Skip to content

MEDIA

12minút, 14sekúnd

PROMOTIONAL ARTICLE – INTERVIEW

Projekt CasProt – ako vylepšiť prírodné molekuly

The CasProt project: how to improve natural molecules

KOŠICE:DNES, 23.06.2023

Po nejakom čase sa opäť vraciame na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aby sme sa koordinátora projektu CasProt, doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc., opýtali, čo majú nové v rámci riešenia daného projektu.

After some time, we are returning to the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice to meet the coordinator of the CasProt project, Assoc. Prof. Erik Sedlák, and ask him if there is any news regarding the project and its implementation.

Promotional article


PRESS RELEASE

UPJŠ: Otvorili nové laboratóriá za viac ako milión eur pre biovedný výskum

UPJŠ: New laboratories for bioscience research for more than a million euros were opened

TASR, 17.05.2023

Nové laboratóriá pre biovedný výskum otvorili v stredu v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológie.

New laboratories for bioscience research were opened in the workplace at the Faculty of Natural Sciences of Pavol Jozef Šafárik University (PF UPJŠ) in Košice. The reconstructed laboratories and experimental instrumentation, the cost of which is more than a million euros, will serve as a platform for scientists, young researchers, and students to develop scientific projects in the fields of protein engineering, nanomedicine, bioenergetics, and paleobiology.

Press release More info: UPJS, SME/Korzar Košice, TV KOŠICE, KOŠICE ONLINE, telKE


PODCAST – INTERVIEW

Kvalitní výskumníci sa vrátili na Slovensko vďaka projektu

Recognized experts and researchers returned to Slovakia thanks to the project

grantUP, 08.01.2023

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pod vedením docenta Sedláka koordinuje projekt typu Horizont Európa, ktorý sa venuje proteínovému výskumu a zároveň pritiahol niekoľko kvalitných výskumníkov zo zahraničia späť domov. Projekt spadá do schémy Twinning. Čo to znamená, ale aj oveľa viac, sa dozvieš v prvej epizóde v roku 2023.

The University of Pavol Jozef Šafárik, under the leadership of Assoc. Prof. Erik Sedlák, coordinates a Horizon Europe Project, which focuses on protein research and has attracted several recognized experts and researchers to come back home after several active years abroad. The project belongs to the Twinning Scheme. What it means, and even more, you can learn from the first episode of the grantUP podcasts in 2023.

Podcast 55


TV MAGAZINE – INTERVIEW

Ako sa menia vlastnosti biologickým materiálom?

How can the properties of biological materials be changed?

VAT – Veda a technika (rtvs.sk), 17.12.2022

Proteíny ako biologické materiály je možné cielene obmieňať a dosiahnuť kvalitatívne úplne nové vlastnosti. Už v súčasnosti sú proteíny patriace do skupiny tzv. monoklonálnych protilátok prakticky využívané ako schválené terapeutické liečivá pre onkologických pacientov, či ako proti-zápalové látky. Skúsenosti s nimi majú aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Proteins as biological materials can be purposefully modified, and qualitatively completely new properties can be achieved. Currently, proteins belonging to the so-called monoclonal antibodies are practically used as approved therapeutic drugs for oncology patients or as anti-inflammatory substances. They also have experience with them at the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice.

Interview (10:30 – 17:22)


TV MAGAZINE – INTERVIEW

Evolúcia proteínov v skúmavke

Protein evolution in the test tube

VAT – Veda a technika (rtvs.sk), 10.12.2022

Proteíny a enzýmy zabezpečujú presnosť a efektívnosť chemických reakcií v ľudskom tele. Na molekulárnej úrovni vedia vedci meniť a prispôsobovať ich vlastnosti. Môžu tak jednoduchšie vyvinúť nové liečivá alebo terapeutické pomôcky. Novinky z tejto oblasti majú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Centre interdisciplinárnych biovied a na Katedre biofyziky.

Proteins and enzymes ensure the accuracy and efficiency of chemical reactions in the human body. Scientists can change them at the molecular level and thus adapt their properties as needed. It results in the easier and more accessible development of new drugs and therapeutics. There is some news from the field at the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice, in the Center for Interdisciplinary Biosciences and Department of Biophysics.

Interview (9:12 – 16:30)


PROMOTIONAL ARTICLE – INTERVIEW

Na UPJŠ sa môžu mladí vedci rozvíjať v proteínovom inžinierstve aj vďaka projektu CasProt

Also, thanks to the CasProt project, young scientists can gain knowledge and improve their skills in protein engineering at Pavol Jozef Šafárik University

KOŠICE:DNES, 14.11.2022

Už od vzniku Centra interdisciplinárnych biovied (CIB) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (v roku 2014), jeho následného začlenenia do Technologického a inovačného parku UPJŠ (TIP UPJŠ), ako aj aktuálneho kreovania v rámci Košického klastra nového priemysluCassovia New Industry Cluster (CNIC) – sa zodpovední pracovníci stále častejšie stretávali a stretávajú s intenzívnou potrebou rozvoja špecifického medziodborového profilu mladých výskumných pracovníkov.

Leaders of Pavol Jozef Šafárik University, especially of the currently created Cassovia New Industry Cluster (CNIC), Technology and Innovation Park (TIP), Faculty of Science, and Center for Interdisciplinary Biosciences, meet constantly with an intense need to define an interdisciplinary profile of young researchers.

Promotional article


PROMOTIONAL ARTICLE

Vedecký projekt svetového formátu riešený na UPJŠ v Košiciach

Internationally recognized scientific project solved at UPJŠ in Košice

KOŠICE:DNES, 07.11.2022

Predstavenie EU Horizon 2020 projektu CasProt: Podpora vysokej vedeckej kvality vo výskume proteínov na východnom Slovensku.

Vedenie a rovnako aj vedeckí pracovníci Centra interdisciplinárnych biovied (CIB), Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Katedry biofyziky (KBF), Prírodovedeckej fakulty (PF) UPJŠ sa už dlhodobo snažia hľadať a využívať všetky dostupné možnosti vytvárania a zlepšovania podmienok priamo na ich domovskej univerzite pre realizáciu atraktívnej vedy na vysokej úrovni, ktorá aj reálne napĺňa jedno z esenciálnych poslaní vedy – prinášať úžitok spoločnosti. A o tomto je aj projekt CasProt, ktorý bol v roku 2020 získaný skupinou prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. v rámci výzvy EU H2020-WIDESPREAD-05-2020.

Presentation of the EU Horizon 2020 CasProt project: Support of high scientific quality in protein research in Eastern Slovakia

The management and the scientific staff of the Center for Interdisciplinary Biosciences (CIB), Technology and Innovation Park (TIP) of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice (UPJŠ) and of the Department of Biophysics (KBF), Faculty of Science (PF) of UPJŠ have been trying for a long time to find and use all available possibilities for creating and improving conditions directly at their home university for the implementation of attractive science at a high level, which also realistically fulfills one of the essential missions of science: to bring benefits to the public and society. This is what the CasProt project is about and how it was acquired in 2020 by the group of Prof. Pavol Miškovský within the framework of the EU scheme H2020-WIDESPREAD-05-2020.

Promotional article


PROMOTIONAL ARTICLE – INTERVIEW

CIB TIP-UPJŠ v Košiciach predstavuje projekt Podpora vysokej vedeckej kvality v oblasti štúdia proteínov na východnom Slovensku (CasProt)

CIB TIP-UPJŠ in Košice presents the project Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia (CasProt)

Universitas Šafarikiana, 04.11.2022

Zhovárame sa s doc. RNDr. Erikom Sedlákom, DrSc., koordinátorom projektu CasProt, a RNDr. Zuzanou Jurašekovou, PhD., projektovou manažérkou.

Očakávame, že úspešné riešenia projektov sa prejavia nielen na zvýšení renomé UPJŠ, ale aj vo financovaní a zvýšenom záujme farmaceutických a biotechnologických firiem o spoluprácu s našou Univerzitou.

We asked Assoc. Prof. RNDr. Erik Sedlák, project coordinator, and Dr. Zuzana Jurašeková, project manager, about the CasProt project

What we expect is that the successful project implementation will reflect not only in increasing the reputation of UPJŠ but also in future financing and increased interest of pharmaceutical and biotechnology companies in cooperation with our University.

Interview (pg. 57 – 58)


PROMOTIONAL ARTICLE

Košickí biofyzici riešia aktuálne biomedicínske problémy

Biophysicists in Košice solve actual biomedical issues

KOŠICE:DNES, 19.04.2022

Vedci z Centra interdisciplinárnych biovied (CIB), Technologického a inovačného parku a Katedry biofyziky (KBF), Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) sa aktuálne podieľajú na riešení troch významných európskych biomedicínskych projektov, ktoré sa zameriavajú na dlhodobé medicínske problémy, ako aj na súčasnú pandemickú situáciu. Jedná sa o projekty CasProt, BioPickmol a OPENMED, ktoré sú financované z programu H2020 Európskej komisie a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, a ktorých hlavným cieľom je prostredníctvom inovatívnych prístupov pomôcť v liečbe závažných civilizačných ochorení (infekčných, onkologických, kardiovaskulárnych, neurodegeneratívnych), a tak prispieť k vytvoreniu podmienok na zlepšenie celkového zdravia spoločnosti.

Scientists from the Center for Interdisciplinary Biosciences (CIB), the Technology and Innovation Park (TIP), and the Department of Biophysics, Faculty of Natural Sciences of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice (UPJŠ) are currently participating in the implementation of three important European biomedical projects that focus on long-term medical problems as well as the current pandemic situation. The projects are the CasProt, BioPickmol, and OPENMED projects, which are financed by the H2020 program of the European Commission and the European Structural and Investment Funds, respectively, and whose main goal is to help in the treatment of serious civilizational diseases (infectious, oncological, cardiovascular, and neurodegenerative) through innovative approaches, thus contributing to the creation of conditions for improving the overall health of society.

Promotional article


PROMO VIDEO

Trendy v interdisciplinárnych biovedách

Trends in Interdisciplinary Biosciences

UniTV UPJŠ (YouTube), 19.04.2022

In January 2022, UPJŠ organized a symposium called “Trends in Interdisciplinary Biosciences” where results from three biomedical projects CasProt, BioPickmol and OPENMED were presented. If you´re interested, you can watch our short video here.


PRESS RELEASE

V Tatrách sa konalo sympózium troch biomedicínskych projektov

A symposium of three biomedical projects was held in the Tatras

Slovenský reportér, 02.02.2022

V polovici januára sa v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici uskutočnilo vedecké sympózium nazvané „Trendy v interdisciplinárnych biovedách“. Toto sympózium bolo zamerané na prezentáciu doterajších výsledkov troch projektov z biomedicínskej oblasti CasProt, BioPickmol a OPENMED financovaných z programu H2020 Európskej komisie a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

In mid-January 2022, a scientific symposium called “Trends in Interdisciplinary Biosciences” was held at the Grandhotel Praha in Tatranská Lomnica. The symposium offered the possibility to present results from three biomedical projects: CasProt, BioPickmol, and OPENMED, financed by the H2020 program of the European Commission and the European Structural and Investment Funds, respectively.

Press release


PRESS RELEASE

V Tatrách sa konalo sympózium troch biomedicínskych projektov, ktoré navzájom prepájajú akademické prostredie a súkromný sektor

A symposium of three biomedical projects was held in the Tatras, which connects the academic environment and the private sector

Slovenský syndikát novinárov, 02.02.2022

V polovici januára 2022 sa v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici uskutočnilo vedecké sympózium pod názvom „Trendy v interdisciplinárnych biovedách“. Toto sympózium bolo zamerané na prezentáciu doterajších výsledkov troch projektov z biomedicínskej oblasti CasProt, BioPickmol a OPENMED financovaných z programu H2020 Európskej komisie a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

In mid-January 2022, a scientific symposium called “Trends in Interdisciplinary Biosciences” was held at the Grandhotel Praha in Tatranská Lomnica. The symposium offered the possibility to present results from three biomedical projects: CasProt, BioPickmol, and OPENMED, financed by the H2020 program of the European Commission and the European Structural and Investment Funds, respectively.

Press release


PRESS RELEASE

V Tatrách sa uskutoční stretnutie slovenských a zahraničných vedcov pracujúcich na troch významných biomedicínskych projektoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

A meeting of Slovak and foreign scientists working on three important biomedical projects coordinated by the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice will take place in the Tatras

Slovenský syndikát novinárov, 13.01.2022

V dňoch 13.–15. januára 2022 sa v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici uskutoční  vedecké sympózium Trendy v interdisciplinárnych biovedách, zamerané na prezentáciu troch významných vedeckých projektov koordinovaných pracovníkmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jedná sa o projekty biomedicínskeho výskumu financované zo zdrojov EÚ a realizované v spolupráci s významnými domácimi a európskymi univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami.

From January 13 to January 15, 2022, the scientific symposium “Trends in Interdisciplinary Biosciences” will be held at the Grandhotel Praha in Tatranská Lomnica. The symposium will focus on the presentation of three important scientific projects coordinated by the Pavol Jozef Šafárik Šafárik in Košice and implemented in cooperation with important Slovak and European universities and scientific research institutions. The projects solve problems in biomedical research and are financed by EU resources.

Press relea​se 


PRESS RELEASE

UPJŠ organized a kick-off meeting for the CasProt project in October

UPJŠ, 25.10.2020

The kick-off meeting of the CasProt project was held by the Pavol Jozef Šafárik University in Košice (UPJS) as a coordinator of the project Horizon 2020 from the European Framework Program of the EU for Research and Innovation within the framework of the “Twinning” call on the 12th and 13th of October 2020.

The objective of the meeting was to present and discuss all the technical and administrative aspects of the project, reach a common agreement concerning the responsibilities and duties of the leaders for each work package, to understand the linkage between work packages, and to plan activities implemented in the first period of the project.

Press release or SVKStudy at UPJŠ