UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility KA103, Študentské mobility – Štúdium (SMS), Informácie pre vybratých študentov

Kontaktná osoba pre študentov odchádzajúcich na Erasmus+ mobilitu – štúdium:

Bc. Ing. Daniela Filipová 
VoIP (enum): +421 55 234 1166
e-mail: zahrodd@upjs.skdaniela.filipova@upjs.sk


Kroky pred mobilitou

Výberové konania

 • Prebiehajú na úrovniach jednotlivých fakúlt /katedier/ústavov. Každá fakulta má stanovený počet miest pre Erasmus+ mobility, a teda zostaví zoznam vybratých študentov a náhradníkov (prípadne aj zamietnutých študentov). Vo výberovom konaní sú študentom pridelené aj partnerské univerzity, na ktoré budú následne nominovaní.

Nominácie študentov na prijímajúce univerzity

 • Referát pre zahraničné vzťahy postupne nominuje vybratých študentov na univerzity, ktoré im boli pridelené.
 • Prijímajúca univerzita by mala študentovi po akceptácii jeho nominácie (môže to nejakú dobu trvať) poslať ďalšie inštrukcie mailom, prípadne aj spolu s akceptačným listom.

Doručenie dokumentov

 • študent je povinný do stanovených termínov na Referát pre zahraničné vzťahy doručiť:
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje prijímajúca univerzita (napr. jazykový certifikát, výpis známok, application form, application for accommodation, OP, pas, životopis, motivačný list...)
  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje Referát pre zahraničné vzťahy (t.j. Learning agreement; bankové údaje; Európsky preukaz zdravotného poistenia; informácie kam, ako a do kedy zaslať dokumenty).
 • Stanovené termíny sú oznámené na inštruktážnom stretnutí pre vybratých študentov.
 • V prípade, že termín prijímajúcej univerzity na zaslanie/nahratie dokumentov je skorší ako náš termín alebo je tesne po našom termíne, je potrebné doniesť dokumenty ešte skôr.
 • Študent si musí zistiť AKÉ dokumenty od neho potrebuje prijímajúca inštitúcia a DO KEDY, KAM a AKO ich je potrebné doručiť. Info o potrebných dokumentoch môže študent nájsť na webstránke prijímajúcej univerzity alebo ich dostane mailom od prijímajúcej univerzity.
 • okrem dokumentov, ktoré potrebuje prijímajúca univerzita, Referát pre zahraničné vzťahy od študenta potrebuje aj:
  • Learning Agreement (Zmluva o štúdiu) - časť Before the Mobility:

študent si navolí predmety, ktoré bude na prijímajúcej univerzite študovať a predmety, ktoré si dá po návrate z mobility uznať - výber predmetov študent musí odkonzultovať s fakultným/katedrovým/ústavným koordinátorom. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach. Študent doručí Learning Agreement (LA) na Referát pre zahraničné vzťahy až keď bude podpísaný študentom a jeho koordinátorom (v prípade FF podpisuje katedrový a fakultný koordinátor a v prípade Prír.F podpisuje ústavný a fakultný koordinátor). Referát pre zahraničné vzťahy následne zabezpečí podpis Erasmus inštitucionálnej koordinátorky.

 • predmety si študent musí navoliť tak, aby na zahraničnej univerzite získal minimálne 20 ECTS kreditov za semester (doktorandi nemusia doniesť kredity).
 • ak prijímajúca univerzita nevyžaduje vlastný vzor LA, študent vyplní náš dokument.
 • ak má prijímajúca univerzita vlastný vzor LA, stačí, keď študent vyplní LA prijímajúcej univerzity. Ak však v tomto vzore chýba tabuľka pre predmety, ktoré budú študentovi po návrate z mobility uznané (t.j. tabuľka B v našom vzore), študent okrem toho vyplní aj náš vzor LA.
  •  Bankové údaje - dostupné tu.
 • Číslo účtu je potrebné vyplniť len vo forme IBAN.
  •  Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • musí mať takú platnosť, aby pokryl celé obdobie trvania mobility. Ak študent cestuje do krajiny, kde EPZP neplatí (napr. Turecko), donesie nám doklad o komerčnom poistení.
 • Zároveň študentom odporúčame, aby si uzavreli aj komerčné cestovné poistenie u poisťovne podľa svojho výberu
 • novinka v poistení: Erasmus+ poistenie https://www.erapo.sk/) - nie je to potrebné dokladovať na IRO.
  •  na Referát pre zahraničné vzťahy je potrebné doručiť aj tieto informácie: termín, ktorý má prijímajúca univerzita na odovzdanie dokumentov, spôsob, ako majú byť dokumenty odoslané (poštou, skenom lebo či si ich študent bude nahrávať sám)
 • všetky dokumenty pre prijímajúcu univerzitu a pre Referát pre zahraničné vzťahy doručí študent buď priamo na Referát pre zahraničné vzťahy, alebo ich odovzdá svojmu fakultnému/katedrovému/ ústavnému koordinátorovi, ktorý ich pošle na Referát pre zahraničné vzťahy.
 • každý dokument, ktorý je potrebné odoslať riadnou poštou, nám prosím doručte 2x (1 kópia ostane pre Referát pre zahraničné vzťahy). V prípade, že dokumenty stačí odoslať skenom, bude stačiť len 1 séria dokumentov
 • Referát pre zahraničné vzťahy následne dokumenty odošle na prijímajúcu univerzitu – študenti si tieto dokumenty neposielajú sami ale pozor, ak prijímajúca univerzita vyžaduje od študenta, aby dokumenty podal študent on-line do on-line systému prijímajúcej univerzity, študent to musí urobiť sám (a dať nám vedieť).
 • Nominácia na mobilitu je záväzná. V prípade odstúpenia od mobility je študent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.

 

Kroky pred vycestovaním

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)

 • finančná zmluva sa podpisuje (v ideálnom prípade) približne 1 mesiac pred začiatkom mobility
 • Referát pre zahraničné vzťahy študentovi pripraví finančnú zmluvu až keď:
  • má od študenta všetky potrebné dokumenty
  • obdrží LA podpísaný aj zo strany prijímajúcej univerzity
  • študent oznámi presné dátumy trvania mobility 
 • ak študent ide na mobilitu počas 1. ročníka Mgr. alebo 1. ročníka PhD., podpis zmluvy a nástup na mobilitu je možný až po zápise do ročníka.
 • po podpise finančnej zmluvy bude študentovi prevedených 80% grantu (zvyšných 20% grantu bude študentovi prevedených až po návrate z mobility a splnení všetkých povinností spojených s mobilitou.

Vyplnenie vstupného jazykového testu v rámci on-line jazykovej podpory

 • Každý študent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility a na konci mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci.
 • Licenciu na vstupný test zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.
 • Licenciu na výstupný test pošle študentovi systém automaticky koncom mobility.
 • Po podaní vstupného jazykového testu má študent v prípade záujmu možnosť absolvovať aj online jazykový kurz, a to BUĎ z jazyka štúdia, v ktorom bol vstupný test (táto možnosť tu je vždy) ALEBO z jazyka prijímajúcej krajiny, ak je jazyk prijímajúcej krajiny dostupný v online systéme a ak študent dosiahol zo vstupného testu úroveň B2 alebo vyššie (v opačnom prípade je možné zaslať kurz len z jazyka vstupného testu).


Kroky počas mobility

Zmeny k Learning Agreementu - časť During the Mobility

 • Po príchode na prijímajúcu inštitúciu má študent možnosť urobiť zmeny (changes) k jeho pôvodnému LA.
 • Zmeny v LA sa robia ak niektorý predmet zapísaný v LA nakoniec študent nebude na prijímajúcej univerzite študovať alebo ak sa študent rozhodne na prijímajúcej inštitúcii študovať predmet, ktorý nemal zapísaný v pôvodnom LA.
 • Možnosť urobiť zmeny v LA musí študent prekonzultovať so svojím koordinátorom na fakulte/ústave/katedre a musí ich podpísať študent, prijímajúca inštitúcia a koordinátor na UPJŠ. Kompletne podpísané tlačivo je následne potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy (sken je postačujúci). Zmeny musia byť kompletne uzavreté najneskôr do 1 mesiaca od začiatku mobility.
 • V časti During the mobility je priestor na zmeny v tabuľke A (predmety na prijímajúcej univerzite) a v tabuľke B (uznávanie na UPJŠ).
 • Ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť, ktorú nemohol ovplyvniť, študent má okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto skutočnosti. 

Predĺženie mobility

 • Ak si chce študent mobilitu predĺžiť, je potrebné o tom informovať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy. Študent musí zároveň doložiť súhlas (stačí mail) jeho koordinátora na UPJŠ a súhlas koordinátora na prijímajúcej univerzite.
 • Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí možnosť predĺženia mobility. Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. UPJŠ rozhodne, či študentovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, alebo mu schváli predĺženie mobility len s nulovým grantom.

Kroky po mobilite

 • Do 30 dní od ukončenia mobility doniesť na Referát pre zahraničné vzťahy certifikát o trvaní mobility, resp. iný dokument z prijímajúcej univerzity, na ktorom sú uvedené dátumy trvania mobility (ideálne ak je to uvedené v Learning Agreement - After the Mobility)
 • Do 30 dní od ukončenia mobility doniesť na Referát pre zahraničné vzťahy výpis známok a kreditov z prijímajúcej inštitúcie  (ideálne ak je to uvedené v Learning Agreement - After the Mobility)
 • Do 30 dní od prijatia výzvy vyplniť on-line správu EU-Survey. Výzva príde študentovi na e-mail po ukončení mobility.
 • Podať on-line jazykový test na konci mobility (ak študent dosiahol z vstupného testu úroveň C2, táto povinnosť odpadáva).
 • Po doručení certifikátu o trvaní mobility, výpisu známok a kreditov, podaní on-line správy a podaní záverečného on-line jazykového testu + ak bude trvanie mobility podľa certifikátu o trvaní mobility totožné s finančnou zmluvou a študent donesie aspoň 20 kreditov z príjímajúcej univerzity, bude študentovi doplatených zvyšných 20% grantu.

Dôležité upozornenia

 • Ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, ktorým sa (opäť) stáva riadnym študentom.
 • Mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent na UPJŠ prerušené štúdium.
 • Mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent už ukončené štúdium na UPJŠ.
 • Študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami.
 • Pred odchodom na mobilitu odporúčame študentovi aby si zistil, čo od neho bude potrebovať jeho fakulta, katedra či ústav v súvislosti s mobilitou i riadnymi študijnými povinnosťami.
 • Ak idete na mobilitu cez štátnicový ročník - na katedre/ ústave/ fakulte je potrebné si zistiť, či je možné vycestovať z hľadiska splnenia štátnicových povinností.
 • Ak prijímajúca univerzita vyžaduje jazykový certifikát, študent si musí zistiť, aký typ certifikátu je požadovaný (či nejaký konkrétny alebo stačí len potvrdenie od vyučujúceho jazyka) a doručiť ho na Referát pre zahraničné vzťahy spolu s ostatnými dokumentmi.
 • Ak si chce študent mobilitu predĺžiť, je potrebné o to požiadať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy.
 • Ak si chce študent mobilitu skrátiť, môže, ale na mobilite musí ostať minimálne 3 mesiace, v opačnom prípade bude musieť študent vrátiť celý grant (mobilita kratšia ako 3 mesiace nemôže byť uznaná). V prípade, že trvanie mobility podľa certifikátu z prijímajúcej univerzity je viac ako 3 mesiace ale menej ako bolo dohodnuté vo finančnej zmluve, študent bude povinný vrátiť alikvotnú časť grantu za obdobie, o koľko ostal menej.
 • V prípade, že sa študent rozhodne zrušiť mobilitu, je povinný to oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy hneď, ako je to možné.
 • Prerušenie mobility (návrat domov) s výnimkou sviatkov, nie je povolené. Vo výnimočných situáciách takéto prerušenie môže povoliť Národná agentúra Erasmus+.
 • Z mobility musí študent za 1 semester doniesť minimálne 20 kreditov (doktorandov sa táto povinnosť netýka). V opačnom prípade hrozí študentovi vrátenie časti grantu alebo celého grantu.
 • Uznávanie kreditov dovezených z mobility rieši študent na svojej fakulte/ústave/katedre.
 • Dokumenty po návrate z mobility je potrebné odovzdať nielen Referátu pre zahraničné vzťahy, ale kópie potrebuje aj fakultný/katedrový/ústavný koordinátor
 • Ubytovanie v prijímajúcej krajine si vybavuje študent v spolupráci s prijímajúcou univerzitou.
 • V prípade zmeny bankových údajov, adresy, telefónu alebo emailu, je študent povinný túto skutočnosť oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy čím skôr.
Posledná aktualizácia: 12.01.2021