UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

O televízii

UniTV je internetovou študentskou televíziou na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznikla ako projekt študentov magisterského programu masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty v roku 2013 za účelom ďalšieho vzdelávania študentov s dôrazom na mediálnu prax a s pomocou techniky, priestorov a odborného personálu na tomto pracovisku.

Cieľom televízie je informovať akademickú obec a širokú verejnosť o dianí na UPJŠ v Košiciach, zahŕňajúc všetky jej fakulty – Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy (a ďalšie pracoviská), taktiež prinášať informácie o dianí v jej okolí. UniTV zároveň poskytuje študentom odbornú prax v mediálnej oblasti priamo na akademickej pôde. Redakčná činnosť UniTV prebieha v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v budove Aristoteles (Moyzesova 9). Študenti tu aktívne využívajú možnosti Televízneho a filmového štúdia na KSSFaK, ktoré popri klasickej výučbe predmetov ako Televízna tvorba či Filmová tvorba poskytuje plné technické vybavenie aj na činnosť študentskej televízie.

Univerzitnú televíziu založil v roku 2013 študent magisterského stupňa štúdia masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Bc. Vladimír Fabian. Prvou vedúcou televízie sa stala v roku 2016 študentka magisterského stupňa štúdia masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Bc. Petronela Vavreková, následne v tejto funkcii pokračovali ďalšie študentky rovnakého programu – Bc. Veronika Vávrová (2017), neskôr Bc. Laura Hoľanová (2018 – súčasnosť).
Odborné poradenstvo UniTV spadá pod kompetencie pedagógov doc. Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD.PhDr. Jozefa Puchalu, PhD., a Mgr. Petra Getlíka, PhD., na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 
Televízne a filmové štúdio na KSSFaK, FF UPJŠ Košiach, kde prebieha činnosť UniTV, bolo primárne financované z projektu IKT 2: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ (kód ITMS: 26250120028)
 
Činnosti UniTV neskôr výrazne (personálne i technicky obnovou Televízneho a filmového štúdia) pomohla aj spolupráca v nasledujúcich projektoch:
Posledná aktualizácia: 07.04.2021