UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Koordinátori študentských mobilít

LEKÁRSKA FAKULTA
Erasmus+ fakultný koordinátor
Prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
tel: +421 055 615 2217, e-mail: pavol.kristian1@upjs.sk, gmvicedean@upjs.sk
Adresa: Dekanát LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
 
Referát pre zahraničné vzťahy
Ing. Zuzana Zánická
tel: +421 55 234 3462, e-mail: zuzana.zanicka@upjs.sk
Adresa: Dekanát LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice


PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
Erasmus+ fakultný koordinátor
Prodekan pre vonkajšie vzťahy
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
tel: +421 55 234 2108, e-mail: michal.gallay@upjs.sk
Adresa: Dekanát Prír.F UPJŠ, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Šrobárova 2, 041 54 Košice
 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Ing. Zuzana Petruláková      
tel.: +421 55 234 2153, e-mail: zuzana.petrulakova@upjs.sk
Adresa: Dekanát Prír.F UPJŠ, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Šrobárova 2, 041 54 Košice
 
Erasmus+ ústavní koordinátori
Ústav biologických a ekologických vied
Ústav biologických a ekologických vied
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
tel: +421 55 234 2308, e-mail: katarina.brunakova@upjs.sk
Adresa: Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice
 
Ústav chemických vied
RNDr. Rastislav Varhač, PhD.
tel:  +421 55 234 2365, e-mail: rastislav.varhac@upjs.sk
Adresa: Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice
 
Ústav fyzikálnych vied
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
tel: +421 55 234 2578, e-mail: tomas.samuely@upjs.sk
Adresa: Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
 
Ústav geografie
RNDr. Stela Csachová, PhD.
tel: +421 55 234 2582, e-mail: stela.csachova@upjs.sk
Adresa: Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
 
Ústav informatiky
doc. RNDr. Csaba Török, CSc.
tel: +421 55 234 2433, e-mail: csaba.torok@upjs.sk
Adresa: Ústav informatiky, PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
 
Ústav matematických vied
Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
tel:  +421 55 234 2559, e-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk
Adresa: Ústav matematických vied, PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice


PRÁVNICKÁ FAKULTA
Erasmus+ fakultný koordinátor
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
tel: +421 55 234 4136, fax: +421 55 62 253 65, e-mail: marcel.dolobac@upjs.sk
Adresa: Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 26, 040 75 Košice
 
Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania
Mgr. Eva Tkáčová
tel: +421 55 234 4108, e-mail: eva.tkacova@upjs.sk
Adresa: Dekanát Práv. F UPJŠ, Kováčska 26, 040 75  Košice


FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY
Erasmus+ fakultný koordinátor
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
tel.: +421 55 234 5154, e-mail: miroslav.fecko@upjs.sk
Adresa: Fakulta verejnej správy UPJŠ, Popradská 66, 041 32 Košice

Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
Ing. Jana Chmelová
Tel. č. +421 55 234 5116, e-mail: jana.chmelova@upjs.sk


FILOZOFICKÁ FAKULTA
Erasmus+ fakultná koordinátorka
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
tel: +421 55 234 7133, e-mail: renata.panocova@upjs.sk
Adresa: Dekanát FF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice
 
Útvar pre medzinárodné vzťahy
Bc. Oľga Gállová
tel: +421 55 234 7129, e-mail: olga.gallova@upjs.sk
Adresa: Dekanát FF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice

Bc. Natália Bačová 
tel: +421 55 234 7138, email: natalia.bacova@upjs.sk
Adresa: Dekanát FF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 040 59 Košice

 
Erasmus+ katedroví koordinátori
Katedra anglistiky a amerikanistiky

Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD. (zamestnanecké mobility, IIA)
tel: +421 55 / 234 7132, e-mail: silvia.baucekova@upjs.sk
Adresa: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice 

Mgr. Frederika Pekarčíková (študentské mobility)
tel: +421 55 / 234 7149, e-mail: frederika.pekarcikova@student.upjs.sk
Adresa: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice 

Katedra germanistiky
Dr. rer.pol. Michaela Kováčová
tel: +421 55 234 7154, e-mail: michaela.kovacova@upjs.sk
Adresa: Katedra germanistiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice

doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD
tel.: +421 55 234 7119, e-mail: ingrid puchalova@upjs.sk
Adresa: Katedra germanistiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01  Košice
 
Katedra klasickej filológie
doc. PhDr. František Šimon, CSc., e-mail: frantisek.simon@upjs.sk
Adresa: Katedra romanistiky a klasickej filológie, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra filozofie
doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.
tel: +421 55 234 7112, e-mail: kristina.bosakova@upjs.sk
Adresa: Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
tel: +421 55 234 7127, e-mail: marketa.andricikova@upjs.sk
Adresa: Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra histórie
Mgr. Maroš Melichárek, PhD.
tel: +421 55 234 7167, e-mail: maros.melicharek@upjs.sk
Adresa: Katedra histórie, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra politológie
Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD.
tel: +421 55 234 7105, e-mail: renata.bzdilova@upjs.sk
Adresa: Katedra politológie, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
→ aktuálne mimo kacelárie, zastupuje:
Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.
tel: +421 55 234 7175, e-mail: tomas.dvorsky@upjs.sk
 
Katedra sociálnej práce
doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., e-mail: katarina.sinanska@upjs.sk
Adresa: Katedra sociálnej práce, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra pedagogiky
Mgr. Katarína Petríková, PhD.
tel: +421 55 234 7172, e-mail: katarina.petrikova@upjs.sk
Adresa: Katedra pedagogiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra psychológie
Mgr. René Šebeňa, PhD.
tel: +421 55 234 7137, e-mail: rene.sebena@upjs.sk
Adresa: Katedra psychológie, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice
 
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
doc. Mgr. Mária Bačíková, PhD.
tel: +421 55 234 7177, e-mail: maria.bacikova@upjs.sk
Adresa: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01 Košice


ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Mgr. Patrik Berta
tel.: +421 55 234 1629, e-mail: patrik.berta@upjs.sk
Adresa: Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ, Medická 6, 040 11 Košice

Kontakt: zahrodd@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 06.12.2021