UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov študentov na univerzite, akademický rok 2017/2018

V súlade s Rozhodnutím rektora č. 9/2017 o zabezpečovaní vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a jej súčastiach sa prvý mesiac zimného semestra (obvykle september – polovica októbra) realizuje anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti študentov UPJŠ s výučbovým procesom. Študenti  sa môžu formou dotazníka vyjadriť k štúdiu na univerzite, prístupu k informáciám, prostrediu, mimokurikulárnym možnostiam, respektíve doplniť hodnotenie o vlastné návrhy a podnety.

Cieľom organizovanej spätnej väzby je:

 • zistiť a analyzovať názory študentov na výučbu na univerzite a identifikovať pozitívne reakcie ale aj problémové miesta vo vzdelávacom procese,
 • prerokovať problémové miesta s dotknutými pracoviskami univerzity a
 • prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

Po kritike minuloročnej elektronickej verzie bol dotazník zjednodušený tak, aby jeho vyplnenie bolo zjednodušené a sprehľadnené. Študenti novú formu e-verzie dotazníka ocenili a prakticky všetci zúčastnení využili elektronickú verziu (v AiS2), hoci mohli využiť aj printovú verziu. Študenti odpovedali výberom z daných možností, pričom v závere mali možnosť doplniť ďalšie vlastné námety a postrehy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu ich spokojnosti.

Dotazníky v akademikom roku 2017/2018, po úspešnom absolvovaní akademického roka a zápise do vyššieho ročníka, vyplnilo v septembri/októbri 2018 spolu 251 študentov študujúcich v slovenskom jazyku. Všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili ďakujeme za ochotu i trpezlivosť pri odpovediach na zadané otázky, ako aj za námety a upozornenia. Napriek tomu, že sa prieskumu zúčastnilo veľmi malá časť študentov univerzity, všetky vyjadrenia a názory sú pre vedenie univerzity veľmi cenné, prispievajú k skvalitneniu výučbového procesu a podporujú tvorivú pracovnú atmosféru.

Študentom bolo ponúknutých 37 otázok, ktoré boli rozdelené do 5 okruhov:

 1. Organizácia výučby,
 2. Informovanosť o dianí na fakulte a podmienky vzdelávania,
 3. Pracovné prostredie,
 4. Edukačné prostredie a podpora e-vzdelávania,
 5. Podpora mimoškolských aktivít.

Poznatky nadobudnuté analýzou dotazníkového prieskumu budú využité pre zlepšenie a skvalitnenie výučbového procesu a sú dobrým príkladom pre ďalších študentov, aby sa v budúcnosti prieskumu zúčastnili a prispeli tak k objektivizácii údajov o spokojnosti študentov s výučbou na univerzite.


Vyhodnotenie dotazníkov

Zo študentov, ktorí využili možnosť anonymného vyjadrenia bolo 67 mužov a 184 žien, takmer 95 % v dennej forme štúdia. 45 % zúčastnených študentov bolo v I. stupni štúdia, takmer 27 % v II. stupni štúdia, 22 % študentov spojeného I. a II. stupňa štúdia a iba 6 % študentov III. stupňa štúdia. Podiel zapojených študentov z jednotlivých fakúlt: LF - 24 %, PF - 30 %, PráF - 17 %, FF - 13 %, FVS - 16 % a ÚTVaŠ - 1 %.

Pri percentuálnom vyhodnocovaní spokojnosti boli pre zjednodušenie odpovede „veľmi spokojný“ a „spokojný“, resp. pri nespokojnosti odpovede „nespokojný“ a „veľmi nespokojný“ sčítavané.


1. Organizácia výučby

Až 96 % študentov odpovedalo, že čas prednášok/cvičení a seminárov bol dodržaný a 86 % si myslí, že bol dodržaný aj ich obsahový harmonogram. Väčšina hodnotí pozitívne informovanosť na začiatkuvýučby s cieľom/náplňou/podmienkami absolvovania predmetov. Takmer 76 % študentov si myslí, že hodnotenie ich výkonov bolo objektívne a takmer 70 % študentov hodnotí nadväznosť a štruktúru vyučovaných predmetov ako veľmi dobrú/dobrú. Znepokojujúco vyznieva zistenie, že takmer 40 % študentov nevie zhodnotiť organizáciu vedenia záverečných prác. Takmer 60 % nikdy nevyužilo služby študijného poradcu, resp. nevie, že študijný poradca existuje.


2. Informovanosť o dianí na fakulte a podmienky vzdelávania

Študenti pozitívne zhodnotili informovanosť o udalostiach, podujatiach a aktivitách na univerzite/fakulte ako aj o možnostiach stáží (napr. Erasmus), či interdisciplinárnom rozmere štúdia, pričom väčšina odpovedí bola dobre (~30 %). Najviac informácií získavajú študenti z AiS2 a sociálnych sieti, osobnou komunikáciou so študentmi a z webu. Takmer 80 % študentov uviedlo, že sa nezúčastnilo volieb zástupcov študentov do AS. Hoci väčšina študentov je spokojná s dostupnosťou študijnej literatúry, 24 % študentov odpovedalo, že dostupnosť aktuálnej študijnej literatúry je nedostatočná. Až 52 % študentov si myslí, že využívanie modernej výučbovej techniky je len čiastočné, občas alebo sa nevyužíva vôbec. Napriek nespornej snahe UNIPOCu, ktoré v uplynulom AR organizovalo mnoho akcií pre študentov (napr. Deň kariéry, Ako písať životopis) študenti uviedli že sú nedostatočne informovaní o činnosti UNIPOCu (57 %) a o možnostiach podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami (16 %).


3. Pracovné prostredie

Väčšina študentov (78 %), ktorí sa zúčastnili prieskumu hodnotí priestory fakulty (napr. budovy, miestnosti, sociálne zariadenia, stravovanie) pozitívne, rovnako ako materiálne zabezpečenie výučbového procesu (70 %). Komunikáciu s pracovníkmi podporných služieb (napr. so študijným oddelením, knižnicou) hodnotí ako výbornú/veľmi dobrú 48 % študentov a ako nedostatočnú menej ako 5 % študentov. Aj napriek tomu, že takmer 70 % študentov hodnotí atmosféru na univerzite/fakulte ako priateľskú a motivujúcu, viac ako 10 % študentov uviedlo, že sa na univerzite stretli s neprimeraným správaním a takmer 60 % študentov by uvítalo možnosť využívať služby mediátora pri riešení konfliktných situácií a nedorozumení.
 

4. Edukačné prostredie a podpora e-vzdelávania

Študenti zhodnotili edukačné prostredie v ktorom sa vzdelávajú (odborne a po technickej stránke) ako veľmi dobre/dobre vybavené (67 %). Čo sa týka e-vzdelávania, väčšina študentov sa stretla s e-knihou, interaktívnou tabuľou/projektorom, vzdelávaním podporovaným počítačom/webom. Denne využíva e-vzdelávanie takmer 12 % študentov a 20 % raz za týždeň. Študenti pri svojom štúdiu najviac využívajú webové stránky/e-materiály učiteľov univerzity (58 %) a nástroje prostredia AiS2 (46 %). Takmer 56 % študentov uviedlo, že prvky e-vzdelávania využívajú ako náhradu, prípadne ako doplnok k prednáške namiesto učebnice a takmer 48 % na vypracovanie zadaných cvičení/testov. Podľa odpovedí študentov by obsahom e-vzdelávania mali byť predovšetkým texty (napr. elektronické učebnice), obrázky (napr. grafy, diagramy, prezentácie) a odkazy na relevantné zdroje (napr. literatúra). Študenti by privítali vyššiu informovanosť o týchto formách štúdia, úvodné zaškolenie pre používateľov a krátku príručku pre používateľa.
 

5. Podpora mimoškolských aktivít

Väčšina študentov (60 %) konštatuje, že nemali možnosť sa aktívne zapojiť do tvorby rozvrhu či plánovania blokovej výučby, napriek tomu viac ako polovica študentov konštatovala, že im rozvrh hodín umožnil účasť na mimoškolských aktivitách. Smutne vyznieva, že takmer 60 % študentov nevie posúdiť využitie voľného času na univerzite/fakulte (napr. ŠtuRko, UniTV, Hornád, CUŠ, spolky), rovnako nevie zhodnotiť podporné štruktúry a služby umožňujúce sa zapájať do odborných súťaží (napr. ŠVOČ). Viac ako polovica respondentov sa nezúčastňuje mimoškolských akcií organizovaných na univerzite/fakulte.
 

Závery a navrhované opatrenia

 1. V spolupráci s vedeniami fakúlt hľadať riešenia pasívneho prístupu študentov k dianiu na univerzite/fakultách a skvalitniť prácu študijných poradcov a podporovať kolegiálne vzťah študent-učiteľ.
 2. Pokračovať v rozširovaní podpory odborných aktivít študentov (napr. ŠVOČ).
 3. Skvalitnením spolupráce so študentskými spolkami/organizáciami prispieť k motivácii študentov zapájať sa aktívne do výučbového procesu.
 4. Pokračovať v nastúpenom trende podpory e-vzdelávania, vrátane vytvorenia príručky.
 5. Vytvoriť v rámci UNIPOCu podmienky pre možnosť využívania mediátora pri riešení problémov.

 

Podrobnejšie informácie: autorizovaná zóna
(administratívny systém → správa a zverejňovanie dokumentov → iné elektron. dokumenty → vnútorný systém hodnotenia kvality)
 

Posledná aktualizácia: 09.01.2019