UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov, 2016/2017

Obsah

Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov.
Vyhodnotenie dotazníkov – autorizovaná zóna.
Závery a navrhované opatrenia.

V súlade s Rozhodnutím rektora č. 9/2017 o zabezpečovaní vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a jej súčastiach sa v čase od júna do konca júla 2017 realizoval pilotný anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov.

Všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili ďakujeme za ochotu i trpezlivosť pri odpovediach na zadané otázky, ako aj za námety a upozornenia. Všetky vyjadrenia a názory sú pre vedenie univerzity a vedenia fakúlt veľmi cenné a prispievajú k skvalitneniu pracovného prostredia a podpore tvorivej pracovnej atmosféry.

Zamestnancom bolo ponúknutých 38 otázok rozdelených do 6 okruhov:

 1. Komunikácia, riadenie a atmosféra,
 2. Kariérny rozvoj a možnosť mobilít,
 3. Informovanosť o dianí na pracovisku a možnosti participácie,
 4. Pracovné prostredie a sociálne benefity,
 5. Edukačné prostredie a podpora vzdelávania,
 6. Spokojnosť s pracovným zaradením a motivácia.

Zamestnanci odpovedali výberom z daných možností, alebo doplnením vlastných odpovedí. V závere mali zamestnanci možnosť doplniť ďalšie vlastné námety a postrehy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov. 
 

Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov

Dotazníky v akademikom roku 2016/2017 vyplnilo 166 respondentov, z toho 87 vyplnilo dotazník v elektronickej forme a 79 využilo printovú formu. Z respondentov, ktorí sa prieskumu zúčastnili bolo 11 % z celkového počtu zamestnancov, resp. 20 % tvorivých zamestnancov, čo je veľmi malý podiel, napriek tomu je možné považovať získané informácie za veľmi cenné. Poznatky nadobudnuté týmto pilotným dotazníkovým prieskumom budú využité pre zlepšenie pracovnej atmosféry a sú dobrým príkladom pre ďalších zamestnancov, aby sa v budúcnosti prieskumu zúčastnili a prispeli tak k objektivizácii údajov o spokojnosti zamestnancov.

Zo zamestnancov, ktorí využili možnosť anonymného vyjadrenia bolo 53 % VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov. Viac ako 65 % zúčastnených bolo vo veku do 50 rokov, pričom najviac zúčastnených bolo vo veku 31-40 rokov. Prieskumu sa zúčastnilo 11 respondentov rektorátu,  z LF: 51 respondentov (9,2 % z celkového počtu zamestnancov a14 % z tvorivých zamestnancov), PF: 44 respondentov (12,5 % z celkového počtu zamestnancov a 19 % z tvorivých zamestnancov), PráF: 9 respondentov (10 % z celkového počtu zamestnancov a 15 % z tvorivých zamestnancov), FF: 25 respondentov (16 % z celkového počtu zamestnancov a 20 % z tvorivých zamestnancov), FVS: 13 respondentov (28 % z celkového počtu zamestnancov a 46 % z tvorivých zamestnancov), ÚTVaŠ: 8 respondentov (40 % z celkového počtu zamestnancov a 50 % z tvorivých zamestnancov) a 4 respondenti neuviedli miesto svojho pôsobiska.

Pri vyhodnocovaní spokojnosti boli pre zjednodušenie odpovede „veľmi spokojný“ a „spokojný“, resp. pri nespokojnosti odpovede „nespokojný“ a „veľmi nespokojný“ sčítavané.

Väčšina respondentov kritizovala pri vypĺňaní dotazníka v elektronickej podobe zdĺhavosť a neprehľadnosť, takže mnoho zamestnancov vyplnenie nedokončilo, čo následne komplikovalo vyhodnotenie dotazníkov.

Respondenti sa vyjadrovali k situácii na pracovisku, fakulte a univerzite. Prakticky vo všetkých otázkach najpozitívnejšie hodnotili respondenti vlastné pracovisko (pravdepodobne najviac informácii), neutrálne vyzneli odpovede vo vzťahu k univerzite (málo informácii, bez bezprostredného kontaktu) a negatívnejšie vo vzťahu k vlastnej fakulte (oproti vlastnému pracovisku i univerzite).


Vyhodnotenie dotazníkov autorizovaná zóna
(administratívny systém → správa a zverejňovanie dokumentov → iné elektron. dokumenty → vnútorný systém hodnotenia kvality) 

Závery a navrhované opatrenia

 1. Vylepšiť e-verziu dotazníka v AiS2 tak, aby zodpovedala súčasným trendom a možnostiam, zjednodušila a skrátila proces realizácie.
 2. V spolupráci s vedeniami fakúlt hľadať riešenia nespokojnosti zamestnancov a prispieť k ich stabilizácii a zlepšeniu atmosféry.
 3. Pokračovať v rozširovaní podpory a služieb predovšetkým pri technickej príprave projektov.
 4. Skvalitnením spolupráce s odborovou organizáciou prispieť k lepšiemu využívaniu sociálnych benefitov a zlepšeniu pracovného prostredia.
 5. Pokračovať v nastúpenom trende podpory e-vzdelávania aj ponukou kurzov a vytvorením príručiek.
 6. Zaviesť schránku nápadov pre zamestnancov.
   
Posledná aktualizácia: 10.02.2020