UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Habilitácie v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

V akademickom roku 2020/2021 sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, habilitovali nasledovní docenti:

 • MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
  pracovisko: Klinika cievnej chirurgie VÚSCH, a.s. a LF UPJŠ
   
 • MUDr. Martin Janičko, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: vnútorné choroby
  pracovisko: II. interná klinika LF UPJŠ a UNLP
   
 • JUDr. Miroslav Fico, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: teória a dejiny štátu a práva
  pracovisko: Katedra dejín štátu a práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • MUDr. Eva Feketeová, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: neurológia
  pracovisko: Neurologická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
   
 • MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania:  vnútorné choroby
  pracovisko: Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ  LF a UNLP
   
 • MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
  pracovisko: Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
   
 • RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: informatika
  pracovisko: Ústav informatiky Prírodovedecká fakulta UPJŠ
   
 • Ing. Karel Saksl, DrSc.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: fyzika kondenzovaných látok a akustika
  pracovisko: Ústav materiálového výskumu Slovenská akadémia vied v Košiciach
   
 • Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: politológia
  pracovisko: Katedra politológie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: sociálna práca
  pracovisko: Katedra sociálnej práce Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • MUDr. Ján Varga, PhD., MHA
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo
  pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
   
 • Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: literárna veda
  pracovisko: Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: literárna veda
  pracovisko: Katedra germanistiky Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo
  pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
   
 • MUDr. Zuzana Solárová, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: farmakológia
  pracovisko: Ústav farmakológie Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • RNDr. Miroslav Almáši, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: anorganická chémia
  pracovisko: Ústav chemických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ
   
 • RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: biológia
  pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ
   
 • PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: teória vyučovania matematiky
  pracovisko: Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave
   
 • RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: teória vyučovania matematiky
  pracovisko: Ústav matematických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • RNDr. Juraj Ševc, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: biológia
  pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ
   
 • MUDr. Peter Berek, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
  pracovisko: Klinika cievnej chirurgie UPJŠ v Košiciach LF a VÚSCH, a.s.
   
 • MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
  pracovisko: Neurochirugická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
   
 • Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: sociálna psychológia a psychológia práce
  pracovisko: Katedra psychológie Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
   
 • PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania:  sociálna práca
  pracovisko: Katedra sociálnej práce Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach  
   
 • Mgr. Renáta Timková, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: neslovanské jazyky a literatúry
  pracovisko: Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach                                         
 • MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
  pracovisko: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
   
 • JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: teória a dejiny štátu a práva
  pracovisko: Ústav teórie práva Gustava Radbrucha Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • JUDr. Jana Žuľová, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: občianske právo
  pracovisko: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • JUDr. Diana Treščáková, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: obchodné a finančné právo
  pracovisko: Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 18.04.2022