UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Garant (spolugarant) Časové obmedzenie
Všeobecné lekárstvo Anatómia, histológia a embryológia prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.   Bez časového obmedzenia
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
Normálna a patologická fyziológia prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Vnútorné choroby prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. Bez časového obmedzenia
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Epidemiológia prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Chirurgia prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH Bez časového obmedzenia
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Gynekológia a pôrodníctvo prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA Bez časového obmedzenia
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim.prof.
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA
Neurológia prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. MUDr. Jarmila Szilásiová, PhD.
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.
Klinická biochémia prof. Ing. Mária Mareková, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
Farmácia Farmakológia prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. Bez časového obmedzenia
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doc. MVDr. Martina Bago Pilátová, PhD.

 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Garant (spolugarant) Časové obmedzenie
Fyzika Fyzika prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. Bez časového obmedzenia
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Fyzika kondenzovaných látok a akustika prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. Bez časového obmedzenia
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
Jadrová a subjadrová fyzika prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
Biofyzika prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
doc. RNDr. Daniel Jancura, PhD.
Chémia Anorganická chémia prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
Organická chémia doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
Analytická chémia prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. Bez časového obmedzenia
prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc.
doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.
Biochémia prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
doc. RNDr. Mária Kožurková, PhD.
Biológia Biológia prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
doc. RNDr. Peter Pristaš, PhD.
Genetika prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
Fyziológia rastlín prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Bez časového obmedzenia
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.
Fyziológia živočíchov prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD.
Matematika Matematika prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. Bez časového obmedzenia
prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc.
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
Teória vyučovania matematiky prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, CSc.
Informatika Informatika prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

 

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Garant (spolugarant) Časové obmedzenie
Právo Medzinárodné právo prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. 31.8.2021
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Teória a dejiny štátu a práva prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Obchodné a finančné právo prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. Bez časového obmedzenia
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Občianske právo prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Garant (spolugarant) Časové obmedzenie
Filozofia Dejiny filozofie prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Bez časového obmedzenia
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
Filológia Neslovanské jazyky a literatúry prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. Bez časového obmedzenia
prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Literárna veda prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Historické vedy Slovenské dejiny prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Politické vedy Politológia prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. Bez časového obmedzenia
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Sociálna práca Sociálna práca prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
doc. Mgr. Soňa Lovašová PhD.

 

Posledná aktualizácia: 15.04.2021