UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inaugurácie v akademickom roku 2019/2020 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

V akademickom roku 2019/2020 schválila Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nasledovné návrhy na vymenovanie za profesora v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a postúpila ich na ďalšie konanie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

 1. doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
  odbor habilitačného a inauguračného konania: chirurgia
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Lekárska fakulta, Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
   
 2. doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
  odbor habilitačného a inauguračného konania: informatika
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
   
 3. doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
  odbor habilitačného a inauguračného konania: anorganická chémia
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Fakulta prírodných vied, Katedra chémie
   
 4. doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
  odbor habilitačného a inauguračného konania: fyzika
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied
Posledná aktualizácia: 15.04.2021