UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam členov VR UPJŠ


Zloženie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov

Predseda VR UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Podpredseda VR UPJŠ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Tajomník VR UPJŠ Mgr. Zuzana Veselovská


Členovia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2019-2023

Lekárska fakulta
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
 
Prírodovedecká fakulta
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
 
Právnická fakulta
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

 
Fakulta verejnej správy
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

 
Filozofická fakulta
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

 
Technologický inovačný park
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
 
Externí členovia
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. Ing. Ján Dusza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
 

 

Posledná aktualizácia: 16.06.2022