UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram zasadnutí vedenia UPJŠ, Kolégia rektora, Rozšíreného kolégia rektora UPJŠ

Harmonogram zasadnutí v zimnom semestri akademického roka 2019/2020

- Vedenie UPJŠ (VU)
-
Kolégium rektora (KR)
-
Rozšírené kolégium rektora (RKR)
-
Akademický senát UPJŠ (AS)
-
Vedecká rada UPJŠ (VR)
-
Správna rada UPJŠ (SR)

 • Zasadnutia AS UPJŠ sa konajú vo štvrtok, od 14.00
 • Zasadnutia VR UPJŠ sa konajú v piatok, spravidla od 9.00
 • Zasadnutia poradných orgánov rektora sa konajú spravidla v pondelok v popoludňajších hodinách
 • Zasadnutia samosprávnych orgánov sa konajú vo veľkej zasadačke R-UPJŠ
 • Zasadnutia VU sa konajú v kancelárii rektora
 • Zasadnutia KR a RKR sa konajú spravidla vo veľkej zasadačke R-UPJŠ
 • Obsahové zameranie je predbežné a bude aktualizované a dopĺňané podľa aktuálnej situácie v rezorte VŠ

20.8.2019, VU od 9.00
 
 1. Kontrola plnenia priebežných úloh
 2. Príprava harmonogramu zasadnutí VU, KR a RKR
 3. Príprava a organizačné zabezpečenie otvorenia akademického roka 2019/2020 a podujatí v rámci osláv 60. výročia založenia UPJŠ
 4. Rôzne
2.9.2019, VU od 13.00
 
 1. Harmonogram zasadnutí VU, KR, RKR
 2. Príprava a organizačné zabezpečenie otvorenia akademického roka 2019/2020 a podujatí v rámci osláv 60. výročia založenia UPJŠ
 3. Pripravenosť výučby v zimnom semestri, zápisy na štúdium
 4. Organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí (4.10.2019) a Univerzity tretieho veku
 5. Príprava konceptu osláv Dňa študentstva výročia nežnej revolúcie
 6. Realizácia investičných akcií počas letných prázdnin
 7. Príprava na RKR
 8. Rôzne
5.9.2019, zasadnutie AS UPJŠ od 14.00
 
 1. Schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov
 2. Schválenie návrhu na zloženie VR UPJŠ
 3. Systemizácia pracovných miest pracovísk UPJŠ
 4. Rôzne
10.9.2019 (utorok), RKR od 9.00 v ŠDaJ, pracovný obed v ŠDaJ, od 13.00 tlačová konferencia k ukončeniu projektu rekonštrukcie ŠDaJ
 
 1. Harmonogram zasadnutí VU, KR, RKR
 2. Stav pripravenosti slávnostného  otvorenia akademického roka 2019/2020
 3. Informácia o pripravenosti mobilít študentov v zimnom semestri 2019/2020, otvorenie univerzity pre cudzojazyčné študijné programy a štúdium zahraničných študentov v SJ
 4. Stav pripravenosti výučby v akademickom roku 2019/2020: zápisy, ubytovanie, knižničné služby, vydávanie PIK študentov... referujú: prorektorka, dekani, riaditelia Univerzitných pracovísk
 5. Príprava rozvrhu hodín pre ďalší akademický rok
 6. Príprava aktivít na podujatie Noc výskumníkov
 7. Príprava Dňa otvorených dverí (4.10.2019) a Univerzity tretieho veku
 8. Harmonogram vývoja a implementácie novej webovej stránky
 9. Plnenie opatrení k zvýšeniu úspešnosti v RPEU
 10. Rôzne
23.9.2019, VU od 13.00, Spoločné zasadnutie s vedením Prírodovedeckej fakulty od 13.00 – 14.00
 
 1. Hlavné priority rozvoja Prírodovedeckej fakulty
 2. Stav prípravy Dňa otvorených dverí
 3. Príprava prezentácie v Bruseli (23.10.2019)
 4. Príprava programu na RKR
 5. Organizačné zabezpečenie Dňa študentstva
 6. Rôzne
7.10. - 8.10.2019, Výjazdové rokovanie RKR v UVZ Danišovce
 
 1. Vyhodnotenie priebehu Dňa otvorených dverí
 2. Analýza plnenia Rozhodnutia rektora o vnútornom systéme kvality vzdelávania, tvorba štandardov, harmonogram procesov na univerzite. Implementácia novej legislatívy v podmienkach UPJŠ
 3. Aktuálne a strategické úlohy na univerzite, fakultách a Univerzitných pracoviskách
 4. Aktualizácia priorít investičnej výstavby
10.10.2019, zasadnutie AS UPJŠ od 14.00
 
21. 10.2019, VU od 13.00, Spoločné zasadnutie s vedením Právnickej fakulty
 
 1. Hlavné priority rozvoja Právnickej fakulty
 2. Aktivity UPJŠ v rámci Týždňa vedy a techniky
 3. Stav vypracovania Správy o kvalite vzdelávania v akademickom roku 2018/2019
 4. Organizačné zabezpečenie Dňa študentstva a výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu
 5. Školné a poplatky na akademický rok 2020/2021
 6. Rôzne
4.11.2019, VU + RKR od 13.00
 
 1. Hodnotiaca správa úrovne kvality poskytovaného vzdelávania na UPJŠ v ak.roku 2018/2019
 2. Školné a poplatky na akademický rok 2019/2020
 3. Plnenie opatrení v presadení sa UPJŠ v zahraničných projektoch
 4. Organizačné zabezpečenie Dňa študentstva a výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu
 5. Rôzne
8.11.2019, zasadnutie VR UPJŠ od 9.00
 
 1. Kvalifikačné postupy
 2. Kvalita VŠ vzdelávania v uplynulom akademickom roku
18.11.2019, VU od 13.00, Spoločné zasadnutie s vedením Fakulty verejnej správy
 
 1. Hlavné priority rozvoja FVS
 2. E-learning, postup implementácie na fakultách a Univerzitných pracoviskách
 3. Výročná správa UNIPOC, analýza opatrení pre rozvoj kariérneho poradenstva
 4. Webová stránka UPJŠ
 5. Rôzne
21.11.2019, zasadnutie AS UPJŠ od 14.00
   
9.12.2019, VU+ RKR od 13.00
 
 1. Kvalita, akreditácia, dopady Novely Zákona o vysokých školách v podmienkach UPJŠ
 2.  Rôzne
13.12.2019, zasadnutie Správnej rady UPJŠ
   
16.12.2019, VU od 9.00 v ŠDaJ, spoločný obed
 
 1. Hlavné priority v rozvoji ÚTVŠ, BZ – kontrola úloh akčného plánu, CIaKT, UK, UNIPOC
 2. Harmonogram zasadnutí VU, KR a RKR v 1. polroku 2020
 3. Analýza plnení úloh na Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou (propagácia, marketing...)
 4. Rôzne
Posledná aktualizácia: 28.10.2019