UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Štruktúra programu Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ sa vykonávajú nasledujúce akcie:

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – MOBILITA JEDNOTLIVCOV

Táto kľúčová akcia podporuje:

♦ mobilitu učiacich sa a zamestnancov: príležitosti pre študentov, učňov a mladých ľudí, a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine,

♦ spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus: integrované medzinárodné študijné programy na vysokej úrovni poskytované konzorciami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré udeľujú plné štipendiá najlepším študentom magisterského štúdia na celom svete,

Erasmus Mundus Joint Master Degrees
 

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 – SPOLUPRÁCA V OBLASTI INOVÁCIÍ A VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV

Táto kľúčová akcia podporuje:

Európske univerzity
Pojem „univerzity“ sa chápe v širšom význame, zahŕňajúc tak všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva európskych univerzít reaguje na dlhodobú víziu, ktorá má potenciál transformovať inštitucionálnu spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a povýšiť ju na ďalšiu úroveň. V tomto ponímaní dosiahnu európske univerzity uvedené ciele do roku 2025 postupným zavádzaním nasledujúcich kľúčových prvkov:

A/ Spoločne vykonávať integrovanú, dlhodobú spoločnú stratégiu pre vzdelávanie s prepojeniami na výskum, inovácie a spoločnosť ako celok, ktorá presahuje potenciálnu existujúcu dvojstrannú a viacstrannú spoluprácu na základe spoločnej vízie a hodnôt na dosahovanie vysokej úrovne lepšej udržateľnej spolupráce na rôznych úrovniach organizácie a v rôznych oblastiach činnosti, pričom sa vychádza z dopĺňajúcich sa predností a pričom túto víziu môžu realizovať študenti a zamestnanci na všetkých úrovniach zúčastňujúcich sa organizácií.

B/ Založiť európsky vysokoškolský medziuniverzitný „areál“, v ktorom zvyčajne:
• sa študenti, doktorandskí kandidáti a personál môžu pohybovať bezproblémovo (fyzicky aj virtuálne) s cieľom študovať, školiť, učiť, robiť výskum, pracovať alebo poskytovať služby v ktorejkoľvek partnerskej inštitúcii, a študenti si prispôsobia svoj výber kde a čo študovať v rámci hraníc pedagogicky vhodných a logicky štruktúrovaných študijných programov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a ostatnými členmi aliancie.
Začlenená mobilita na všetkých úrovniach, vrátane úrovne bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, je štandardným znakom. Aspoň 50 % študentov v rámci aliancie musí mať prospech z takejto mobility, či už je fyzická, virtuálna, alebo zmiešaná,
• Nové spoločné a pružné učebné plány sú poskytované, kde je to možné, v troch stupňoch (bakalársky, magisterský a doktorandský) na základe medzidisciplinárneho/multidisciplinárneho a viacsektorového prístupu, zavádzajúc inovatívne pedagogické postupy vrátane používania najnovších digitálnych technológií. Hoci je obsah personalizovaný, spolupráca je globálna.
• Praktické a/alebo pracovné skúsenosti poskytujú externí mentori na podporu podnikateľského myslenia a vytvorenia občianskej angažovanosti.
• Všetci študenti odrážajú rozmanitosť populácie (z hľadiska spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho aspektu) vrátane učiacich sa v celoživotnom vzdelávaní, externých a „netradičných“ študentov. Zaručuje sa prístup, účasť a absolvovanie štúdií nedostatočne zastúpených a znevýhodnených skupín.

C/ Vybudovať európske tímy, ktoré vytvárajú poznatky, („prístup na základe výziev“) pozostávajúce zo študentov a akademických pracovníkov, podľa možnosti spolu s výskumníkmi, podnikmi, regionálnymi aktérmi a aktérmi občianskej spoločnosti závisiac od celkovej stratégie a vízie aliancie, reagujú spoločne na spoločenské a ďalšie výzvy podľa svojho výberu v multidisciplinárnom prístupe prostredníctvom:
• inovatívneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré vybavia študentov a výskumníkov vysokou úrovňou podnikateľských a prenosných zručností a zručností v oblasti otvorenej vedy pre rýchlo meniaci sa pracovný trh a vedomostnú ekonomiku a spoločnosť, ako aj vrátením výsledkov výskumu do vzdelávania,
• vytvorenia inovatívnych riešení prispôsobiteľných pre rôzne regióny v Európe.
 

♦ nadnárodné strategické partnerstvá, ktorých cieľom je vytvárať iniciatívy zamerané na jednu alebo viacero oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a podporovať inovácie, výmenu skúseností a odborných znalostí medzi rôznymi typmi organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu, odbornej príprave a mládeži alebo pôsobia v iných súvisiacich oblastiach; je možná podpora určitých mobilitných aktivít, pokiaľ prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu,

Strategické partnerstvá

♦ znalostné aliancie vytvárané medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi, ktorých cieľom je podporiťinovácie, podnikavosť,tvorivosť,zamestnateľnosť, výmenu znalostí a/alebo multidisciplinárnu výučbu a štúdium,

Znalostné aliancie

♦ aliancie pre sektorové zručnosti podporujúce návrh a tvorbu spoločných učebných plánov odbornej prípravy, programov a metodík výučby a odbornej prípravy na základe preukázaných trendov v konkrétnom hospodárskom odvetví, a tiež na základe zručností, ktoré sú potrebné na prácu v jednej alebo vo viacerých profesionálnych oblastiach,

♦ projekty zamerané na budovanie kapacít podporujúce spoluprácu s partnerskými krajinami v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže; cieľom projektov zameraných na budovanie kapacít je podporovať organizácie, resp. inštitúcie a systémy v procese modernizácie a internacionalizácie; určité typy projektov zameraných na budovanie kapacít podporujú mobilitné aktivity, pokiaľ prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu,

Budovanie kapacít

♦ podporné informačno-technologické platformy, ako sú eTwinning, School Education Gateway, Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe (EPALE) a Európsky portál pre mládež, ktoré poskytujú virtuálny priestor na spoluprácu, databázy príležitostí, spoločenstvá praxe a iné on-line služby pre učiteľov, školiteľov a odborníkov z praxe v oblasti školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, a tiež pre mladých ľudí, dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou v celej Európe a aj mimo nej. Okrem toho iniciatíva Erasmus+ Virtual Exchange od roku 2018 ponúka skúsenosti medzikultúrneho vzdelávania medzi mladými ľuďmi v Európe a krajinami južného Stredomoria.
 

KĽÚČOVÁ AKCIA 3 – PODPORA REFORMY POLITÍK

Táto kľúčová akcia podporuje:

♦ vedomosti v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na tvorbu politík na základe zisteného stavu a na monitorovanie. Ide najmä o: tematickú analýzu a analýzu jednotlivých krajín vrátane analýz vykonávaných v spolupráci s akademickými sieťami, partnerské učenie sa a partnerské hodnotenia prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,

♦ iniciatívy pre inovačnú politiku , ktoré medzi zainteresovanými aktérmi podnietia tvorbu inovatívnych politík a verejným orgánom umožnia odskúšať účinnosť inovatívnych politík prostredníctvom praktických skúšok na základe primeraných metodík hodnotenia,

♦ podporu európskych politických nástrojov s cieľom uľahčiť transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií, a tiež prenos kreditov, posilniť zabezpečovanie kvality, podporiť validáciu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, riadenie zručností a usmerňovanie; táto akcia zahŕňa aj podporu sietí, ktoré umožňujú výmeny medzi európskymi krajinami, študijnú a pracovnú mobilitu občanov, a tiež vytváranie flexibilných ciest vzdelávania medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,

♦ spoluprácu s medzinárodnými organizáciami s vysoko uznávanou odbornosťou a analytickými kapacitami (napr. OECD a Rada Európy) s cieľom posilniť dopad a pridanú hodnotu politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,

♦ dialóg zainteresovaných aktérov, podporu politík a programu zapájajúc verejné orgány, poskytovateľov a zainteresovaných aktérov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na zvyšovanie informovanosti o európskych politických programoch, najmä o stratégii Európa 2020, strategickom rámci ET 2020, európskej stratégii pre mládež a tiež o vonkajšom rozmere európskych politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Tieto aktivity sú nevyhnutné na rozvoj kapacity zainteresovaných aktérov aktívne podporovať realizáciu politík prostredníctvom podnecovania využitia výsledkov programu a docielenia jeho hmatateľného dosahu.
 

AKTIVITY JEAN MONNET

Aktivity Jean Monnet podporia:

♦ akademické moduly, katedry, centrá excelentnosti s cieľom prehĺbiť výučbu štúdia európskej integrácie začleneného do oficiálnych učebných plánov inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, a tiež s cieľom realizovať prieskum obsahu EÚ aj na iných úrovniach vzdelávania, ako sú napr. odborná príprava učiteľov a povinná školská dochádzka, vykonávať súvisiaci monitoring a dohľad. Zámerom týchto akcií je poskytnúť aj hĺbkovú výučbu o záležitostiach súvisiacich s európskou integráciou budúcim odborníkom v oblastiach s rastúcim dopytom na trhu práce, a zároveň si kladú za cieľ podporovať mladú generáciu učiteľov a výskumníkov pôsobiacich v oblastiach, ktoré sa zameriavajú na tému európskej integrácie, a poskytovať im poradenstvo a mentorstvo,

Jean Monnet
Jean Monnet na Slovensku

♦ politickú diskusiu s akademickou sférou prostredníctvom podpory: a) sietí na rozšírenie spolupráce medzi jednotlivými univerzitami z celej Európy a z celého sveta, na podnietenie spolupráce a na vytvorenie kvalitnej platformy na výmenu znalostí s verejnými subjektmi a útvarmi Komisie o veľmi významných témach EÚ, b) projektov zameraných na inovácie, výmenu skúseností a šírenie obsahu EÚ, s cieľom podporiť diskusiu, úvahy o záležitostiach EÚ a rozšírenie znalostí o EÚ a jej procesoch,

♦ podporu združeniam s cieľom organizovať a vykonávať štatutárne činnosti združení, ktoré sa zaoberajú štúdiami o EÚ a záležitosťami EÚ, a s cieľom zverejňovať skutočnosti o EÚ v rámci širšej verejnosti, a tak prehlbovať aktívne európske občianstvo. Aktivity programu Jean Monnet poskytujú aj granty na prevádzku určených inštitúcií, ktoré presadzujú cieľ európskeho záujmu a organizujú štúdie a konferencie so zámerom poskytnúť tvorcom politík nový pohľad a konkrétne odporúčania.

ŠPORT

Akcie v oblasti športu podporia:

♦ partnerstvá spolupráce zamerané na podporu integrity športu (boj proti dopingu, boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, ochrana maloletých detí), podporu inovatívnych prístupov k vykonávaniu zásad EÚ týkajúcich sa dobrej správy v oblasti športu, stratégií EÚ v oblastiach sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí, na podnietenie účasti na športových aktivitách a fyzickej aktivite (podpora realizácie usmernení EÚ o fyzickej aktivite, podpora dobrovoľníctva, zamestnanosti v oblasti športu, ako aj vzdelávania a odbornej prípravy v športe) a na podporu realizácie usmernení EÚ o duálnej kariére športovcov. Tieto partnerstvá tiež zahŕňajú malé partnerstvá spolupráce zamerané na posilňovanie sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe, podporu tradičného európskeho športu a hier, podporu mobility dobrovoľníkov, trénerov, manažérov a zamestnancov neziskových športových organizácií, ako aj na ochranu atlétov, predovšetkým tých najmladších, pred ohrozením ich zdravia a bezpečnosti zlepšovaním tréningových a súťažných podmienok.

♦ neziskové európske športové podujatia, pričom grant sa poskytne jednotlivým organizáciám, ktoré majú na starosti prípravu a organizáciu daného podujatia, a tiež nadväzujúce aktivity súvisiace s týmto podujatím; medzi oprávnené aktivity patrí organizovanie prípravných činností pre športovcov a dobrovoľníkov v rámci prípravy podujatia, otváracie a záverečné ceremoniály, súťaže, doplnkové činnosti k športovým podujatiam (konferencie, semináre), a tiež realizácia dlhodobých činností, ako  sú hodnotenia alebo nadväzujúce činnosti,

♦ posilnenie dôkazovej základne na tvorbu politík prostredníctvom štúdií, zhromažďovania údajov, prieskumov, sietí, konferencií a seminárov, ktoré rozširujú osvedčené postupy z krajín účastniacich sa programu a zo športových organizácií a posilňujú siete na úrovni EÚ tak, aby národní členovia týchto sietí mohli ťažiť zo synergií a z výmeny skúseností so svojimi partnermi,

♦ dialóg s relevantnými európskymi zainteresovanými aktérmi, najmä každoročné fórum EÚ pre šport a podpora športových podujatí súvisiacich s predsedníctvom, ktoré organizujú členské štáty EÚ predsedajúce EÚ. V prípade potreby možno zorganizovať aj ďalšie zasadnutia a semináre ad hoc potrebné na zabezpečenie optimálneho dialógu so zainteresovanými aktérmi z oblasti športu.
 

Posledná aktualizácia: 18.11.2019