UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Európsky kódex etiky a integrity výskumu

Dňa 19. novembra 2018 publikovala Európska federácia akadémií vied (ALLEA) slovenský preklad revidovaného vydania Európskeho kódexu etiky a integrity výskumu. Tento dokument slúži ako rámec pre samoreguláciu vo všetkých vedeckých a odborných disciplínach a vo všetkých druhoch výskumu.

Európsky kódex etiky a integrity výskumu vypracovala ALLEA v spolupráci s European Science Foundation v roku 2011. Vypracovanie kódexu nadviazalo na Memorandum o integrite výskumu, ktoré vydala ALLEA v roku 2003, a na Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov prijatý Európskou komisiou v roku 2005. Kódex je živý dokument, ktorý sa podľa potreby reviduje každé tri až päť rokov tak, aby zohľadňoval nové problémy a výzvy, a mohol ďalej slúžiť akademickej obci ako rámec pre správnu výskumnú prax.

Revidovaný kódex reaguje na nové výzvy vyplývajúce z technologického rozvoja, otvorenej vedy, občianskej vedy a rastúceho vplyvu sociálnych médií. Európska komisia pokladá kódex za referenčný dokument v oblasti integrity výskumu pre všetky projekty podporené z prostriedkov a ako model pre inštitúcie a výskumných pracovníkov v Európe. Kódex bol publikovaný v anglickom jazyku 24. marca 2017 a prekladá sa do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie.

Kódex stanovuje princípy integrity výskumu, kritériá správnej výskumnej praxe a opisuje, ako predchádzať porušovaniu integrity výskumu. Predložená revízia je motivovaná súčasným vývojom v európskych schémach podpory a regulácie výskumu, meniacou sa inštitucionálnou zodpovednosťou a vývojom procedúr posudzovania a oponovania. Kódex je aplikovateľný na expandujúce open access publikovanie a používanie digitálnych repozitárov, a berie do úvahy nové spôsoby komunikovania vedeckých výsledkov a zapájania občanov do výskumu. Cieľom kódexu je také chápanie výskumu a toho, ako by sa mal vykonávať, ktoré bude spoločné pre výskumných pracovníkov, rozmanité výskumné inštitúcie, agentúry podporujúce výskum a vydavateľov.

Preklad dokumentu do slovenského jazyka vykonala Prekladateľská služba Európskej komisie v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Originálne vydanie kódexu a jeho preložené verzie sú dostupné na webových stránkach ALLEA pod týmito odkazmi:

Európsky kódex etiky a integrity výskumu

The European Code of Conduct for Research Integrity in English

European Commission’s fact-sheet on the Code in English

 

Posledná aktualizácia: 30.06.2020