UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inaugurácie v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

V akademickom roku 2020/2021 schválila Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nasledovné návrhy na vymenovanie za profesora v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a postúpila ich na ďalšie konanie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

 • doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: biochémia
  pracovisko: Ústav chemických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ
   
 • doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania:  vnútorné choroby
  pracovisko: I.interná klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
   
 • doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: medzinárodné právo
  pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: epidemiológia
  pracovisko: Ústav epidemiológie Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
   
 • doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: teória a dejiny štátu a práva
  pracovisko: Ústav teórie práva Gustava Radbrucha Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • doc. PhDr. František Šimon, CSc.
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: literárna veda
  pracovisko: Katedra klasickej filológie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 • doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
  odbor habilitačného konania a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo
  pracovisko: Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP

 

Posledná aktualizácia: 18.04.2022