UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cestovná mapa výskumnej infraštruktúry UPJŠ

 

Názov výskumnej infraštruktúry Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt
Akronym CFVNT
Webstránka http://ufv.science.upjs.sk/laboratoria.php
Základné údaje
Doba budovania 1970 – 2016
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., alexander.feher@upjs.sk
  prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., peter.samuely@saske.sk
  prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., martin.orendac@upjs.sk
Kľúčové slová kvantový magnetizmus, spinové klastre, geometricky frustrované magnetiká, koordinačné zlúčeniny, magnetoštruktúrne korelácie, nanoskopické systémy, povrchy, katalýza, nanoštruktúry, materiály pre zelené technológie
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt predstavuje na Slovensku jedinú a v Európe ojedinelú skupinu výskumných laboratórií zameraných na štúdium makroskopických kvantových javov, štúdium vlastností tuhých látok v extrémnych experimentálnych podmienkach ako sú nízke teploty, vysoké magnetické polia a tlaky. Integrovaná infraštruktúra Centra sa opiera o unikátne a finančne náročné zariadenia logicky navzájom prepojené tak, aby umožňovali prípravu, charakterizáciu a komplexné štúdium vlastností nanoskopických systémov a progresívnych materiálov atraktívnych v oblasti štúdia fundamentálnych javov a s vysokým aplikačným potenciálom v strategických oblastiach    predovšetkým materiálového výskumu a nanotechnológií, v senzorike, vývoji pamäťových a zobrazovacích prvkov novej generácie, nových chladiacich techník, zelených technológií.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_CFVNT.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Centrum interdisciplinárnych biovied
Akronym CIB
Webstránka -
Základné údaje
Doba budovania 2009 – 2016
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., pavol.miskovsky@upjs.sk
  doc. Mgr. Daniel Jancura, Ph.D., daniel.jancura@upjs.sk
Kľúčové slová nanotechnológia, nanočastice, nanofotonika, biofotonika, Ramanova mikro a makro spektroskopia, časovo rozlíšená fluorescenčná spektroskopia, hmotnostná spektroskopia, nano manipulácia in situ
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Výskumná infraštruktúra CIB má unikátny set výskumnej infraštruktúry zameranej na:
  • biomedicínu a biotechnológie so zameraním na nové diagnostické a liečebné postupy napr. pri nádorových ochoreniach, alergiách, endokrinných a metabolických poruchách a iné.  A v oblasti biotechnológií najmä na farmakologické a priemyselné biotechnológie.
  • materiálový výskum a nanotechnológie v rámci rozvojovej tendencie spojenej  s technológiami pre špeciálne chemické a farmaceutické substancie.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_CIB.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Laboratórium analytickej cytometrie
Akronym LAC
Webstránka http://www.upjs.sk/univerzita/info/unikatne-pristroje/laboratorium-analytickej-cytometrie/
Základné údaje
Doba budovania 2004 – 2011
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., peter.fedorocko@upjs.sk
Kľúčové slová in vitro, nádorová bunka, bočná populácia, signálne dráhy, apoptóza, rezistencia, hypericín, hyperforín, fotodynamická terapia, tamoxifen, erytropoetín, erytropoetínový receptor, proadifen, manumycín A, in vivo, mozog, miecha, neurogenéza
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku V svojej konfigurácii je infraštruktúra unikátna a jediná v regióne s výnimkou Bratislavy. Umožňuje na jednom mieste sledovať komplexne procesy na úrovni molekúl, buniek a tkanív.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_LAC.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Laboratórium aplikovanej lekárskej a klinickej biochémie
Akronym LALKBCH
Webstránka http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/vyskum/
Základné údaje
Doba budovania 2009 – 2015
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba prof. Ing. Mária Mareková, CSc., maria.marekova@upjs.sk
Kľúčové slová nádorové markery, malígne nádory, bioaktívne látky, fluorescenčné fingerprinty, biomedicína, lekárske vedy,  základný výskum, klinická diagnostika, aplikovaný výskum
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Laboratórium aplikovanej lekárskej a klinickej biochémie vzniklo za účelom rozšírenia moderných analytických (najmä spektrálnych a fluorescenčných) a molekulovo - biochemických techník do oblasti aplikovanej klinickej biochémie a analýzy zložitých zmesí prírodného (napr. telové tekutiny) i syntetického pôvodu, ako aj analýzy DNA (RNA). Laboratórium je vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou so skúseným personálom v oblasti fluorescenčných, chromatografických analýz, klinicko-biochemických a molekulových analýz. Tento komplexný experimentálny prístup prispieva k rozšíreniu a skvalitneniu poznatkov o progresii, prípadne recidíve ochorenia, čím by mohol upresniť prognostickú informáciu pre lekára aj pacienta a následne prispieť k zjednodušeniu diagnostiky, či sledovaniu priebehu liečby vybraných ochorení.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_LALKBCH.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Laboratórium štruktúrnej analýzy (Laboratory of X-Ray Structural Analysis)
Akronym LASTRA
Webstránka -
Základné údaje
Doba budovania 2008 – 2011
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., juraj.cernak@upjs.sk
Kľúčové slová monokryštálová štruktúrna analýza, anorganická chémia, koordinačná chémia
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Metóda monokryštálovej štruktúrnej analýzy je prakticky jedinou priamou metódou stanovenie kryštálovej štruktúry študovaných látok.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_LASTRA.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Laboratórium inteligentných dátových analýz
Akronym LIDA
Webstránka http://www.upjs.sk/univerzita/info/unikatne-pristroje/laboratorium-inteligentnych-datovych-analyz/
Základné údaje
Doba budovania 2010 – 2015
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD., jozef.jirasek@upjs.sk
Kľúčové slová distribuované a paralelné počítanie, dolovanie dát, štatistické analýzy, matematické modelovanie
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Výskumná infraštruktúra môže slúžiť ďalším vedecko-výskumným pracoviskám a poskytovať im nevyhnutnú výpočtovú kapacitu, výskumnú infraštruktúru je možné funkčné prepojiť s ďalšími výpočtovými systémami na Slovensku a vo svete.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_LIDA.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach
Akronym MediPark, Košice
Webstránka https://medipark.upjs.sk/
Základné údaje
Doba budovania 2013 – 2016
Typ distribuované
Kontaktná osoba RNDr. Andrej Miroššay, PhD., andrej.mirossay@upjs.sk
Kľúčové slová farmakogenetika a individualizácia liečby, metabolizmus – ateroskleróza-starnutie, neurodegeneratívne, neuroreparatívne mechanizmy, regenerácie a reparácia kostí a chrupiek, infekčné choroby, zoonózy diagnostika
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Realizácia špičkového centra pre aplikovaný výskum a vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny. Integrácia ľudského potenciálu s expertízou v biomedicínskych vedách, výskumnej infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v mieste realizácie projektu – budove UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. Cieľom UVP Medipark je a) koncentrácia vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry na prieniku medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva, b) integrácia biomedicínskeho výskumu a prenosu výsledkov výskumu do medicínskej praxe na poli prevencie, diagnostiky a liečby, c)  aplikácia vedeckých   poznatkov v klinickej praxi, verejnom zdravotníctve, vzdelávaní, a v biotechnológiách.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_MEDIPARK.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Centrum NMR pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií organických molekúl
Akronym NC NMR
Webstránka http://www.nmr.sk/
Základné údaje
Doba budovania 2004 – 2012
Typ distribuované
Kontaktná osoba doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., jan.imrich@upjs.sk
Kľúčové slová NMR kvapalín a roztokov, organická, anorganická, fyzikálna a analytická chémia, biochémia, lekárske vedy, chemický priemysel, základný výskum, aplikovaný výskum
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Národné centrum NMR je unikátna vedecká infraštruktúra založená ako koordinované centrum 6 kľúčových organizácií vedy a výskumu v SR, ktoré komplexne pokrýva NMR služby v SR, ktoré sa zriadilo s rozhodujúcou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v období rokov 2002-2012. V NC NMR pracujú všetci významní NMR odborníci v rámci SR. Podporuje ročne stovky mladých i skúsených výskumníkov a študentov v oblastiach prírodných, technických i lekárskych vied s mnohými desiatkami výstupov v karentovaných časopisoch ročne. NMR centrum je nepostrádateľné pre potreby vedeckej komunity SR.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_NCNMR.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Laboratórium pre výskum probiotík biomodulátorov a výživových doplnkov
Akronym PROBIOTECH
Webstránka http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskumny-ustav/experimentalna-medicina/
Základné údaje
Doba budovania 2010 – 2015
Typ distribuované
Kontaktná osoba MVDr. Alojz Bomba, DrSc., alojz.bomba@upjs.sk
Kľúčové slová probiotiká, bioaktívne látky, črevná mikroflóra, biomedicína, lekárske vedy,  základný výskum, aplikovaný výskum
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku CEMIO a PROBIOTECH sú unikátne vedecké infraštruktúry založené ako centrá kľúčových vedeckých organizácií vedy a výskumu v SR, ktoré sa zriadili s rozhodujúcou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v období rokov 2010-2015. V centrách pracujú významní odborníci v rámci SR. Podporujú mladých a skúsených výskumníkov  a študentov v oblastiach prírodných, lekárskych a veterinárskych vied. Výsledky získané svojou činnosťou prezentujú výstupmi v domácich a zahraničných časopisoch, poukazujúc na nepostrádateľnú potrebu pre potreby vedeckej komunity SR.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_PROBIOTECH.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Špecializované laboratórium proteomiky
Akronym -
Webstránka http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biofyzika/vyskum/
Základné údaje
Doba budovania 2009 – 2015
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., jan.sabo@upjs.sk
Kľúčové slová proteomika, metabolomika, hmotnostná spektrometria, proteíny, peptidy, bunkové línie, elektromagnetické polia
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Špecializované laboratórium proteomiky je vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou so skúseným personálom v oblasti proteomických analýz. Zberom a vyhodnotením proteomických dát zosumarizovaných analýzou krvi, moču, mozgovomiechového moku ako aj slín jednotlivých pacientov je  možné vyčleniť skupinu proteínov, ktoré môžu slúžiť ako indikátory zmien organizmu v súvislosti so začínajúcim ochorením v čase, kým ešte nie sú zreteľné klinické prejavy ochorenia.  Táto analýza je vhodná aj na sledovanie účinku terapie nasadenej na ochorenie na molekulárnej úrovni, čo poskytuje možnosť nastavenia liečby priamo na imunitnú odpoveď pacienta (personalizovaná medicína). Takáto liečba minimalizuje negatívne vedľajšie účinky a tým znižuje náklady na celkovú terapiu.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_SLP.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Univerzitný vedecký park Technicom - Laboratórium diaľkového prieskumu zeme
Akronym -
Webstránka http://geografia.science.upjs.sk/index.php/
Základné údaje
Doba budovania 2013 – 2015
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., jaroslav.hofierka@upjs.sk
Kľúčové slová diaľkový prieskum zeme, geoprocessing, mapovanie krajiny, vysoké rozlíšenie
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Unikátnosť zariadenia spočíva v jeho schopnosti vysoko efektívneho zberu 3D bodov reprezentujúcich prvky krajiny s vysokou hustotou a presnosťou merania. Zariadenie umožňuje zachytenie širokého rozsahu spektrálnych vlastností krajiny vo vysokom rozlíšení, ktoré následne umožňujú tvorbu komplexných 3D modelov krajiny, simuláciu priestorových procesov v krajine a tvorbu scenárov jej možného vývoja. To umožňuje realizovať špičkový výskum dynamiky krajiny, napríklad skúmať zmeny vegetácie, prírodné hazardy, či rast poľnohospodárskych plodín. Umožňuje tiež pružne reagovať na živelné situácie ako povodne, lesné požiare, zosuvy pôdy a pod. vyžadujúce rýchle a efektívne mapovanie a to aj pre ťažko dostupné časti krajiny. Zariadenie je unikátne aj vzhľadom na možnosť jeho operatívneho nasadenia aj v prípadoch, kedy nie je možné realizovať diaľkový prieskum krajiny priamo pilotovanými leteckými nosičmi pre technické, legislatívne a ekonomické obmedzenia spojené s ich prevádzkou.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_TECHNICOM_LDPZ.pdf

 

Názov výskumnej infraštruktúry Univerzitný vedecký park Technicom - Laboratórium vnímania a kognície
Akronym -
Webstránka http://pcl.upjs.sk/
Základné údaje
Doba budovania 2010 – 2015
Typ sústredené na jednom mieste
Kontaktná osoba doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD., norbert.kopco@upjs.sk
Kľúčové slová výpočtová a kognitívna neuroveda, priestorové počutie, virtuálna realita, human-computer interaction, brain-computer interface
Zdôvodnenie unikátnosti / strategickej dôležitosti výskumnej infraštruktúry pre Slovenskú republiku Laboratórium disponuje unikátnou kombináciou špičkových zariadeniami na realizáciu výskumu v oblasti sluchového a krosmodálneho vnímania v reálnom a virtuálnom prostredí, a na súbežné sledovanie mozgovej aktivity (EEG) a správania sa (pohyby očí, rúk, tela) subjektu pri behaviorálnych experimentoch v reálnom čase. Tieto zariadenia je možné použiť na vývoj realistických virtuálnych prostredí, pri simulácií a testovaní protetických zariadení ako načúvacie strojčeky a kochleárne implantáty a pri vývoji nových algoritmov pre tieto zariadenia.
Celý dokument NCM_vyskumnej_infrastruktury_SR_TECHNICOM_LVaK.pdf

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2016