UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Čo sa stane s mojimi odpoveďami? Ako budú moje odpovede využité?

  • Všetky odpovede sú dôverné
  • Jednotlivci nie sú identifikovaní, keď odpovedia na otázky
  • Všetky reakcie sú zaslané na univerzitu/fakultu so zachovaním anonymity.

Zozbierané údaje vo všetkých prieskumoch sú analyzované a reportované na rôznych úrovniach riadenia. Jednotlivé odpovede sú vždy považované za dôverné. Pri vykazovaní výsledkov prieskumov je Vaša anonymita vždy chránená. Nechceme a nepotrebujeme identifikovať jednotlivca. Pokladáme za samozrejmosť vynaložiť maximálne úsilie pre zabezpečenie toho, že žiadni jednotlivci nemôžu byť identifikovaní.
Každý študentský prieskum je analyzovaný a poznatky sú sumarizované v správe o výsledkoch, ktorá je zverejnená do začiatku budúceho akademického roka.

Posledná aktualizácia: 09.01.2019