UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zamestnanci – hodnotenie spokojnosti

V súlade so smernicou rektora UPJŠ v Košiciach č. 9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na UPJŠ sa realizuje 1x ročne dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov.

Všetkým zamestnancom je zaslaný elektronický dotazník a zároveň každý zamestnanec môže využiť aj tlačenú verziu, ktorú po vyplnení vhodí do pripravených schránok, ktoré sú umiestnené vo vstupných priestoroch všetkých budov univerzity po dobu 3 týždňov. Výsledky dotazníkového prieskumu sú zverejnené na webovom sídle univerzity pod záložkou Vnútorný systém kvality.

Posledná aktualizácia: 19.10.2017