UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti zamestnancov, 2018/2019

Obsah

Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov
Vyhodnotenie dotazníkov – komplet autorizovaná zóna
Závery a navrhované opatrenia

Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov

Ponúkaný dotazník zodpovedá súčasným trendom a možnostiam a väčšina zamestnancov vyplnila v akademikom roku 2018/2019 e-verziu, iba 10 zamestnancov využilo printovú formu.  

Prieskumu sa zúčastnilo 114 zamestnancov (~ 9 % z celkového počtu zamestnancov, resp. 17 % tvorivých zamestnancov), čo je veľmi malý podiel, napriek tomu je možné považovať získané informácie za veľmi cenné. Poznatky nadobudnuté dotazníkovým prieskumom budú využité pre zlepšenie pracovnej atmosféry a sú dobrým príkladom pre ďalších zamestnancov, aby sa v budúcnosti prieskumu zúčastnili a prispeli tak k objektivizácii údajov o spokojnosti zamestnancov.

Zo zamestnancov, ktorí využili možnosť anonymného vyjadrenia bolo 78 % VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov. Takmer 75 % zúčastnených bolo vo veku do 50 rokov, pričom najviac zúčastnených bolo vo veku 31-50 rokov. Prieskumu sa zúčastnilo 8 zamestnancov rektorátu a UK, z LF: 30, PF: 33, PráF: 6, FF: 27, FVS: 4, ÚTVaŠ: 8 a 2 zamestnanci neuviedli miesto svojho pôsobiska.
 

Vyhodnotenie dotazníkov – výber

Kompletné vyhodnotenie: autorizovaná zóna

1. Komunikácia, riadenie a atmosféra

Medzi významné ukazovatele kvality riadenia je spokojnosť zamestnancov s úrovňou komunikácie, efektívnosti toku informácií, otvorenosti komunikácie nadriadeného s podriadeným (spokojnosť vyjadrilo viac ako 60 % zamestnancov). Dôležitým ukazovateľom spokojnosti zamestnancov sú tiež jednoznačne určené kompetencie a konštruktívna spätná väzba s čím vyjadrilo spokojnosť 60 % respondentov.

S transparentnosťou odmeňovania vyjadrilo nespokojnosť 20 % zamestnancov. Takmer 60 % zamestnancov považuje vzťahy na pracovisku za korektné a celkovú atmosféru za priateľskú a otvorenú.  Viac ako 36 % zamestnancov by uvítalo možnosť využívať služby mediátora pri riešení konfliktov či nedorozumení na pracovisku. Napriek nízkej celkovej účasti v prieskume znepokojujúco vyznieva zistenie, že viac ako 25 % zamestnancov sa stretlo na pracovisku s napr. mobingom, bossingom, na fakulte 12 % a na univerzite 9 %.

2. Kariérny rozvoj a možnosť mobilít

Spokojnosť s možnosťou kariérneho rastu a podporou ďalšieho vzdelávania vyjadrilo viac ako 60 % zamestnancov. Vysoká miera spokojnosti je aj s podmienkami pre mobilitu zamestnancov a internacionalizáciu (70 %). Menej pozitívne hodnotia zamestnanci technické a materiálne vybavenie pracovísk (iba 47 %). Oproti poslednému prieskumu mierne vzrástla spokojnosť (62 %) zamestnancov s podpornou štruktúrou a službami umožňujúcimi zapájať sa do programov a výziev (napr. ŠF EÚ, APVV, VEGA). S reputáciou pracoviska je spokojná polovica dotazovaných. Je potrebné zlepšiť nielen informovanosť o úspechoch, ktoré tak študenti ako aj zamestnanci dosahujú, ale predovšetkým oceniť prácu vedúcimi priamo na pracovisku.

3. Informovanosť o dianí na pracovisku a možnosti participácie

S informovanosťou o dianí, udalostiach, aktivitách na pracovisku vyjadrilo spokojnosť viac ako 60 % zamestnancov. Žiadne významné nedostatky alebo námety na zlepšenia neboli zaznamenané. Na samotnom pracovisku získavajú zamestnanci informácie hlavne osobnou komunikáciou, na poradách a prostredníctvom e-mailov. V rámci fakulty dominuje e-mail a web, rovnako ako na univerzite. Na univerzite získava informácie prostredníctvom AiS2menej ako 7 % zamestnancov a na fakulte 4 %. Zamestnanci vyjadrili spokojnosť s prístupom k základným dokumentom, ale len 20 % z opýtaných nielen pozná základné dokumenty, ale pravidelne sleduje aj ich aktualizáciu. Viac ako 70 % respondentov potvrdilo rovnosť príležitostí.

4. Pracovné prostredie a sociálne benefity

Pracovné prostredie hodnotí pozitívne viac ako polovica respondentov. So stravovaním na fakulte je nespokojných 30 %, pravdepodobne v dôsledku rôznych podmienok na jednotlivých pracoviskách. Viac ako 75 % zamestnancov vyjadrilo spokojnosť s pracovným časom, a viac ako 20 % vyjadrilo nespokojnosť s informovanosťou o právach zamestnancov a ponúkaných sociálnych benefitoch, čo by mohlo motivovať činnosť odborovej organizácie na univerzite a fakultách.

5. Edukačné prostredie a podpora vzdelávania

Viac ako 70 % zamestnancov hodnotí edukačné prostredie po technickej stránke minimálne ako dostatočne vybavené. Napriek tomu viac ako 25 % nevyužíva e-vzdelávanie alebo jeho formy (zlepšenie oproti poslednému prieskumu – 32 %). Najčastejšie sa zamestnanci aktívne stretli s e-knihou a interaktívnou tabuľou (projektorom) a najmenej s počítačovou simuláciou. Pri svojej práci (vrátane vzdelávania študentov) zamestnanci najčastejšie využívajú nástroje prostredia AiS2, existujúce edukačné portály a vlastné webové stránky (e-materiály). Prvky e-vzdelávania sú používané predovšetkým na tvorbu cvičení, testov, ale aj ako náhrada či doplnenie prednášky a pri inovácii vlastných študijných materiálov a pomôcok. Názory na obsah e-vzdelávania sa zhodujú v preferencii textov, obrázkov a aktivít pre študujúcich (testy, interaktívne cvičenia, simulácie). Väčšina zamestnancov by privítala vyššiu informovanosť o týchto formách vzdelávania a to predovšetkým formou školenia či krátkej príručky pre používateľa.

6. Spokojnosť s pracovným zaradením a motivácia

V oblasti spokojnosti s pracovným zaradením považujú zamestnanci za najdôležitejšie: atmosféru na pracovisku a kolektív, zaujímavú náplň práce, istotu práce a až naa až na štvrtom mieste skončila výška tarifného platu. Medzi hlavnédôvody pre prípadnú zmenu zamestnania uviedli lepšie finančné ohodnotenie, atmosféru na pracovisku a kolektív, istotu práce.  Viac ako 70 % zamestnancov by uvítalo zavedenie schránky nápadov pre zamestnancov.

7. Námety a postrehy

Všetky námety a postrehy budú prediskutované z vedeniami jednotlivých fakúlt, pričom špecifické pripomienky prerokuje rektor osobne. Mnohé podnety sú nielen námetom pre vedenie ako zlepšiť pracovné prostredie, ale budú využité aj pri príprave koncepčných materiálov.

Z námetov vyberáme:

 • Mnoho námetov sa týkalo adekvátnosti finančného ohodnotenia zamestnancov. Navrhujú rovnakou váhou posudzovať pedagogické i vedecké aktivity.
 • Zamestnanci by uvítali možnosť jazykového vzdelávania.
 • Zamestnanci poukazujú na rodinné väzby a vzťahy na niektorých pracoviskách.
 • Mnoho návrhov sa týkalo námetov pre činnosť odborovej organizácie napr.:
  • opätovný návrh na založenie odborov na FF,
  • podnety v rámci stravovania (napr. skvalitnenie prostredia v jedálni).

Kompletné vyhodnotenie v autorizovanej zóne
(administratívny systém → správa a zverejňovanie dokumentov → iné elektron. dokumenty → vnútorný systém hodnotenia kvality)

Závery a navrhované opatrenia

 1. V spolupráci s vedeniami fakúlt hľadať riešenia nespokojnosti zamestnancov a prispieť k ich stabilizácii a zlepšeniu atmosféry aj zavedením schránky nápadov.
 2. Propagovať príklady dobrej praxe.
 3. Skvalitnením spolupráce s odborovou organizáciou prispieť k lepšiemu využívaniu sociálnych benefitov a zlepšeniu pracovného prostredia.
 4. Pokračovať v nastúpenom trende podpory e-vzdelávania aj ponukou kurzov a vytvorením príručiek.

 

Posledná aktualizácia: 10.02.2020