UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Druhé zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ

Vo štvrtok, 17.6.2021, sa uskutoční 2. zasadnutie Rady pre vnútorné overovanie kvality (RVK) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zasadnutia sa zúčastnia členovia RVK a prizvaný prorektor prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. a prorektor prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.. Hlavným bodom rokovania je koordinácia názorov vedenia univerzity a RVK  na formálnu a obsahovú stránku procesu zosúlaďovania študijných programov a zhodnotenie aktuálneho stavu procesu.

Program 2. zasadnutia:

  1. Schválenie programu zasadnutia
  2. Schválenie Zápisnice zo zasadnutia 20.5.2021
  3. Aktuálny stav prípravy hodnotenia kvality na UPJŠ - schválenie formulárov pre prácu RVK UPJŠ
  4. Aktuálny stav prípravy akreditácie ŠP na fakultách UPJŠ
  5. Návrh pravidiel pre hodnotenie vzdelávacej činnosti študentmi a absolventmi UPJŠ
  6. Prehľad anglickej verzie vnútorných predpisov a dokumentov
  7. Rôzne

 

Posledná aktualizácia: 07.03.2022