UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Povinne zverejňované údaje - inaugurácie, PF

Prírodovedecká fakulta

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Biochémia
Názov inauguračnej prednášky: Modulácia vlastností proteínov a enzýmov.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Odbor Inauguračného konania: Anorganická chémia
Názov inauguračnej prednášky: Štrukturálne aspekty statického a dynamického magnetizmu komplexných molekúl.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. RNDr. Jiří Pinkas, PhD.; prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.; prof. RNDr. Marian Valko, DrSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Odbor Inauguračného konania: Fyzika
Názov inauguračnej prednášky: Od spinových modelov k efektívnym a automatizovaným metódam predikcie masívnych priestorových dát.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.; prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.; prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Odbor Inauguračného konania: Biochémia
Názov inauguračnej prednášky: Potenciálne protinádorové heterocyklické zlúčeniny a ich DNA-väzbová a topoizomerázová aktivita.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.; MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Študijný odbor: Informatika
Názov inauguračnej prednášky: Niekoľko poznámok o nelineárnych štruktúrach.
Vymenúvacia komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.; prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.; prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Správa vymenúvacej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Študijný odbor: Anorganická chémia
Názov inauguračnej prednášky: Pohľad do vnútra nanopórov: od štruktúrnej dokonalosti k funkčným materiálom.
Vymenúvacia komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., RNDr. Jana Madejová, DrSc., prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Správa vymenúvacej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Študijný odbor: Biológia
Názov inauguračnej prednášky: Chemoprevencia karcinómu prsníka rastlinnými prirodzenými substanciami.
Vymenúvacia komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Správa vymenúvacej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Študijný odbor: Matematika
Názov inauguračnej prednášky: Štruktúra grafov
Vymenúvacia komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., prof. Dr. re. nat., habil. Ingo Schiermeyer, prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


 

Posledná aktualizácia: 17.06.2022