UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zloženie Atestačnej komisie UPJŠ v Košiciach

Na základe súhlasu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. j. 2015-19725/49733:2-15B0 zo dňa 30.9.2015 v súlade s § 10 ods. 1 vyhlášky ČSAV č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov menoval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. s účinnosťou od 1. novembra 2019 Atestačnú komisiu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

meno a priezvisko 

funkcia (pracovisko) 

funkcia
v AK UPJŠ

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciach

predseda

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

podpredseda

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach členka
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach člen
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

člen

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

členka

prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach člen
Mgr. Zuzana Veselovská Referát pre vedu a výskum UPJŠ v Košiciach tajomníčka

 Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá:
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 25.04.2022