UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Magisterské štúdium

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo D prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Sj BČO
zdravotnícke vedy
fyzioterapia
D
prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc.
Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo biológie (v kombinácii) D doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo fyziky (v kombinácii) D prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
prof. PhDr. Oľga  Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo geografie (v kombinácii) D doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo chémie (v kombinácii) D doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo informatiky (v kombinácii) D prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
fyzika
biofyzika
D
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Sj BČO
fyzika fyzika kondenzovaných látok D prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. Sj-Aj BČO
fyzika jadrová a subjadrová fyzika D prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. Sj 31.8.2021
fyzika teoretická fyzika a astrofyzika D prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. Sj
Aj
BČO
vedy o Zemi geografia a geoinformatika D prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Sj BČO
ekologické a environmentálne vedy všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií D prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. Sj-Aj BČO
chémia
analytická chémia
D
prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc.
Sj BČO
chémia anorganická chémia D prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. Sj-Aj BČO
chémia biochémia D prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. Sj BČO
chémia fyzikálna chémia D prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. Sj BČO
chémia organická chémia D prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. Sj BČO
biológia botanika a fyziológia rastlín D prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. Sj-Aj BČO
biológia genetika a molekulárna cytológia D prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. Sj-Aj BČO
biológia zoológia a fyziológia živočíchov D prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. Sj BČO
informatika
informatika
D prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. Sj BČO
informatika informatika (konverzný) D prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. Sj BČO
informatika - matematika analýza dát a umelá inteligencia D prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Sj,AJ BČO
matematika
ekonomická a finančná matematika
D prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. Sj BČO
matematika informatická matematika D prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc. Sj BČO
matematika
manažérska matematika
D prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc. Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia


Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach                                                

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
právo
právo
D
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Sj BČO
právo právo E prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
politické vedy
verejná správa
D
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Sj BČO
politické vedy verejná správa E prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. Sj BČO
politické vedy
európska verejná správa
D prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) D Doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
prof. PhDr. Oľga  Orosová, CSc.
Sj-Aj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) D prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) D doc. PhDr. Anna Džambová PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj-Nj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo výchovy k občianstvu  (v kombinácii) D doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii) D doc. Mgr. Jana Balegová, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo histórie  (v kombinácii) D prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo psychológie  (v kombinácii) D doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo etickej výchovy  (v kombinácii) D Dr. h. c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M.
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Sj BČO
filozofia filozofia D prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Sj BČO
mediálne a komunikačné  štúdiá masmediálne štúdiá D prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Sj BČO
mediálne a komunikačné  štúdiá masmediálne štúdiá E prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Sj BČO
filológia britské a americké štúdiá D prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. Aj BČO
filológia britské a americké štúdiá E prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. Aj BČO
filológia anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Myroslava Fabian, DrSc. Sj-Aj BČO
filológia anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Rudolph Sock, PhD. Aj-Frj BČO
filológia anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku D prof. Rudolph Sock, PhD. Aj-Nj BČO
historické vedy história D prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. Sj BČO
politické vedy politológia D prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Sj BČO
politické vedy politológia E prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Sj BČO
psychológia psychológia D prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. Sj-Aj BČO
sociálna práca sociálna práca D prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO
sociálna práca sociálna práca E prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO
sociálna práca sociálna práca (konverzný) D prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO
sociálna práca sociálna práca (konverzný) E prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Sj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

 

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Spolupracujúce univerzity Jazyk výuky Časové
obmedzenie
farmácia farmácia D  UVL, LF a PF UPJŠ Sj 31.08.2023

 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 12.02.2021