UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Implementačná stratégia HRS4R na UPJŠ

Implementačná stratégia HRS4R na UPJŠ nadväzuje na výsledky inicializačnej fázy projektu HRS4R na UPJŠ v rámci ktorej boli vypracované:

  • GAP analýza
  • OTM-R formulár
  • Akčný plán

Implementačná stratégia HRS4R na UPJŠ reaguje na GAP analýzu uskutočnenú na univerzite, na vymedzené silné a slabé stránky UPJŠ, na základe ktorých boli určené kroky akčného plánu a vypracovaný dokument akčný plán.

Zmyslom implementačnej stratégie je úspešne realizovať plánované kroky akčného plánu a návrhy v OTM-R formulári, prostredníctvom ktorých dôjde na univerzite k odstráneniu identifikovaných nedostatkov a k vysporiadaniu sa so silnými a slabými stránkami UPJŠ.

Implementácia akčného plánu a jej monitoring bude zabezpečená na viacerých úrovniach berúc do úvahy organizačnú štruktúru univerzity a obsah plánovaných krokov akčného plánu. Implementácia bude riadená ako projekt. Pre jeho riadenie je vytvorený projektový tím, implementačná komisia, expertné komisie a pracovné skupiny. Zároveň je vypracovaný Gantt diagram, určené kompetencie, časové zaradenie aktivít a úloh, vyšpecifikované cieľové skupiny a komunikáciu s nimi, ako aj finančné a organizačné zabezpečenie aktivít a disemináciu. Jednotlivé aktivity akčného plánu sú rozdelené na viaceré working packages, ktoré budú priradené zodpovedným osobám z expertných komisií.

Implementačná stratégia

Posledná aktualizácia: 19.10.2021