UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba v rámci programu Erasmus+ na akad. rok 2019/2020

V nadväznosti na príkaz rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 sa upravuje nasledovne:

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie.

Obdobie realizácie mobility: 16.10.2019 - 15.10.2020

Typy mobilít zamerané na výučbu:

 • mobilita učiteľov za účelom výučby  – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii, pričom odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň
 • kombinovaná mobilita zamestnancov - VŠ učiteľov za účelom výučby a školenia - jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít výučby a školenia, v rámci ktorej sa skracuje minimálny počet hodín výučby na 4 hodiny. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich bilaterálnych dohôd. Zamestnanci, ktorí majú záujem o kombinovanú mobilitu vypracujú program mobility na školenie a program mobility na výučbu taktiež.

 Výberové kritériá:

 1. Hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.
 2. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na výučbe v cudzom jazyku v rámci programu Erasmus+ alebo participujú na rozvojom projekte „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“.
 3. Preferované sú mobility do tzv. bezpečných krajín.
 4. Prihlásené osoby musia byť riadnymi zamestnancami UPJŠ.


Pravidlá výzvy:

 • Mobility musia byť realizované do 15.10.2020
 • Dĺžka mobility: od 2 do 60 dní
  •  v rámci výzvy nie je obmedzenie na trvanie mobilít, podporujú sa aj dlhodobé mobility
  •  v prípade žiadostí o dlhodobé mobility (viac ako 5 dní aktivity) zamestnanci sú povinní poskytnúť detailný rozpis plánovaných aktivít a stretnutí, aby preukázali opodstatnenosť plánovanej dĺžky mobility
 • Pre efektívnejšie spracovanie prihlášok a pre flexibilný manažment mobilít, výberové konania sa realizujú v štyroch fázach:

 

Termín odovzdania prihlášok:

Termín najskoršieho možného nástupu:

 

I. fáza

07.10.2019 do 12:00

16.10.2019

 

II. fáza

27.01.2020 do 12:00

05.02.2020

 

III. fáza

27.04.2020 do 12:00

06.05.2020

 

IV. fáza

06.07.2020 do 12:00

15.07.2020

akceptované budú aj prihlášky do oblastí mimo zoznamu tzv. bezpečných krajín, ale realizácia takýchto mobilít bude podmienená možnosťami opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v čase plánovanej mobility a príkazmi rektora
V. fáza 31.8.2020 do 12:00 06.09.2020 akceptované budú aj prihlášky do oblastí mimo zoznamu tzv. bezpečných krajín, ale realizácia takýchto mobilít bude podmienená možnosťami opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v čase plánovanej mobility a príkazmi rektora

 

 • Výberová komisia bude rozhodovať o mobilitách podmienečne vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu

Výber zahraničnej univerzity:

Mobility učiteľov sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

Pri výbere prijímajúcej inštitúcie je potrebné rešpektovať rozhodnutia partnerských univerzít/inštitúcií, ktoré obmedzili príjem prichádzajúcich zamestnancov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

Postup pri podávaní prihlášky:

Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu (bilaterálnu dohodu)  na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE. Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch. Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte prosím najnovšiu verziu dokumentu Program mobility - výučba (v prípade českých inštitúcií) alebo dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade ostatných krajín. Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť. Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné.

V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

Vyplnené formuláre je potrebné doručiť nasledovným osobám:

 • zamestnanci Lekárskej fakulty UPJŠ – Ing. Zuzana Zánická, Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, Lekárska fakulta
 • zamestnanci Právnickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Tkáčová, Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania, Právnická fakulta
 • zamestnanci Fakulty verejnej správy UPJŠ – Ing. Jana Chmelová, Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Fakulta verejnej správy
 • zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ – Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., Oddelenie pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, č. dv. 317  
 • zamestnanci Filozofickej fakulty UPJŠ – Mgr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta
 • zamestnanci Rektorátu UPJŠ, UTVŠ, TIP, UK, CIaKT, BZ, UNIPOC, CCVaPP – Mgr. Mária Vasiľová, PhD., Referát pre zahraničné vzťahy, Šrobárova 2, č. dv. 6

V odôvodnených prípadoch akceptované budú aj prihlášky zaslané emailom, tieto dokumenty ale budú musieť obsahovať podpisy zamestnanca a nadriadeného.

Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, bude prebiehať na Rektoráte UPJŠ. Výsledky výberových konaní budú zverejnené priebežne v AIS2 v sekcii Oznamy pre zamestnancov.

Pre informáciu uvádzame v nasledovných tabuľkách výšku individuálnej podpory (ubytovanie+stravné) a  výšku cestovných nákladov v rámci výzvy:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR na akad. rok 2019/2020:

Prijímajúca krajina

Sadzba na deň v EUR

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko

135 eur

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko

120 eur

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, FYROM-Macedónsko, Turecko,Srbsko

105 eur


Upozornenie: Sumy uvedené v tabuľke vyššie platia pre dĺžku mobility do 14 dní. Medzi 15. a 60. dňom aktivity sa počíta so 70% z čiastky na deň na účastníka, ako je uvedené v tabuľke.

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásma

Sadzba

 medzi 10 a 99 km:

 20 EUR na účastníka

 medzi 100 a 499 km:

 180 EUR na účastníka

 medzi 500 a 1999 km:

 275 EUR na účastníka

 medzi 2000 a 2999 km:

 360 EUR na účastníka

 medzi 3000 a 3999 km:

 530 EUR na účastníka

 medzi 4000 a 7999 km:

 820 EUR na účastníka

 8000 km alebo viac:

 1500 EUR na účastníka


♦ Link na výpočet vzdialenosti (distance calculator)

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2020