UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vnútorný systém hodnotenia kvality na UPJŠ v Košiciach

„Aby UPJŠ bola modernou a medzinárodne etablovanou inštitúciou musí neustále hľadať spôsoby ako rozvíjať svoj osobnostný a vedecký potenciál“

V oblasti vysokoškolského vzdelávania je pre naplnenie vyššie uvedeného motta strategickým zámerom UPJŠ „poskytovať kvalitné vzdelávanie opierajúce sa o výsledky aktívneho vedeckého výskumu učiteľov. Posilňovať jednotné legislatívne prostredie a trend  „otvorenia sa Univerzity dovnútra“ s cieľom zlepšiť uplatnenie absolventov na trhu práce.“
Dlhodobý zámer Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na roky 2016 až 2021


UPJŠ v Košiciach (UPJŠ) má vnútorný systém kvality (VSK) na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl, ktorý bol vytvorený podľa:

 • európskych noriem a štandardov ESG 2015 (European Standards and Guidelines, ESG),
 • všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 • štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií,
 • kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality,
 • kritérií ratingových agentúr,
 • smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

Vnútorný systém kvality UPJŠ v Košiciach (ďalej len VSK UPJŠ) je v súlade so strategickými cieľmi UPJŠ a podporuje ich dosahovanie tak v rámci univerzity, ako aj jej fakúlt. VSK UPJŠ je zameraný na zviditeľňovanie zámerov a výsledkov univerzity a jej fakúlt, ako aj na vznik a posilňovanie spätnej väzby medzi zúčastnenými stranami. VSK iniciuje a podporuje zapájanie študentov, zamestnancov i zamestnávateľov do hodnotenia kvality. Systém je transparentný, pružný a otvorený pre sústavné zlepšovanie indikátorov hodnotenia kvality.

Oblasť politiky a postupov kvality na UPJŠ v Košiciach sa sústreďuje predovšetkým na nasledujúce indikátory hodnotenia kvality:

 • vzájomné prepojenie vzdelávania a výskumu,
 • pravidelné monitorovanie a hodnotenie študijných programov,
 • zabezpečenie kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov,
 • kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu,
 • dotazníkové prieskumy názorov študentov, absolventov a zamestnancov na oblasť vzdelávania,
 • hodnotenie študentov a pedagógov,
 • monitorovanie a hodnotenie kvality v oblasti vedy a výskumu,
 • monitorovanie a hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce,
 • zapojenie študentov do vnútorného systému kvality,
 • zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,
 • zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch.

Politiky a postupy VSK UPJŠ sú podrobne rozpracované v Rozhodnutí rektora  (RR) č. 9/2017 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

VSK UPJŠ zaväzuje všetky fakulty a univerzitné pracoviská:

 • v aplikačnej rovine napĺňať stanovené ciele v súlade so špecifikami pracovísk,
 • pravidelne, minimálne  raz za kalendárny rok,  vyhodnocovať svoju činnosť z hľadiska napĺňania cieľov vnútorného systému kvality,
 • prijímať účinné opatrenia podporujúce zvyšovanie kvality.
   
Posledná aktualizácia: 06.06.2017