UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobility KA103, Študentské mobility – Štúdium (SMS), Informácie pre záujemcov

Ciele Erasmus+ mobility – štúdia:

 • strávenie 1 semestra alebo 2 semestrov na zahraničnej univerzite
 • oboznámenie sa s fungovaním rovnakého alebo podobného študijného odboru na zahraničnej univerzite
 • získanie nových teoretických a praktických vedomostí a skúseností v danom študijnom odbore, zlepšenie cudzieho jazyka, realizácia výskumu k záverečnej práci
 • rozšíriť tieto vedomosti o nové odborné poznatky a schopnosti a posilniť kľúčové kompetencie ako je efektívna komunikácia a komunikácia v cudzom jazyku, interkultúrna kompetencia, organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, informačná gramotnosť, praktické skúsenosti a zručnosti zo života v zahraničí a pod.

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – štúdia:

 • Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), ktorý je študentom minimálne 2. ročníka Bc. štúdia (výberového konania sa je možné zúčastniť už v 1. ročníku Bc. štúdia)
 • ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, keďže po zoštátnicovaní už študent prestáva byť študentom a opäť sa nim stáva až dňom zápisu
 • minimálna dĺžka mobility je 3 mesiace
 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility - štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)
 • študent môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má UPJŠ pre konkrétny študijný odbor uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu
 • Zoznam medziinštitucinálnych zmlúv

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – štúdium:

 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+ a oznámiť záujem o mobilitu. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach.
 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.
 • Overiť zoznam dostupných univerzít pre konkrétny študijný odbor.
 • Zistiť podmienky štúdia v zahraničí a jazykové podmienky prijímajúcej univerzity berúc do úvahy štúdium na UPJŠ v Košiciach (uznanie predmetov absolvovaných v zahraničí, plán štúdia na UPJŠ počas mobility, individuálny študijný plán).
 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov
 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre študentov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – štúdium:

Študentská mobilita – štúdium - výška grantu na mesiac v EUR:

Cieľová krajina

Mesačný grant 

Mesačný grant + Sociálne štipendium

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko, Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

520

720

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

470

670

 • Študenti poberajúci sociálne štipendium v čase mobility majú nárok na ďalší príspevok nad úroveň grantov na štúdium vo výške 200€/mesiac. Študenti poberajúci sociálne štipendium majú nárok na toto navýšenie počas celého obdobia mobility aj v prípade, že im sociálne štipendium nepokrýva celé obdobie mobility.

 • Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ požiadať o dodatočný grant pre účastníkov so špecifickými potrebami. Viac informácií...
 • Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí.
 • Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).
 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.
 • Paušálna čiastka na mesiac zahrňuje tak pobytové, ako aj cestovné náklady študenta.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

 • Cieľom On-line jazykovej podpory (On-line linguistic support) je zlepšiť jazykové znalosti Erasmus+ študentov v jazykoch, v ktorých budú študovať alebo praxovať.
 • OLS ponúka jazykové hodnotenia a jazykové kurzy pri mobilitách, ktoré sú dlhšie ako 2 mesiace.
 • V OLS sú k dispozícii tieto jazyky na všetkých úrovniach: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a holandský. K týmto jazykom neskôr pribudli: český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský, fínsky, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský. Najnovšie sú k dispozícii aj jazyky: estónčina, litovčina, lotyština, írčina (gaelčina), maltčina, slovinčina zatiaľ na nižších jazykových úrovniach.
 • Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a po mobilite a je povinné. V prípade, že študent v prvom hodnotení dosiahne úroveň C2, nie je už povinný absolvovať záverečné hodnotenie. Jazykové kurzy sú voliteľné a môžu prebiehať pred mobilitou i počas mobility. Viac informácií...

Absolvovanie Erasmus+ mobilít – štúdium:

 • Počas jedného stupňa štúdia môže ísť každý študent na viac mobilít v súhrnnej dĺžke 12 mesiacov (štúdium+stáž). Výnimka platí len v prípade študijných programov s jedným cyklom, ako je napr. všeobecné a zubné lekárstvo, kde je povolená súhrnná dĺžka 24 mesiacov.
 • Pri viacnásobnej mobilite musí byť zachovaná minimálna dĺžka trvania každej z mobilít (štúdium - 3 mesiace, stáž - 2 mesiace).
 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Povinnosťou študenta nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený študijný program podľa Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Pri nesplnení schváleného študijného programu môže univerzita od študenta žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • Počas študijného pobytu Erasmus+ je potrebné získať najmenej 20 ECTS kreditov za každý semester štúdia (doktorandi nemusia doniesť kredity).
 • V prípade, že študent nesplnil minimálne požiadavky ohľadom počtu získaných ECTS kreditov, univerzita je oprávnená žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.
 • To neplatí v takom prípade, ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť a o ktorej okamžite informoval koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.
Posledná aktualizácia: 12.01.2021