UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Harmonogram zasadnutí vedenia UPJŠ, Kolégia rektora, Rozšíreného kolégia rektora UPJŠ

Harmonogram zasadnutí
vedenia UPJŠ (VU), Kolégia rektora (KR), Rozšíreného kolégia rektora (RKR), Akademického senátu  (AS UPJŠ), Vedeckej rady (VR UPJŠ), Rady pre vnútorné overovanie kvality (RVK UPJŠ)
v ZS AR 2022/2023

 • Zasadnutia AS UPJŠ  sa konajú vo štvrtok od 14.00
 • Zasadnutia VR UPJŠ sa konajú v piatok, spravidla od 9.00
 • Zasadnutia samosprávnych orgánov a poradných orgánov rektora (KR, RKR) sa konajú spravidla v pondelok vo Veľkej zasadačke R-UPJŠ
 • Zasadnutia VU sa konajú v Zasadačke prorektorov
 • Zasadnutia RVK UPJŠ sa konajú vo štvrtok o 14.00 v súlade so zverejneným harmonogramom
 • Obsahové zameranie je predbežné a bude aktualizované a dopĺňané podľa aktuálnej situácie v rezorte VŠ

22.8.2022, VU, 9.00
 
 1. Kontrola plnenia priebežných úloh
 2. Príprava harmonogramu zasadnutí VU, KR a RKR
 3. Príprava na organizačné zabezpečenie otvorenia AR 2022/23 a podujatí v rámci zahájenia AR na UPJŠ
 4. Operatívna agenda z leta 2022
 5. Rôzne
30.8.2022, VU, 13.00 (utorok)
 
 1. Stav prípravy a organizačné zabezpečenie otvorenia akademického roka 2022/2023 a podujatí v rámci zahájenia akademického roka na UPJŠ
 2. MTZ a protiepidemiologické opatrenia pre zimný semester akademického roka 2022/2023 a hlavné okruhy opatrení v novom Príkaze rektora xx/2022
 3. Agenda podpory študentov z Ukrajiny
 4. VSK a Ukončenie procesu zosúlaďovania študijných programov
 5. Hlavné legislatívne míľniky, kreovanie Správnej rady, schválenie Štatútu, Zásad volieb rektora a AS UPJŠ
 6. Výzva pre študentské pomocné sily
 7. Príprava na podujatia Noc výskumníkov a SlovakiaTech Forum
 8. Rôzne
5.9. - 6.9.2022,  Výjazdové zasadnutie vedenia, Herľany
 
 1. Základné princípy Štatútu UPJŠ
 2. Kreovanie Správnej rady UPJŠ
 3. Harmonogram prípravy hodnotiacej správy VSK
 4. Prioritné úlohy pre akademický rok
  a. finalizácia interných predpisov pre VSK
  b. prechod na novú webovskú prezentáciu UPJŠ a štandardizácia informačných kanálov
  c. revízia Certifikovaných interdisciplinárnych blokov
  d. systém vzdelávania zamestnancov a študentov
  e. realizácia vybraných podnetov z ankiet zamestnancov a študentov a diskusií so študentmi
  f. grantový systém pre študentské organizácie na UPJŠ
  g. ďalšie témy z dlhodobého zámeru
 5. Personálne obsadenie R-UPJŠ (Kancelária VSK, Oddelenie pre marketing, Úsek VO)
 6. Rôzne
12.9.2022, VU a RKR od 9.00
 
 1. Harmonogram činnosti RVK, Harmonogram prípravy hodnotiacej správy VSK
 2. Pripravenosť výučby v zimnom semestri akademického roka 2022/2023  
 3. Stav prípravy a organizačného zabezpečenia otvorenia akademického roka 2022/2023
 4. Príprava DOD 2022 – termín, forma
 5. Podmienky a usmernenia pre ERASMUS mobility (organizačné a informačné) a príchod zahraničných študentov UPJŠ
 6. Harmonogram vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a študentov UPJŠ
 7. Organizačné zabezpečenie U3V
 8. Webová stránka
 9. Príprava na podujatia Noc výskumníkov a SlovakiaTech Forum
 10. Analýza procesov VO na UPJŠ
 11. Rôzne
14.9.2022 Zasadnutie RVK
 
19.9.2022, Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023, od 10.30, Aula LF
 
 1. Príhovor rektora
 2. Predstavovanie nových profesorov a DrSc.
 3. Promócie docentov
 4. Cena rektora
 5. Sprievodné podujatia
22.9.2022 Zasadnutie AS UPJŠ o 14.00
 
26.9.2022, VU od 13.00
 
 1. Stav implementácie HRS4R
 2. Stav prípravy legislatívnych noriem
 3. Stav prípravy DOD, hlavné ciele v oblasti propagácie univerzity v ZS AR 2022/2023
 4. Rôzne
10.10.2022, VU od 13.00
 
 1. Stav prípravy Správy o kvalite vzdelávania
 2. Inovácia vzdelávania – stav prípravy  Stratégie digitálnej transformácie vzdelávania, kompetencií zamestnancov a študentov
 3. Výročná správa o kvalite celoživotného vzdelávania na UPJŠ
 4. Implementácia princípov Race to Zero na UPJŠ
 5. Rôzne
17.10.2022, RKR od od 13.00
 
 1. Správa o kvalite vzdelávania v AR 2020/2021
 2. Analýza procesov VO
 3. Informácia o CDS siete AURORA
 4. Realizácie akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania, kompetencií zamestnancov a študentov
 5. Príprava DOD
 6. Rôzne
20.10.2022 Zasadnutie AS UPJŠ – verejné vypočutie členov Správnej rady, vyhlásenie volieb rektora
 
28.10.2022 Zasadnutie RVK od 14.00
 
14.11. 2022, VU od 13.00
 
 1. Prijatie študentov ku Dňu študentstva a Celokošického dňa boja za slobodu a demokraciu
 2. Školné a poplatky na akademický rok 2023/2024
 3. EŠIF projekty a ich implementácia. Analýza problémov, príležitostí, opatrenia pre ďalšie obdobie
 4. Edičná činnosť univerzity
 5. Data Management Plan pre vedecké projekty
16.11.2022 Prijatie študentov rektorom (aj s vybranými členmi VU), od 14.00, Veľká zasadačka 
 
24.11.2022 Zasadnutie AS UPJŠ, od 14.00
 
25.11.2022 Zasadnutie VR UPJŠ
 
28.11.2022, RKR od 13.00
 
 1. HRS4R – aktualizácia opatrení
 2. Výročná správa UNIPOC, analýza opatrení pre rozvoj kariérneho poradenstva
 3. Školné a poplatky na akademický rok 2023/2024
 4. Anketa na zistenie spokojnosti s úrovňou vzdelávania na UPJŠ
 5. Monitoring spokojnosti s kvalitou podporných služieb na UPJŠ
 6. Rôzne
12.12.2022, VU od 13.00, rokovanie s vedením LF
 
 1. LF UPJŠ a jej rozvoj
 2. Analýza projektovej úspešnosti v rámci domácich agentúr, projekty VVGS, postdok. pozície
 3. Hodnotiaca správa VSK
 4. Rôzne
15.12.2022 Zasadnutie AS UPJŠ (aj s kapustnicou)
 
15.12.2022 Zasadnutie RVK, od 14.00
 
19.12.2022, RKR a Vianočná kapustnica od 15.00
 
 1. Hodnotiaca správa VSK
 2. Príprava skúšobného obdobia
 3. Rôzne 

 

Posledná aktualizácia: 11.10.2022