Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2


Constitutive meeting of IQV Board

Constitutive meeting of IQV Board

The constitutive meeting of the Board for Internal Quality Evaluation took place on April 29, 2021 at Pavol Jozef Šafárik University in Košice.

Approval of documents of IQS

Approval of documents of IQS

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí 17. decembra 2020 schválil Dodatok k štatútu UPJŠ, ktorý definuje Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ ako jeden zo základných pilierov riadenia univerzity.

HRS4R

HRS4R

Integrálnou súčasťou presadzovania kultúry kvality na UPJŠ je implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).

QUESTIONNAIRE SURVEYS

Questionnaire surveys

Questionnaire surveys

UPJŠ periodicky realizuje dotazníkové prieskumy zamerané na monitorovanie kvality vzdelávacích a podporných činností.

Graduates and Feedback

Graduates and Feedback

The university and its faculties implement a questionnaire survey about the employability of graduates to facilitate a closer link between education and the labor market.

EVALUATION REPORTS

Education

Education

Výročné správy o kvalite vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ

Creative activity

Creative activity

UPJŠ periodicky monitoruje a vyhodnocuje kvalitu tvorivej činnosti. Závery z tohoto procesu sú zhrnuté do Výročnej správy o kvalite tvorivej činnosti na UPJŠ v Košiciach, ktorú schvaľuje Vedecká rada UPJŠ.

Virtuálna prehliadka