UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov spokojnosti zamestnancov

Cieľom anonymného dotazníka spokojnosti zamestnancov je zisťovanie spokojnosti zamestnancov napr. s úrovňou riadenia, komunikáciou, materiálnym zabezpečením, finančným ohodnotením, motiváciou, možnosťou kariérneho rastu. Dotazník každoročne vypĺňajú zamestnanci UPJŠ a analýza odpovedí slúži ako nástroj kontroly pre jednotlivé úrovne riadenia. Všetky získané údaje budú využité pre zlepšenie budúcich rozhodnutí a adresnejšie odporúčania s cieľom skvalitniť komunikáciu a chod jednotlivých pracovísk.


Posledná aktualizácia: 10.02.2020