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – stáž:

Študentská mobilita – stáž - výška grantu na mesiac v EUR:

 

Skupiny prijímajúcich krajín

Krajiny

Grant na mesiac na stáž pre študenta/
absolventa

Skupina 1 - Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

720

Skupina 2 - Krajiny programu so strednými životnými nákladmi

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko

720

Skupina 3 - Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko

670

 

 • Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ požiadať o dodatočný grant pre účastníkov so špecifickými potrebami. Viac informácií...
 • Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí.
 • Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).
 • Popri finančnej podpore Erasmus+ Vám môže byť poskytnutá aj odmena zo strany hostiteľskej organizácie. Odmena môže byť finančná alebo napr. príspevok na ubytovanie, MHD, stravné lístky, atď.).
 • Študent nie je oprávnený použiť poskytnutú finančnú podporu na pokrytie podobných nákladov na mobilitu, ak už bola financovaná z iných zdrojov Európskej únie.
 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so stážou v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.
 • Paušálna čiastka na mesiac zahrňuje tak pobytové, ako aj cestovné náklady študenta.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

 • Cieľom On-line jazykovej podpory (On-line linguistic support) je zlepšiť jazykové znalosti Erasmus+ študentov v jazykoch, v ktorých budú študovať alebo praxovať.
 • OLS ponúka jazykové hodnotenia a jazykové kurzy pri mobilitách, ktoré sú dlhšie ako 2 mesiace.
 • V OLS sú k dispozícii tieto jazyky na všetkých úrovniach: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a holandský. K týmto jazykom neskôr pribudli: český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský, fínsky, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský. Najnovšie sú k dispozícii aj jazyky: estónčina, litovčina, lotyština, írčina (gaelčina), maltčina, slovinčina zatiaľ na nižších jazykových úrovniach.
 • Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a po mobilite a je povinné. V prípade, že študent v prvom hodnotení dosiahne úroveň C2, nie je už povinný absolvovať záverečné hodnotenie. Jazykové kurzy sú voliteľné a môžu prebiehať pred mobilitou i počas mobility. Viac informácií...

Absolvovanie Erasmus+ mobility – stáže:

 • Počas jedného stupňa štúdia môže ísť každý študent na viac mobilít v súhrnnej dĺžke 12 mesiacov (štúdium+stáž) (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • Pri viacnásobnej mobilite musí byť zachovaná minimálna dĺžka trvania každej z mobilít (štúdium - 3 mesiace, stáž - 2 mesiace).
 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o stáži (Learning Agreement for Traineeshps). Povinnosťou študenta nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený program stáže podľa Zmluvy o stáže (Learning Agreement for Traineeships). Pri nesplnení schváleného programu stáže môže univerzita od študenta žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • Ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť, je povinný okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto situácii.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.

 

Posledná aktualizácia: 12.01.2021