UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov, 2017/2018

Obsah

Dotazníkový prieskum spokojnosti
Vyhodnotenie dotazníkov – autorizovaná zóna
Závery a navrhované opatrenia

V súlade s Rozhodnutím rektora č. 9/2017 o zabezpečovaní vnútorného systému kvality vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a jej súčastiach sa v čase od júna do septembra 2018 realizoval anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov.

Všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili ďakujeme za ich odpovede na zadané otázky, ako aj za námety a upozornenia. Všetky vyjadrenia a názory sú pre vedenie univerzity a vedenia fakúlt veľmi cenné a prispievajú k skvalitneniu pracovného prostredia  a podpore tvorivej pracovnej atmosféry.

Zamestnancom bolo ponúknutých 38 otázok rozdelených do 6 okruhov:

 1. Komunikácia, riadenie a atmosféra,
 2. Kariérny rozvoj a možnosť mobilít,
 3. Informovanosť o dianí na pracovisku a možnosti participácie,
 4. Pracovné prostredie a sociálne benefity,
 5. Edukačné prostredie a podpora vzdelávania,
 6. Spokojnosť s pracovným zaradením a motivácia.

Zamestnanci odpovedali výberom z daných možností, alebo doplnením vlastných odpovedí. V závere mali zamestnanci možnosť doplniť ďalšie vlastné námety a postrehy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov. 
 

Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov

Jednou z požiadaviek zamestnancov v uplynulom AR bolo vylepšenie e-verzie dotazníka v AiS2. Dotazníky v akademikom roku 2017/2018 vyplnilo 139 zamestnancov, z toho 127 vyplnilo dotazník v elektronickej forme a 12 zamestnancov využilo printovú formu. Ponúkaná e-verzia dotazníka zodpovedá súčasným trendom a možnostiam, zjednodušil a skrátil sa proces realizácie, čo sa odrazilo aj na skutočnosti, že viac ako 90 % vyplnilo e-verziu verziu (oproti 50 % v uplynulom AR).

Prieskumu sa zúčastnilo iba 11 % z celkového počtu zamestnancov, resp. 20 % tvorivých zamestnancov, čo je veľmi malý podiel, napriek tomu je možné považovať získané informácie za veľmi cenné. Poznatky nadobudnuté dotazníkovým prieskumom budú využité pre zlepšenie pracovnej atmosféry a sú dobrým príkladom pre ďalších zamestnancov, aby sa v budúcnosti prieskumu zúčastnili a prispeli tak k objektivizácii údajov o spokojnosti zamestnancov.

Zo zamestnancov, ktorí využili možnosť anonymného vyjadrenia bolo 73 % VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov. Takmer 75 % zúčastnených bolo vo veku do 50 rokov, pričom najviac zúčastnených bolo vo veku 31-40 rokov a do 30 rokov. Prieskumu sa zúčastnilo 7 zamestnancov rektorátu, z LF: 34, PF: 36, PráF: 11, FF: 26, FVS: 12, ÚTVaŠ: 9 a 4 zamestnanci neuviedli miesto svojho pôsobiska.

Pri vyhodnocovaní spokojnosti boli pre zjednodušenie odpovede „veľmi spokojný“ a „spokojný“, resp. pri nespokojnosti odpovede „nespokojný“ a „veľmi nespokojný“ sčítavané.

Zamestnanci sa vyjadrovali k situácii na pracovisku, fakulte a univerzite. Najkritickejší boli zamestnanci vo vzťahu k vlastnému pracovisku (pravdepodobne najviac informácii), neutrálne vyzneli odpovede vo vzťahu k univerzite.
 

Vyhodnotenie dotazníkov - autorizovaná zóna
(administratívny systém → správa a zverejňovanie dokumentov → iné elektron. dokumenty → vnútorný systém hodnotenia kvality)
 

Závery a navrhované opatrenia

 1. V spolupráci s vedeniami fakúlt hľadať riešenia nespokojnosti zamestnancov a prispieť k ich stabilizácii a zlepšeniu atmosféry aj zavedením schránky nápadov.
 2. Skvalitnením spolupráce s odborovou organizáciou prispieť k lepšiemu využívaniu sociálnych benefitov a zlepšeniu pracovného prostredia.
 3. Pokračovať v nastúpenom trende podpory e-vzdelávania aj ponukou kurzov a vytvorením príručiek.
   
Posledná aktualizácia: 10.02.2020