UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Základné informácie

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Akcie programu Erasmus+:

KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kľúčová akcia 1 v závislosti od profilu zapojených účastníkov podporuje projekty zamerané na tieto typy mobilít:
- pre vysokoškolských študentov a zamestnancov,
- pre zamestnancov a študentov odborného vzdelávania a prípravy,
- pre školských zamestnancov,
- pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých

KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Kľúčová akcia 2 podporuje projekty zamerané na aktuálne potreby a výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:
- strategické partnerstvá
- partnerstvá veľkého rozsahu medzi svetom práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy:
Znalostné aliancie a Aliancie pre sektorové zručnosti (ECVET, EQF, EQAVET, Prístup zameraný na vzdelávacie výstupy)
- projekty na budovanie kapacít

KA3 – Podpora reformy politík
Kľúčová akcia 3 podporuje reformy politík zameriavajúce sa na dosiahnutie cieľov Európa 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020).
- Otvorená metóda koordinácie
- EÚ nástroje: valorizácia a implementácia
- Politický dialóg s aktérmi v oblasti, nečlenskými krajinami a medzinárodnými organizáciami
- Rozvoj sietí

Aktivity v rámci programu Erasmus+ administrované na UPJŠ v Košiciach

  • Študentské mobility – Štúdium (SMS)
  • Študentské mobility –  Stáž (SMP)
  • Študentské mobility – Stáž pre čerstvýchabsolventov (SMP)
  • Zamestnanecké mobility – Školenie (STT)
  • Zamestnanecké mobility – Výučba (STA)

Oprávnené krajiny

Programové krajiny v abecednom poradí: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

Administrácia programu Erasmus+ na UPJŠ v Košiciach

Číslo Erasmus charty (Erasmus Charter for Higher Education) pre obdobie 2014 – 2020                        

    67055-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

PIC (Participant Identification Code) – pre centralizované projekty ako napr. Budovanie kapacít, Jean Monnet, Znalostné aliancie, atď.

    999885992

OID (Organization ID) – pre projekty hodnotené národnou agentúrou SAAIC ako napr. mobility jednotlivcov, Strategické partnerstvá, atď.

    E10209027

Erasmus kód univerzity

    SK KOSICE02

I. Administrácia programu Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach koordinuje aktivity programu, vypracuje priebežnú a záverečnú správu pre SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Referát pre zahraničné vzťahy nesie zodpovednosť aj za vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.

II. Úlohy fakúlt a ostatných pracovísk UPJŠ v Košiciach

Fakulty zabezpečujú predovšetkým aktivity na akademickej úrovni, t.j. nadviazanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami, príprava medziinštitucionálnych zmlúv, výber študentov, príprava študijného programu pre prichádzajúcich študentov, uznanie štúdia v zahraničí, atď.

Základné dokumenty

Posledná aktualizácia: 12.01.2021