UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Bakalárske štúdium

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo
D doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof. Sj BČO
verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. Sj BČO
zdravotnícke vedy
fyzioterapia
D
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.
Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
fyzika
fyzika
D
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Sj-Aj BČO
fyzika biofyzika D doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD. Sj BČO
vedy o Zemi geografia D prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Sj BČO
ekologické a environmentálne vedy všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií D doc. RNDr. Marcel Uhrín, PhD. Sj BČO
chémia
chémia
D
doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
Sj BČO
biológia biológia D doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. Sj BČO
informatika aplikovaná informatika D prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Sj BČO
informatika aplikovaná informatika E prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Sj BČO
informatika
informatika
D prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. Sj BČO
matematika
ekonomická a finančná matematika
D prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. Sj BČO
matematika
matematika
D doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. Sj BČO
fyzika - biológia fyzika - biológia D prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj BČO
fyzika – vedy o Zemi
fyzika – geografia D prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
fyzika – chémia
fyzika – chémia D prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
Sj BČO
fyzika – informatika
fyzika – informatika D
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
vedy o Zemi -
filozofia
geografia – filozofia D doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Sj BČO
vedy o Zemi – informatika geografia – informatika D
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
vedy o Zemi – psychológia geografia – psychológia D doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
chémia – vedy o Zemi chémia – geografia D
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
chémia- informatika chémia- informatika D prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
biológia – vedy o Zemi
biológia – geografia D
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
biológia – chémia biológia – chémia D prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
Sj BČO
biológia – informatika
biológia – informatika
D
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Krajčí, PhD.
Sj BČO
biológia – psychológia biológia – psychológia D
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
matematika – biológia
matematika – biológia D
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj BČO
matematika – fyzika
matematika – fyzika D
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
Sj BČO
matematika – vedy o Zemi
matematika – geografia D
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
matematika – chémia
matematika – chémia D doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
Sj BČO
matematika – informatika
matematika – informatika D doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
matematika – informatika analýza dát a umelá inteligencia D doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
doc. RNDr. Csaba Török, PhD.
Sj-Aj BČO
matematika –
psychológia
matematika –
psychológia
D doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia


Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach                                                

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
právo
právo
D
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Sj BČO
právo právo E prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. Sj BČO
právo právo D doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. Sj, Aj, Frj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
politické vedy
verejná správa
D
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Sj BČO
politické vedy verejná správa E doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. Sj BČO
politické vedy
európska verejná správa
D  doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. Sj-Aj-Nj BČO
politické vedy informačné systémy vo verejnej správe D doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. Sj-Aj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
filológia rodové štúdiá a kultúra D doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. Aj BČO
filozofia aplikovaná etika D Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M. Sj BČO
filozofia aplikovaná etika E Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M. Sj BČO
filozofia aplikovaná etika – filozofia D Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Sj BČO
filozofia – vedy o Zemi aplikovaná etika – geografia D Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
filozofia - filológia aplikovaná etika-nemecký jazyk a  literatúra D Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj BČO
filozofia - psychológia aplikovaná etika-psychológia D Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
filozofia filozofia D prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Sj BČO
filozofia - psychológia filozofia - psychológia D doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
filológia - filozofia latinský jazyk a literatúra – aplikovaná etika D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
Sj BČO
filológia latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia - filozofia latinský jazyk a literatúra – filozofia D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Sj BČO
filológia - historické vedy latinský jazyk a literatúra – história D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
 
 
Sj BČO
filológia latinský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
doc. Phdr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Nj BČO
filológia latinský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Sj BČO
mediálne a komunikačné  štúdiá masmediálne štúdiá D prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Sj BČO
mediálne a komunikačné  štúdiá masmediálne štúdiá E prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Sj BČO
politické vedy medzinárodné vzťahy D prof. h.c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. Sj BČO
filológia britské a americké štúdiá D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. Aj BČO
filológia britské a americké štúdiá E prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. Aj BČO
filológia - filozofia britské a americké štúdiá-filozofia D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia britské a americké štúdiá-nemecký jazyk a literatúra D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Aj-Nj BČO
filológia-informatika britské a americké štúdiá-informatika D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia - psychológia britské a americké štúdiá-psychológia D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj-Aj BČO
filológia - vedy o Zemi nemecký jazyk a literatúra-geografia D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.    doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. Sj-Nj BČO
filológia - informatika nemecký jazyk a literatúra-informatika D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj-Nj BČO
filológia - filozofia nemecký jazyk a literatúra-filozofia D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Sj-Nj BČO
filológia - psychológia nemecký jazyk a literatúra-psychológia D doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
prof. Phdr. Oľga Orosová, CSc.
Sj-Nj BČO
filológia - vedy o Zemi britské a americké štúdiá - geografia D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia - biológia britské a americké štúdiá – biológia D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia - matematika britské a americké štúdiá - matematika D doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Myroslava Fabian, DrSc. Sj-Aj BČO
filológia anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Rudolph Sock, PhD. Aj-Frj BČO
filológia anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Rudolph Sock, PhD. Aj-Nj BČO
filológia - filozofia slovenský jazyk a literatúra-aplikovaná etika D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
Sj BČO
filológia slovenský jazyk a literatúra-britské a americké štúdiá D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Sj-Aj BČO
filológia - filozofia slovenský jazyk a literatúra-filozofia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Sj BČO
filológia - informatika slovenský jazyk a literatúra  - informatika D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Sj BČO
filológia slovenský jazyk a literatúra-nemecký jazyk a literatúra D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Nj BČO
filológia - psychológia slovenský jazyk a literatúra - psychológia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
filológia - vedy o Zemi slovenský jazyk a literatúra  - geografia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
filológia - biológia slovenský jazyk a literatúra - biológia D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Sj BČO
filológia - matematika slovenský jazyk a literatúra - matematika D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Sj BČO
historické vedy história D prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. Sj BČO
historické vedy - filozofia
 
história - aplikovaná etika D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
Sj BČO
historické vedy - filológia história – britské a americké štúdiá D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Sj BČO
historické vedy - vedy o Zemi história - geografia D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Sj BČO
historické vedy - filozofia
 
história - filozofia D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Sj BČO
historické vedy - filológia história – nemecký jazyk a literatúra D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
doc. PhDr. Anna Džambová, PhD.
Sj-Nj BČO
historické vedy - psychológia história - psychológia D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prof. Phdr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
historické vedy - filológia história - slovenský jazyk a literatúra D doc. ThDr. Peter Borza, PhD.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Sj BČO
politické vedy politológia D prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Sj BČO
politické vedy politológia E prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Sj BČO
politické vedy - mediálne a komunikačné  štúdiá politológia - masmediálne štúdiá   Dr. h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.                                   
Doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Sj BČO
psychológia psychológia D doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD. Sj-Aj BČO
sociálna práca sociálna práca D prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO
sociálna práca sociálna práca E prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia

 Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant (spolugaranti) Jazyk výuky Časové
obmedzenie
vedy o športe šport a rekreácia D doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. Sj BČO

 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
Administrátorom subsystému je: webadmin

 
Posledná aktualizácia: 12.02.2021