UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov študentov na univerzite, akademický rok 2016/2017

V súlade s Rozhodnutím rektora č. 9/2017 o zabezpečovaní vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a jej súčastiach sa prvý mesiac zimného semestra (obvykle september – polovica októbra) realizuje anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti študentov UPJŠ s výučbovým procesom. Študenti  sa môžu formou dotazníka vyjadriť k štúdiu na univerzite, prístupu k informáciám, prostrediu, mimokurikulárnym možnostiam, respektíve doplniť hodnotenie o vlastné návrhy a podnety.

Cieľom organizovanej spätnej väzby je:

 • zistiť a analyzovať názory študentov na výučbu na univerzite a identifikovať pozitívne reakcie ale aj problémové miesta vo vzdelávacom procese,
 • prerokovať problémové miesta s dotknutými pracoviskami univerzity a
 • prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

 

Akademický rok 2016/2017

Dotazníky v akademikom roku 2016/2017, po úspešnom absolvovaní akademického roka a zápise do vyššieho ročníka, vyplnilo v septembri/októbri 2017 spolu 286 študentov. Všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili ďakujeme za ochotu i trpezlivosť pri odpovediach na zadané otázky, ako aj za námety a upozornenia. Napriek tomu, že sa prieskumu zúčastnilo veľmi má časť študentov univerzity, všetky vyjadrenia a názory sú pre vedenie univerzity veľmi cenné, prispievajú k skvalitneniu výučbového procesu a podporujú tvorivú pracovnú atmosféru.

Študentom bolo ponúknutých 37 otázok, ktoré boli rozdelené do 5 okruhov:

 1. Organizácia výučby,
 2. Informovanosť o dianí na fakulte a podmienky vzdelávania,
 3. Pracovné prostredie,
 4. Edukačné prostredie a podpora e-vzdelávania,
 5. Podpora mimoškolských aktivít.

Študenti odpovedali výberom z daných možností, pričom v závere mali možnosť doplniť ďalšie vlastné námety a postrehy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu ich spokojnosti. Každý študent mal možnosť vyplniť dotazník elektronicky (v AiS2) alebo vytlačiť printovú verziu a vhodiť do pripravených schránok, ktoré boli umiestnené vo vestibuloch budov univerzity. 

Poznatky nadobudnuté analýzou tohto nového, pilotného dotazníkového prieskumu budú využité pre zlepšenie a skvalitnenie výučbového procesu a sú dobrým príkladom pre ďalších študentov, aby sa v budúcnosti prieskumu zúčastnili a prispeli tak k objektivizácii údajov o spokojnosti študentov s výučbou na univerzite.


Vyhodnotenie dotazníkov

Zo študentov, ktorí využili možnosť anonymného vyjadrenia bolo 101 mužov a 183 žien, takmer 90 % v dennej forme štúdia. Viac ako 50 % zúčastnených študentov bolo v I. stupni štúdia, takmer 25 % v II. stupni štúdia, 16 % študentov spojeného I. a II. stupňa štúdia a iba 7 % študentov III. stupňa štúdia. Podiel zapojených študentov z jednotlivých fakúlt: LF - 18 %, PF - 35 %, PráF - 17 %, FF - 10 %, FVS - 16 %, ÚTVaŠ - 3 %  a 2 študenti neuviedli miesto svojho štúdia.

Pri vyhodnocovaní spokojnosti boli pre zjednodušenie odpovede „veľmi spokojný“ a „spokojný“, resp. pri nespokojnosti odpovede „nespokojný“ a „veľmi nespokojný“ sčítavané.

Väčšina študentov kritizovala pri vypĺňaní dotazníka v elektronickej podobe zdĺhavosť a neprehľadnosť, takže mnoho študentov vyplnenie nedokončilo, čo následne komplikovalo vyhodnotenie dotazníkov.


Organizácia výučby

Až 97 % študentov odpovedalo, že čas prednášok/cvičení a seminárov bol dodržaný ale iba 66 % si myslí, že bol dodržaný aj ich obsahový harmonogram. Väčšina hodnotí pozitívne informovanosť na začiatkuvýučby s cieľom/náplňou/podmienkami absolvovania predmetov. Rovnako pozitívne bol hodnotený aj motivujúci prístup vyučujúcich. Takmer 90 % študentov si myslí, že hodnotenie ich výkonov bolo objektívne a viac ako 95 % študentov hodnotí pozitívne i nadväznosť a štruktúru vyučovaných predmetov Znepokojujúco vyznelo zistenie, že až 38 % študentov nevie zhodnotiť organizáciu vedenia záverečných prác, takmer 40 % nikdy nevyužilo služby študijného poradcu a 14 % študentov nevie že študijný poradca existuje.
 

Informovanosť o dianí na fakulte a podmienky vzdelávania

Študenti vysoko pozitívne zhodnotili informovanosť o udalostiach, podujatiach a aktivitách na univerzite/fakulte ako aj o možnostiach stáží (napr. Erasmus), či interdisciplinárnom rozmere štúdia. Najviac informácií získavajú študenti zo sociálnych sieti a AiS2, osobnou komunikáciou so študentmi a z webu. Až 75 % študentov uviedlo, že sa nezúčastnilo volieb zástupcov študentov do AS. Hoci väčšina študentov je spokojná s dostupnosťou študijnej literatúry, 22 % študentov odpovedalo, že dostupnosť aktuálnej študijnej literatúry je nedostatočná. Až 30 % študentov si myslí, že využívanie modernej výučbovej techniky je len čiastočné alebo sa nevyužíva vôbec. Študenti uviedli že sú nedostatočne informovaní o činnosti UNIPOCu (60 %) a o možnostiach podpory štúdia študentov so špecifickými potrebami (16 %).


Pracovné prostredie

Väčšina študentov (76 %), ktorí sa zúčastnili prieskumu hodnotí priestory fakulty (napr. budovy, miestnosti, sociálne zariadenia, stravovanie) pozitívne, rovnako ako materiálne zabezpečenie výučbového procesu. S poskytovaným ubytovaním je spokojných viac 35 %. Komunikáciu s pracovníkmi podporných služieb (napr. so študijným oddelením, knižnicou) hodnotí ako výbornú/veľmi dobrú 57 % študentov a ako nedostatočnú menej ako 5 % študentov. Aj napriek tomu, že takmer 80 % študentov hodnotí atmosféru na univerzite/fakulte ako priateľskú a motivujúcu, 7 % študentov uviedlo, že sa na univerzite stretli s neprimeraným správaním a viac ako 60 ˇ% študentov by uvítalo možnosť využívať služby mediátora pri riešení konfliktných situácií a nedorozumení.


Edukačné prostredie a podpora e-vzdelávania

Študenti zhodnotili edukačné prostredie v ktorom sa vzdelávajú (odborne a po technickej stránke) ako veľmi dobre/dostatočne vybavené (72 %). Čo sa týka e-vzdelávania, väčšina študentov sa stretla s interaktívnou tabuľou/projektorom, e-knihou, vzdelávaním podporovaným počítačom/webom. Kým denne využíva e-vzdelávanie takmer 15 % študentov a 25 % raz za týždeň, až 30 % študentov túto formu vzdelávania nevyužíva vôbec. Študenti pri svojom štúdiu najviac využívajú nástroje prostredia AiS2 (30 %) a webové stránky/e-materiály učiteľov univerzity ( 27 %). Takmer 35 % študentov uviedlo, že prvky e-vzdelávania využívajú ako náhradu, prípadne ako doplnok k prednáške namiesto učebnice a takmer 25 % na vypracovanie zadaných cvičení/testov. Podľa odpovedí študentov by obsahom e-vzdelávania mali byť predovšetkým texty (napr. elektronické učebnice), obrázky (napr. grafy, diagramy, prezentácie) a odkazy na relevantné zdroje (napr. literatúra). Študenti by privítali vyššiu informovanosť o týchto formách štúdia, úvodné zaškolenie pre používateľov  a krátku príručku pre používateľa.
 

Podpora mimoškolských aktivít

Väčšina študentov (viac ako 63 %) konštatuje, že nemali možnosť sa aktívne zapojiť do tvorby rozvrhu či plánovania blokovej výučby, napriek tomu viac ako polovica študentov konštatovala, že im rozvrh hodín umožnil účasť na mimoškolských aktivitách. Smutne vyznieva, že viac ako 50 % študentov nevie posúdiť využitie voľného času na univerzite/fakulte (napr. ŠtuRko, UniTV, Hornád, CUŠ, spolky), rovnako nevie zhodnotiť podporné štruktúry a služby umožňujúce sa zapájať do odborných súťaží (napr. ŠVOČ). Polovica študentov sa nezúčastňuje mimoškolských akcií organizovaných na univerzite/fakulte a takmer 62 % študentov si myslí že nemalo možnosť sa zapojiť do plánovania, rozhodovania, rozvoja študijného odboru.
 

Závery a navrhované opatrenia

 1. Vylepšiť e-verziu dotazníka v AiS2 tak, aby zodpovedala súčasným trendom a možnostiam, zjednodušila a skrátila proces realizácie.
 2. V spolupráci s vedeniami fakúlt hľadať riešenia pasívneho prístupu študentov k dianiu na univerzite/fakultách napr. skvalitnením práce študijných poradcov.
 3. Pokračovať v rozširovaní podpory odborných aktivít študentov (napr. ŠVOČ).
 4. Skvalitnením spolupráce so študentskými spolkami/organizáciami prispieť k motivácii študentov zapájať sa aktívne do výučbového procesu.
 5. Pokračovať v nastúpenom trende podpory e-vzdelávania, vrátane vytvorenia príručky.
 6. Vytvoriť v rámci UNIPOCu podmienky pre možnosť využívania mediátora pri riešení problémov.


Podrobnejšie informácie: autorizovaná zóna
(administratívny systém → správa a zverejňovanie dokumentov → iné elektron. dokumenty → vnútorný systém hodnotenia kvality)

 

Posledná aktualizácia: 09.01.2019