UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram zasadnutí vedenia UPJŠ, Kolégia rektora, Rozšíreného kolégia rektora UPJŠ

Harmonogram zasadnutí vedenia UPJŠ (VU), Kolégia rektora (KR), Rozšíreného kolégia rektora (RKR) v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020

 • Zasadnutia uvedených poradných orgánov rektora sa konajú spravidla v pondelok v popoludňajších hodinách
 • Zasadnutia VU sa konajú v kancelárii rektora
 • Zasadnutia KR a RKR sa konajú spravidla vo veľkej zasadačke RUPJŠ
 • Obsahové zameranie je rámcové, je možné ho aktualizovať a dopĺňať
 • Každé rokovanie je zahájené Kontrolou uznesení a úloh

7.1.2020, neformálne stretnutie VU o 9.00, Kancelária rektora
 
13.1. - 14.1.2020, výjazdové zasadnutie VU, UVZ Danišovce
 
 1. Pravidlá rozpočtu pre rok 2020, konštrukcia rozpočtu
 2. Systém kvality, organizačná štruktúra 
 3. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ
 4. Príprava na RKR
27.1.2020, Slávnostná VR - udelenie Dr.h.c., 11.00 - 13.00, Historická aula, Rektorát
 
28.1.2020, RKR (utorok), 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Harmonogram výziev VVGS, Výzva na podporu e-vzdelávania, podpora špičkových tímov, výzvy na čerpanie EŠIF
 2. Stav vypracovania Správy o doktorandskom štúdiu
 3. Prerokovanie návrhu pravidiel rozpočtu 2020 a rozpisu rozpočtu dotačných prostriedkov
 4. Rôzne
10.2.2020, VU, 13.00 - 14.30 spoločné zasadnutie s vedením LF, Veľká zasadačka, Rektorát, od 14.30 VU
 
 1. LF a jej rozvojové aktivity
 2. Kontrola plnenia záverov NKU v UVP Medipark
 3. Harmonogram prípravy rozvrhu hodín pre akademický rok 2020/21
 4. Rôzne
24.2.2020, RKR, 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2020 až 2025
 2. Správa o doktorandskom štúdiu
 3. Vnútorný systém kvality
 4. Rôzne
2.3.2020, VU, 9.00, Kancelária rektora
 
 1. Harmonogram vypracovania Výročnej správy o činnosti UPJŠ za rok 2019
 2. Rôzne
ZRUŠENÉ! 16.3.2020, VU, 13.00-14.00 spoločné zasadnutie s vedením FF, Veľká zasadačka, Rektorát, od 14.00 VU
 
 1. Správa o plnení úloh na úseku Kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
 2. Mediálny plán na rok 2020
 3. Revízia dokumentácie ku vnútornému systému kvality
 4. Príprava UPJŠ na Slovakia TECH 2020 (okt. 2020)
 5. Rôzne
16.3.2020, MIMORIADNE ZASADNUTIE VU, 9.00, Kancelária rektora
 
ZRUŠENÉ! 30.3.2020, RKR, 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Správa o plnení úloh na úseku KR a vzťahov s verejnosťou, Mediálny plán na 2020
 2. Harmonogram prípravy Výročnej správy o činnosti UPJŠ za rok 2019
 3. Revízia základnej dokumentácie a štruktúry VSK II – plnenie opatrení
 4. Príprava UPJŠ na Slovakia TECH 2020 (okt. 2020)
 5. HR Excelence
 6. Rôzne
6.4.2020, VU, 9.00, Veľká zasadačka
 
 1. Stav prípravy Výročnej správy UPJŠ v Košiciach za rok 2019
 2. Rôzne
          KR, 11.00, Veľká zasadačka
 1.  Aktualizácia úloh v súčasnom období
 2.  Rôzne
 
20.4.2020, VU, 09.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Výročná správa UPJŠ za rok 2019
 2. Model Governance VKS
 3. Priebeh výučby a príprava štátnych záverečných skúšok
 4. Udržateľnosť a realizácia OP (vzdelávanie a veda)
 5. Rôzne
29.4.2020, RKR, 10.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Udržateľnosť a realizácia OP (vzdelávanie a veda)
 2. Výročná správa UPJŠ za rok 2019
 3. Priebeh výučby a príprava štátnych záverečných skúšok
 4. Správa o plnení úloh na Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou v roku 2019
 5. Rôzne
11.5.2020, VU, 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Stav vypracovania správ pre VR UPJŠ (29.5.2020) a RKR (25.5.2020)
 2. Stav prípravy Výročnej správy o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2019
 3. Výročná cena rektora 2019/2020
 4. Rôzne
25.5.2020, RKR, 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti
 2. Hodnotenie zahraničných kontaktov
 3. Príprava a priebeh prijímacieho konania (referujú dekani)
 4. Priebeh štátnych skúšok a skúšobného obdobia, návrh termínov promócií, výročná cena rektora ... (referujú dekani a riaditeľka ÚTVŠ)
 5. Rôzne
1.6.2020, VU, 14.00, Kancelária rektora
 
 1. Príprava podkladov pre RKR
 2. Rôzne
16.6.2020, VU, 13.00, Kancelária rektora
 
 1. Stav investičnej výstavby
 2. Vnútorný systém kvality – plnenie úloh
 3. Rôzne
ZRUŠENÉ! 22.6.2020, RKR, 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Analýza stavu investičnej výstavby
 2. Výsledky prijímacieho konania
 3. Rôzne
ZRUŠENÉ! 29. - 30.6.2020, KR, výjazdové zasadnutie v UVZ Danišovce
 
 1. Vnútorný systém kvality
 2. Rôzne
06.07.2020, KR, 9.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Vnútorný systém kvality
 2. Rôzne
06.07.2020, RKR, 13.00, Veľká zasadačka, Rektorát
 
 1. Aktuálny stav na UPJŠ vo väzbe na uvoľňovanie opatrení COVID-19
 2. Analýza stavu investičnej výstavby
 3. Vyhodnotenie skúšobného obdobia a prijímacieho konania (referujú dekani a riaditeľka ÚTVŠ)
 4. Výročná cena rektora
 5. Stav prípravy vnútorného systému kvality
 6. Rôzne
Posledná aktualizácia: 24.06.2020