UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Bakalárske štúdium

 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo
D doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof. Sj BČO
verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. Sj BČO
fyzioterapia
fyzioterapia
D
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.
Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
fyzika
fyzika
D
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Sj-Aj BČO
geografia geografia D prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Sj BČO
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií D doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Sj BČO
chémia
chémia
D
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
Sj BČO
biológia biológia D doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. Sj BČO
aplikovaná informatika aplikovaná informatika D doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Sj BČO
aplikovaná informatika aplikovaná informatika E doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Sj 31.8.2020
informatika
informatika
D prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. Sj BČO
matematika
ekonomická a finančná matematika
D prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. Sj BČO
matematika
matematika
D doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. Sj BČO
fyzika - biológia fyzika - biológia D prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj BČO
fyzika – geografia
fyzika – geografia D prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj, vek garanta 31.8.2020
fyzika – chémia
fyzika – chémia D prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Sj BČO
fyzika – informatika
fyzika – informatika D
prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
geografia –
filozofia
geografia – filozofia D doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Sj, vek garanta 31.8.2020
geografia – informatika geografia – informatika D
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj, vek garanta 31.8.2020
geografia – psychológia geografia – psychológia D doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj, vek garanta 31.8.2020
chémia – geografia chémia – geografia D
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj, vek garanta 31.8.2020
chémia- informatika chémia- informatika D doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
biológia – geografia
biológia – geografia D
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj, vek garanta 31.8.2020
biológia – chémia biológia – chémia D prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Sj BČO
biológia – informatika
biológia – informatika
D
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajčí, PhD.
Sj BČO
biológia – psychológia biológia – psychológia D
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
matematika – biológia
matematika – biológia D
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj BČO
matematika – fyzika
matematika – fyzika D
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.
Sj BČO
matematika – geografia
matematika – geografia D
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj, vek garanta 31.8.2020
matematika – chémia
matematika – chémia D doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Sj BČO
matematika – informatika
matematika – informatika D doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
matematika –
psychológia
matematika –
psychológia
D doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia


Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach                                                

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
právo
právo
D
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Sj BČO
právo právo E prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. Sj 31.8.2020

BČO - bez časového obmedzenia
 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
verejná politika a verejná správa
verejná správa
D
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Sj 31.8.2019
verejná politika a verejná správa verejná správa E prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Sj 31.8.2020
verejná politika a verejná správa
európska verejná správa
D  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
cudzie jazyky a kultúry rodové štúdiá a kultúra D doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Aj BČO
etika aplikovaná etika D doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD. Sj BČO
etika aplikovaná etika E doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD. Sj 31.8.2020
etika – filozofia aplikovaná etika – filozofia D doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Sj BČO
etika – geografia aplikovaná etika – geografia D doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj 31.8.2020
etika - neslovanské jazyky a literatúry aplikovaná etika-nemecký jazyk a  literatúra D doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj BČO
etika - psychológia aplikovaná etika-psychológia D doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj 31.8.2019
filozofia filozofia D prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. Sj 31.8.2020
filozofia - psychológia filozofia - psychológia D prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
klasické jazyky - etika latinský jazyk a literatúra – aplikovaná etika D doc. PhDr. František Šimon, CSc.
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
Sj BČO
klasické jazyky - neslovanské jazyky a lteratúry latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá D doc. PhDr. František Šimon, CSc.
prof. PaedDr. Lívia Kortvélyessy, PhD.
Sj-Aj BČO
klasické jazyky - filozofia latinský jazyk a literatúra – filozofia D doc. PhDr. František Šimon, CSc.
prof. PhDr. Eugen Andreánsky, PhD.
Sj 31.8.2020
klasické jazyky - história latinský jazyk a literatúra – história D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. PhDr. František Šimon, CSc.   
 
Sj 31.8.2020
klasické jazyky - neslovanské jazyky a lteratúry latinský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra D doc. PhDr. František Šimon, CSc.
doc. Phdr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Nj BČO
klasické jazyky - slovenský jazyk a literatúra latinský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra D doc. PhDr. František Šimon, CSc.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Sj 31.8.2020
masmediálne štúdiá masmediálne štúdiá D prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Sj BČO
masmediálne štúdiá masmediálne štúdiá E prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Sj 31.8.2020
neslovanské jazyky a literatúry britské a americké štúdiá D prof. PhDr. Pavol Stekauer, DrSc. Aj BČO
neslovanské jazyky a literatúry britské a americké štúdiá E prof. PhDr. Pavol Stekauer, DrSc. Aj 31.8.2020
neslovanské jazyky a literatúry - filozofia britské a americké štúdiá-filozofia D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreánsky, PhD.
Sj-Aj BČO
neslovanské jazyky a literatúry britské a americké štúdiá-nemecký jazyk a literatúra D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Aj BČO
neslovanské jazyky a literatúry-informatika britské a americké štúdiá-informatika D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj-Aj BČO
neslovanské jazyky a literatúry - psychológia britské a americké štúdiá-psychológia D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj-Aj BČO
neslovanské jazyky a literatúry - geografia nemecký jazyk a literatúra-geografia D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.    doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. Sj-Nj 31.8.2020
neslovanské jazyky a literatúry - informatika nemecký jazyk a literatúra-informatika D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj-Nj BČO
neslovanské jazyky a literatúry   - filozofia nemecký jazyk a literatúra-filozofia D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Sj-Nj BČO
neslovanské jazyky a literatúry - psychológia nemecký jazyk a literatúra-psychológia D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
prof. Phdr. Oľga Orosová, CSc.
Sj-Nj BČO
neslovanské jazyky a literatúry  - geografia britské a americké štúdiá - geografia D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj-Aj 31.8.2020
neslovanské jazyky a literatúry - biológia britské a americké štúdiá – biológia D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj-Aj BČO
neslovanské jazyky a literatúry - matematika britské a americké štúdiá - matematika D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Sj-Aj BČO
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Myroslava Fabian, DrSc. Sj-Aj BČO
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Rudolph Sock, PhD. Aj-Frj BČO
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Rudolph Sock, PhD. Aj-Nj BČO
slovenský jazyk a literatúra - etika slovenský jazyk a literatúra-aplikovaná etika D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
Sj BČO
slovenský jazyk a literatúra - neslovanské jazyky aliteratúry slovenský jazyk a literatúra-britské a americké štúdiá D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. PaedDr. Lívia Kortvélyessy, PhD.
Sj-Aj BČO
slovenský jazyk a literatúra - filozofia slovenský jazyk a literatúra-filozofia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Sj BČO
slovenský jazyk a literatúra  - informatika slovenský jazyk a literatúra  - informatika D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
slovenský jazyk a literatúra - neslovanské jazyky aliteratúry slovenský jazyk a literatúra-nemecký jazyk a literatúra D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Nj BČO
slovenský jazyk a literatúra - psychológia slovenský jazyk a literatúra - psychológia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
slovenský jazyk a literatúra  - geografia slovenský jazyk a literatúra  - geografia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj 31.8.2020
slovenský jazyk a literatúra - biológia slovenský jazyk a literatúra - biológia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj BČO
slovenský jazyk a literatúra - matematika slovenský jazyk a literatúra - matematika D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Sj BČO
história história D prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Sj BČO
história - etika
 
história - aplikovaná etika D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD.
Sj BČO
história - neslovanské jazyky a literatúry história – britské a americké štúdiá D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prof. PaedDr. Lívia Kortvélyessy, PhD.
Sj BČO
história - geografia história - geografia D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Sj 31.8.2020
história - filozofia
 
história - filozofia D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Sj BČO
história - neslovanské jazyky a literatúry história – nemecký jazyk a literatúra D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Nj BČO
história - psychológia história - psychológia D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prof. Phdr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
história - slovenský jazyk a literatúra história - slovenský jazyk a literatúra D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Sj BČO
politológia politológia D prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Sj BČO
politológia politológia E prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Sj 31.8.2020
psychológia psychológia D doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. Sj-Aj BČO
sociálna práca sociálna práca D prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO
sociálna práca sociálna práca E prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj 31.8.2020

BČO - bez časového obmedzenia

 Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant (spolugaranti) Jazyk výuky Časové
obmedzenie
šport šport a rekreácia D doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. Sj 31.8.2018

 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
Administrátorom subsystému je: webadmin

 
Posledná aktualizácia: 29.11.2018