UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Proces podania prihlášky na štúdium na UPJŠ v Košiciach


UPJŠ preferuje elektronickú formu prihlášky na vysokoškolské štúdium cez AiS2 (ePrihlas), prípadne cez portál VŠ.

Chceme, aby ste prihlášky na štúdium zasielali v elektronickej forme využitím postupu:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku.
 2. Stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky.
 3. Priložte všetky prílohy k prijímaciemu konaniu ako skeny podporných dokladov (napr. diplomy zo súťaží)
 4. Uhraďte poplatok.
 5. Po maturite prostredníctvom elektronickej prihlášky znova stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky a v prípade potreby priložte skeny iných relevantných dokumentov (napr. diplomy z celoštátnych súťaží, prehliadok SOČ).
 6. Pozvánka na prijímaciu skúšku (ak sa koná) a rozhodnutie o prijatí budú zaslané poštou.

Ak nemôžete stiahnuť známky z elektronickej žiackej knižky (škola nemá ASC alebo ste uchádzačom zo zahraničia), tak v elektronickej prihláške vyplňte aj predmety a známky z vysvedčení a priložte skeny vysvedčení, po maturite aj sken maturitného vysvedčenia.

Ak máte aktivovanú svoju schránku na ÚPVS (odporúčame aktivovať ak nemáte), tak celá komunikácia prebieha elektronicky:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku a stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky (po maturite aj známky z maturitných predmetov). Prihlášku potvrďte cez ÚPVS (počas procesu potvrdzovania sa prihláste do svojej schránky na Slovensko.sk, musíte ju mať aktivovanú na doručovanie). Prihláška sa doručí do schránky fakulty, na ktorú sa hlásite a zároveň príde Vám do Vašej odoslanej pošty.
 2. Zo svojej schránky na Slovensko.sk odošlite elektronickú verziu príloh – podporných dokladov. V prípade, že známky vrátane maturitného vysvedčenia nie sú v elektronickej žiackej knižke (podporovanej ASC), doručte skeny vysvedčení do fakultnej schránky.
 3. Uhraďte poplatok prostredníctvom ePrihlas alebo na základe pokynov, ktoré Vám budú doručené do schránky.
 4. Fakulta doručí pozvánku (pokyny) na prijímacie konanie do Vašej schránky prostredníctvom ÚPVS (využitím modulu RDSS).
 5. Fakulta doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí do Vašej schránky prostredníctvom ÚPVS.

Podľa pokynov fakúlt, najneskôr pri zápise, máte povinnosť predložiť originály (resp. úradne overené kópie) vysvedčení (ak nie sú stiahnuté z elektronickej žiackej knižky), pripadne aj ďalších dokladov.

V prípade, že zašlete papierovú verziu prihlášky, je na rozhodnutí fakulty, či ju akceptuje alebo Vás usmerní pre podanie elektronickej prihlášky.

Benefity uvedeného postupu pre Vás (len elektronická prihláška):

 1. Nižší poplatok za e-prihlášku.
 2. Zjednodušenie procesu prihlásenia, napr. odpadá ručné prepisovanie údajov z prihlášky, čím sú zároveň vylúčené možné chyby.
 3. Prípadná komunikácia na doplnenie podkladov pre prijímacie konanie prebieha výlučne elektronicky.

 

Posledná aktualizácia: 11.04.2019