UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a ods. 12 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

vydalo

pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice

OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI
vykonávať výskum a vývoj.

Platnosť osvedčenia je šesť rokov odo dňa 27.11. 2021.

 

Posledná aktualizácia: 12.01.2022