UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021

Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Obdobie realizácie mobility: 16.10.2020 - 15.10.2021

Typy mobilít zamerané na školenie:

 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov
 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov
 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií)

Výberové kritériá:

 1. Kvalita predloženého programu školenia s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doteraz nezúčastnili. Vo výbere zamestnancov berieme do úvahy aj počet absolvovaných mobilít za posledné dva akademické roky.
 3. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na zabezpečovaní úloh súvisiacich s internacionalizáciou UPJŠ (napr.: participácia na administrácii programu Erasmus+, príp. na ďalších aktivitách súvisiacich s internacionalizáciou), ktorí sa zúčastňujú mobility typu Staff Week a job-shadowing.
 4. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.
 5. Preferované sú mobility, ktoré sú zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov, resp. na inováciu študijných programov.

Administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť zamestnancami UPJŠ.

Pravidlá výzvy:

 • Mobility musia byť realizované do 15.10.2021
 • Dĺžka mobility:
  - v prípade akademických pracovníkov: od 2 do 60 dní s dňami cesty
  - v prípade administratívnych pracovníkov: od 2 do 7 dní s dňami cesty
  •  v prípade žiadostí o dlhodobé mobility (viac ako 5 dní aktivity) zamestnanci sú povinní poskytnúť detailný rozpis plánovaných aktivít a stretnutí, aby preukázali opodstatnenosť plánovanej dĺžky mobility
 • V rámci výzvy na ak. rok 2020/2021 zamestnanec môže uchádzať maximálne o 3 mobility.
 • V prípade dvoch na sebe nadväzujúcich mobilít opodstatnenosť pridelenia cestovného grantu pre obe mobility bude posudzovaná individuálne berúc do úvahy kritérium efektívneho čerpania grantov.
 • V prípade, že viacerí zamestnanci majú záujem navštíviť tú istú prijímajúcu inštitúciu v tom istom termíne, zamestnanci sú povinní uviesť informácie o pridanej hodnote  mobility pre každého osobitne z hľadiska ich odborného rastu.
 • V prípade nástupu na mobilitu v piatok alebo cez víkend, resp. v prípade mobilít, ktoré zahŕňajú víkend, zamestnanec je povinný odôvodniť voľbu termínu.
 • Zamestnanec nemôže vycestovať v rámci výzvy na akademický rok 2020/2021 dva- a viackrát na tú istú prijímajúcu inštitúciu. Každá mobilita má byť realizovaná na inej inštitúcii.
 • Po mobilite je zamestnanec povinný odovzdať správu z mobility nadriadenému, v ktorej budú zhrnuté dosiahnuté výsledky a prínosy mobility a nadriadený rozhodne o spôsobe, akým budú s výsledkami mobility oboznámení ďalší spolupracovníci.
 • Pre efektívnejšie spracovanie prihlášok a pre flexibilný manažment mobilít, výberové konania sa realizujú v týchto fázach:

 

Termín odovzdania prihlášok:

Termín najskoršieho možného nástupu:

I. fáza 07.10.2020 do 12:00 16.10.2020
II. fáza 11.11.2020 do 12:00 23.11.2020
III. fáza 27.01.2021 do 12:00 08.02.2021
IV. fáza 28.04.2021 do 12:00 10.05.2021
V. fáza 07.07.2021 do 12:00 14.07.2021
 

Postup pri podávaní prihlášky:

Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu dokumentu Program mobility - školenie (v prípade českých inštitúcií) alebo Mobility Agreement Staff Mobility For Training v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Zánická, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Petruláková, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, UTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ.  Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Pre informáciu uvádzame v nasledovných tabuľkách výšku individuálnej podpory (ubytovanie+stravné) a  výšku cestovných nákladov v rámci výzvy:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2020/2021:

Prijímajúca krajina

Sadzba na deň v EUR

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

135 eur

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

120 eur

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,  Severné Macedónsko, Turecko,Srbsko

105 eur

 

Upozornenie: Sumy uvedené v tabuľke vyššie platia pre dĺžku mobility do 14 dní. Medzi 15. a 60. dňom aktivity sa počíta so 70% z čiastky na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke.

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásma

Sadzba

 medzi 10 a 99 km:

 20 EUR na účastníka

 medzi 100 a 499 km:

 180 EUR na účastníka

 medzi 500 a 1999 km:

 275 EUR na účastníka

 medzi 2000 a 2999 km:

 360 EUR na účastníka

 medzi 3000 a 3999 km:

 530 EUR na účastníka

 medzi 4000 a 7999 km:

 820 EUR na účastníka

 8000 km alebo viac:

 1500 EUR na účastníka

 

 ♦ Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)

 

Posledná aktualizácia: 06.12.2021