UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam členov Komisie pre informatizáciu UPJŠ

 

V súlade s článkom 15 ods. 5 Štatútu UPJŠ v Košiciach týmto
zriaďuje rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
ako poradný orgán rektora UPJŠ v Košiciach Komisiu pre informatizáciu UPJŠ v Košiciach v zložení:
 

predseda:

Ing. Jozef Jantošovič

Riaditeľ CIaKT

členovia:

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Kvestor

 

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj PF

 

RNDr. JUDr. Pavol Sokol

Vedúci Centra aplikovanej informatiky PF

 

RNDr. Erik Bruoth, PhD.

Predseda Implementačnej rady projektu AiS2, PF

 

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.

Prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu FF

 

Ing. Tomáš Polák

Správca siete FF

 

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FVS

 

Ing. Štefan Škoda

Správca siete FVS

 

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť LF

 

Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

Prednosta Ústavu lekárskej informatiky LF

 

JUDr. Regina Hučková, PhD.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie PrávF

 

PhDr. Daniela Džuganová

Riaditeľka Univerzitnej knižnice

 

Ing. Iveta Krjaková

Vedúca Oddelenia IT UK

 

Mgr. David Kaško

Asistent ÚTVŠ

 

Ing. Jozef Maligda

Riaditeľ ŠDaJ


Komisia pre informatizáciu pripravuje kvalifikované odborné stanoviská k rozvojovým programom v oblasti informatizácie a k širokej škále konkrétnych úloh, súvisiacich s využívaním moderných informačných technológií vo všetkých oblastiach činnosti UPJŠ. Stanoviská pripravuje na podnet rektora alebo z vlastnej iniciatívy. Činnosť komisie riadi jej predseda. Pri svojej činnosti sa riadi platnými právnymi a vnútornými univerzitnými predpismi. Komisia zasadá podľa potreby. 

Posledná aktualizácia: 20.10.2021