Skip to content

Projects

7minút, 0sekúnd

PROJECTS IN PROGRESS

Name: Líderstvom k sociálno-ekonomickým inováciám a princípom sociálnej a solidárnej ekonomiky/Leading the way to socio-economic innovation and the principles of the social and solidarity economy
Project Type and No.: VVGS-2023-2757
Head of the Project: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Project Duration: 2023 – 2024

Name: Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických a sociálnopsychologických dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života občanov/The Importance of Smart Technologies in the Process of Mitigating the Economic and Socio-Psychological Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Quality of Life of Citizens
Project Type and No.: VEGA No. 1/0055/22
Head of the Project: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Project Duration: 2022 – 2024

Name: Priestorové a časové aspekty politiky súdržnosti EÚ: skúsenosti a perspektívy/Spatial and Temporal Aspects of EU Cohesion Policy: Experiences and Perspectives
Project Type and No.: VEGA č. 1/0837/21
Head of the Project: Ing. Eva Výrostová, PhD.
Project Duration: 2021 – 2023

Participation of selected teachers at other projects:

Name: Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na kvalitu života občanov vybraných komunít/Interventions of Public Administration at the Time of COVID-19 and Their Impact on the Quality of Life of Citizens in Selected Communities
Project Type and No.: VEGA č. 1/0595/21
Head of the Project:  doc.PhDr. Lenka Lachytova, PhD., MBA.
Project Duration: 2021 – 2023

COMPLETED PROJECTS

Name: Sociálna ekonomika – sociálne podniky a ich význam pre rozvoj samosprávy/Social Economics – Social Enterprises and Their Significance for Self-Government Development
Project Type and No.: VVGS 2021 – 1989
Head of the Project: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Project Duration: 2021

Name: Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve/Dynamics of the Development of Social Economics in Slovakia and its Implementation in the Self-Government
Project Type and No.: VVGS 2021 – 1018
Head of the Project: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Project Duration: 2019

Name: Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky/Smart Cities as a Method of Implementation of a Sustainable Development of Cities/Towns in the Slovak Republic
Project Type and No.: VEGA No. 1/0302/18
Head of the Project:  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Project Duration: 2018 – 2020

Name: Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike/Evaluation of the Performance Rate of the Regional Self-Government in the Context of its Influence on Economic and Social Factors of the Development of Regions in the Slovak Republic
Project Type and No.: VEGA No. 1/0153/18
Head of the Project: prof. Ing. Viktória Bobáková,CSc.
Project Duration: 2018 – 2020   

Name: NAKAP – Príprava  nových  kapacít  pre  EŠIF /NAKAP – Preparation of the New Capacities for ESIF
Contribution provider: The Government Office of the Slovak Republic
Project Coordinator: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Project Duration: 2018 – 2020     

Name: NAKAP – Príprava  nových  kapacít  pre  EŠIF / NAKAP – Preparation of the New Capacities for ESIF
Contribution Provider: The Government Office of the Slovak Republic
Project Coordinator: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Project Duration: 2017 – 2018     

Name: Procesné riadenie pri transformácii organizácie verejnej správy z  tradičnej na znalostnú organizáciu/Process Management in the Transformation of a Public Administration Organisation from a Traditional to a Knowledge-Based Organisation
Project Type and No.: VEGA No. 1/0098/13
Head of the Project:  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Project Duration: 2013 – 2015

Name: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)/Development of Innovative Forms of Education and Support of an Interdisciplinarity of Studies at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice (RIFIV)
Project Type and No.: ESF No. 26110230101
Zodpovedný riešiteľ projektu: Univerzita P.J.Šafárika
Project Duration: 2013 – 2015

Name: Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES)/Innovation for the Knowledge Society (IRES) project
Project Type and No.: ESF No. 26110230075
Zodpovedný riešiteľ projektu: Univerzita P.J.Šafárika
Project Duration: 2012 – 2015

Name: Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS)/Modern Public Administration – Creation and Innovation of Study Programmes of the Faculty of Public Administration of UPJŠ (MoVeS)
Project Type and No.: ESF No. 26110230038
Project Leader: Faculty of Public Administration of the PSJU in Košice 
Project Duration: 2010 – 2013

Name: INAKOM – Inak o komunálnom rozvoji/INAKOM – The Municipal Development in a Different Way
Project Type and No.: The project within the framework of the Grant program of Tatrabanka Foundation “Quality of Education 2011”, No. 11vs15
Submitted by: Faculty of Public Administration of the PSJU in Košice
Main Partner: Karpatský rozvojový inštitút, Košice, www.kri.sk
Head of the Project: PhDr. Jana Knežová, PhD.
Project Duration: January – November 2012

Name: Progresívne trendy posudzovania finančnej situácie a merania výkonnosti v územnej samospráve./Progressive Trends in Financial Assessment and Performance Measurement in Local Government.
Project Type and No.:  VEGA No.. 1/0288/10
Head of the Project: Ing. E. Mihaliková, PhD. 
Project Duration: 2010 – 2011
More detailed information about the project (in Slovak)

Name: Identifikácia stavu a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe Slovenskej republiky v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie/Identification of the Status and Needs for the Implementation of Knowledge Management in the Public Administration of the Slovak Republic in the Context of Common Objectives and Challenges of the European Union
Project Type and No.: VEGA No. 1/0127/08
Head of the Project:  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Project Duration: 2008 – 2010
More detailed information about the project (in Slovak)

Name: Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja/The Role and Position of Universities in Building of Regional Networks as a Prerequisite for Regional Development
Project Type and No.: VEGA No. 1/4639/07
Head of the Project:  Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Project Duration: 2007 – 2009
More detailed information about the project (in Slovak)

Name: Uplatňovanie marketingu v samospráve v súvislosti so správou obce a jej majetkom využitím moderných, efektívnych nástrojov riadenia/Implementation of Marketing in Self-Government in Connection with the Management of the Municipality and its Assets by using Modern, Effective Management Tools
Project Type and No.: VEGA No. 1/4558/07
Head of the Project:  Ing. Miriam Horváthová, PhD.
Project Duration: 2007 – 2009
More detailed information about the project (in Slovak)

Name: Ekonomický systém samosprávy v povstupovom období do EÚ/Economic System of Self-Government in the Post-Accession Period
Project Type and No.:: VEGA No. 1/2627/05
Head of the Project: prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Project Duration: 2005 – 2007
More detailed information about the project (in Slovak)

Name: Ekonomicko – právne aspekty verejnej správy v podmienkach regiónu /Economic and Legal Aspects of Public Administration in Regional Conditions
Project Type and No.: VEGA No. 1/ 9185/02
Head of the Project:  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.
Project Duration: 2002 – 2004
More detailed information about the project (in Slovak)

Name: Through Exchange Programme to Citizen Friendly Public Administration
Project Type and No.: Leonardo da Vinci: EPPA No. SK/04/A/F/EX-401489
Project Coordinator: Ing. Silvia Žigová (Ručinská), PhD.
Project Duration:  2004 – 2005
More detailed information about the project (in Slovak)

The list of projects of other departments, faculties, universities and other institutions with participation of the members of the Department pdf document

Name: Výskum vývojových tendencí a klúčových determinantov cezhraničných fúzií a akvizícií v spoločnom európskom priestore/ Research on Development Trends and Key Determinants of Cross-Border Mergers and Acquisitions in the Common European Area
Project Type and No.: VEGA No. 1/0142/12
Project Leader: Fakulta manažmentu, PU v Prešove
Project Duration:: 2012 – 2013
The Department members participated in the project: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.

Názov: Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky/Functional City Region as an Innovative Approach to Integrated Territorial Development in the Slovak Republic
Project Type and No.: VEGA No. 1/0652/15
Project Leader: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., FVS UPJŠ
Project Duration: 2015 – 2017
The Department members participated in the project: Ing. Eva Výrostová, PhD.