UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Profesor Ladislav Tajták navždy v našich spomienkach

Dňa 25. decembra 2020 zomrel vo veku nedožitých 100 rokov prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc.

Narodil sa v Košiciach, ktorým ostal verný po celý život. Tu navštevoval Štátne reálne gymnázium. Na vysokoškolské štúdium histórie a geografie nastúpil v roku 1943 v Budapešti. Dokončil ho na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1948. Medzi jeho učiteľov patrili viaceré zakladateľské osobnosti modernej slovenskej historickej vedy. Už v roku 1956 začal prednášať na Vyššej pedagogickej škole v Prešove, ktorá sa v roku 1959 stala súčasťou novozaloženej UPJŠ. Ladislav Tajták sa stal jedným zo zakladajúcich členov Katedry histórie na prešovskej Filozofickej fakulte UPJŠ. Pôsobil na nej až do roku 1986, pričom v rokoch 1968 – 1978 bol vedúcim katedry. Pedagogicky pôsobil aj po odchode do dôchodku. Svojou autoritou významne podporil vznik súčasnej Katedry histórie na FF UPJŠ v Košiciach, ktorej v roku 2011 pomohol ako externý vyučujúci zahájiť výučbu. Až do roku 2013 externe vyučoval na Ústave geografie PF UPJŠ. Počas desaťročí pôsobenia v univerzitnom prostredí prešli rukami prof. Tajtáka stovky študentov.

Prof. Tajták sa sedem dekád venoval výskumu moderných slovenských dejín. Sústreďoval sa najmä na analýzu spoločensko-politických otázok v rámci národného a regionálneho vývoja na prelome 19. a 20. storočia, ako aj dejinám historiografie. Pôsobil v mnohých odborných organizáciách a grémiách. S obľubou jemu vlastnou vyhľadával odborné diskusie a polemiky.

Za svoju vedecko-pedagogickú prácu a občianske postoje sa L. Tajták dočkal viacerých ocenení. Azda najvýznamnejšie z nich je ocenenie Spravodlivý medzi národmi, určené osobám nežidovského pôvodu na základe autentického svedectva alebo iných dokladov, ktoré jasne preukazujú podstúpenie rizika straty života, slobody a bezpečnosti v súvislosti so záchranou jedného alebo niekoľkých Židov pred smrťou alebo deportáciou počas holokaustu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú alebo nepeňažnú odmenu. Meno L. Tajtáka bolo vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-šem v roku 1993. Z ďalších ocenení spomeňme aspoň Cenu Daniela Rapanta (2006), Zlatú medailu UPJŠ za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti histórie (2009) a Cenu primátora mesta Košice (2011).

Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc. prežil dlhý a plnohodnotný život, ktorým nám môže byť v mnohých smeroch vzorom.

Česť jeho pamiatke!


Posledná aktualizácia: 13.05.2021