UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe

Pomôcť aplikovať výsledky výskumu a nových technológií do praxe na našej univerzite pomôže novozaložený Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe (UpT). Motiváciou pre jeho zriadenie je skutočnosť, že aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi základné faktory podporujúce spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti. Ambíciou kolektívu pracovníkov UpT je významne prispieť k rozvoju univerzity, a to podporou komercializácie časti akademického výskumu, napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným sektorom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a vzdelávaní a poskytovaním know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom tohto úseku je koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii duševného vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. UpT tento cieľ zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami SAFTRA s. r. o., komerčným subjektom plne vlastneným Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
koordinátor úseku
e-mail: renata.bacarova@upjs.sk
   
  Mgr. Diana Juhászová
referent pre transfer
e-mail: diana.juhaszova@upjs.sk

 

 


AKTUALITY

Návšteva  z partnerskej  Univerzity Palackého v Olomouci

Prorektor pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. a pracovníci Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know – how do praxe JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., a  Mgr. Diana Juhászová privítali  dňa 05.09.2017 na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach zamestnancov Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Ivana Drábeka a Mgr. Janu Honzákovú z Oddelenia  transferu  technológií  Vedeckotechnického parku UP. Témou rozhovoru bola problematika transferu technológií, duševného vlastníctva a fungovanie univerzitných vedeckých parkov v Čechách a na Slovensku.  Prítomní si odovzdali vzájomné skúsenosti s uplatňovaním výsledkov výskumu v praxi, ochranou duševného vlastníctva a dohodli sa na prehlbovaní ďalšej spolupráce.


Transfer – Výzva na podporu inovácií
MH SR vypisuje dňom 1. 10. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu pomoci podnikateľským subjektom. Ide o podporu priamej spolupráce firiem a vedecko-výskumných pracovísk. Máte možnosť spolu s Vašimi spolupracujúcimi organizáciami z praxe získať jednoduchý grant vo forme Inovačného voucheru vo výške 3500 EUR na dovývoj alebo aplikačnú zmenu technológie, produktu, alebo služby. Výzvu a podrobný popis programu nájdete na stránke www.siea.sk a www.mhsr.sk.


 

 

Posledná aktualizácia: 04.04.2019