Skip to content

Selected Publications

5minút, 30sekúnd

The proceedings available online:

Kvalita života občanov – výzvy, determinanty a riešenia, 2023. Čepelová, A. a Koreňová, D. (eds.) Nekonferenčný zborník vedeckých prác. Košice: UPJŠ, 2023. ISBN 9788057401834.

Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie, 2019. Čepelová, A. a Koreňová, D. (eds.) Nekonferenčný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciac, s. 217. ISBN 978-80-8152-747-0.

Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí, 2017. Koreňová, D. (ed.) Zborník príspevkov. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 287 s. ISBN 978-80-8152-529-2.

Ekonomické aspekty v územnej samospráve II, 2012. Mihaliková, E. a Hrabovská, Z. (eds.)  Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, s. 192. ISBN 978-80-7097-932-7.

Úloha univerzít v regionálnom rozvoji, 2009. Ručinská, S., Výrostová, E., Výrost, T, a Knežová, J. (eds.) Recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ, 256 s. ISBN 978-80-7097-791-0.

Scientific monographs and chapters in monographs

ČEPELOVÁ, A.a CHMELAŘOVÁ, M., 2020. Smart solutions as an instrument for building smart cities. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 100 s. ISBN 9788075104199.

BOBÁKOVÁ, V., HRABOVSKÁ, Z. a ROŽOVÁ, L., 2020. Výkonnosť regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónu. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 102 s. ISBN 9788081529481.

PČOLINSKÁ,L., 2020. Promoting social economy in emergent EU countries: Potential of the social economy in Slovakia. In: Wyzwania spoleczne i gospodarcze wspólczesnego swiata II. Sanok: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, S. 107-124. ISBN 9788361802426.

BOBÁKOVÁ, V. a kol., 2016. Koncepcia, východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR [CD-ROM]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788081524554. 251 s.

ČEPELOVÁ, A. a D. KOREŇOVÁ, 2015. Procesné riadenie v podmienkach územnej samosprávy SR. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 9788081523205. 198 s.

VÝROSTOVÁ, E., 2017. Rozvoj miest a funkčných mestských regiónov z pohľadu Európskej únie In: Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-578-0. S. 27-51.

BOBÁKOVÁ, V., 2012. Performance and Value Management of a Firm. In: Performance Management Implementation in Business and Non-Profit Organisations. Kraków: Universytet Ekonomiczny w Krakowie. ISBN 9788362511969. S. 15-34.

ČEPELOVÁ, A., 2010. Ekonomické a manažérske aspekty daní. In: Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788070978610. S. 5- 25.

RUČINSKÁ, S. et al., 2009. Regionálny rozvoj a univerzity. Univerzity a ich miesto v rozvoji regiónu  1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 306 s. ISBN 978807097-790-3.

KNEŽOVÁ, J. a E. VÝROSTOVÁ, 2008. Moderné metódy rozpočtovania vo verejnej správe ako súčasť reformy riadenia verejných financií v SR. In: Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém. ISBN 978-80-85357-06-6.

Expert monographs:

HRABOVSKÁ, Z., 2015. Riadenie a územno-technický rozvoj obce [CD-ROM]. 1. vyd. Bratislava: Združenie miest a obcí Slovenska. , 103 s. ISBN 9788097205669.

MIHALIKOVÁ, E., 2015. Účtovníctvo [CD-ROM]  1. vyd. Bratislava: Združenie miest a obcí Slovenska. 105 s. ISBN 978-80-97205638.

ČEPELOVÁ, A. et al., 2010. Verejná správa a spoločnosť založená na vedomostiach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 256 s. ISBN 9788070978429.

University textbooks

MIHALIKOVÁ, E., 2023. Účtovníctvo rozpočtových organizácií.  Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2023. 105 s. ISBN 9788057402244

KOREŇOVÁ, D., 2022. Vybrané kapitoly z verejných financií 2. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 122 s. ISBN 9788057401049.

MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D., ŽUPOVÁ, E. a kol., 2022.Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. 1. vyd. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 142 s. ISBN 9788057400837.

PČOLINSKÁ, L., 2021. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie.1. vyd. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 155 s. ISBN 9788057400769.

ČEPELOVÁ, A., LACHYTOVÁ, 2019.Ekonómia verejného sektora. 1. vyd. Košice: Typopress-tlačiareň. 218 s. ISBN 9788081291104.

BOBÁKOVÁ, V., 2017. Makroekonómia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 310 s. ISBN 978-80-8152-565-0.

ČEPELOVÁ, A. et al., 2015. Vybrané kapitoly z projektového riadenia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 64 s. ISBN 9788081523007.

BOBÁKOVÁ, V. et al., 2015. Ekonomicko-právne aspekty podnikania (vybrané kapitoly). 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 250 s. ISBN 9788081523014.

ČEPELOVÁ, A., 2013. Ekonómia verejného sektora. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 268 s. ISBN 9788081520044.

MIHALIKOVÁ, E. a kol. 2011. Finančná situácia a výkonnosť v samospráve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 144 s. ISBN 9788070978986.

VÝROSTOVÁ, E. 2010. Regionálna ekonomika a rozvoj. Bratislava: IURA Edition. 352 s. ISBN 9788080783617.

Learning texts for students

HRABOVSKÁ, Z. a Z. VAĽOVSKÁ, 2015. Regionálna ekonomika a rozvoj II. (vybrané kapitoly). 1. vyd.  Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 234 s. ISBN 9788081522246.

MIHALIKOVÁ, E., 2015. Účtovníctvo vo verejnej správe so zameraním na rozpočtové organizácie. 1. vyd.  Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 112 s. ISBN 9788081523601.

HRABOVSKÁ, Z., 2014. Manažérska ekonomika (praktické aplikácie). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 124 s. ISBN 9788081521270.

BOBÁKOVÁ, V. a E. VÝROSTOVÁ, 2013. Verejné financie I. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 264 s. ISBN 9788081520778.

SEDLÁKOVÁ, S. a Z. VAĽOVSKÁ, 2013. Základy bankovníctva a poisťovníctva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 130 s. ISBN 9788081520884.

BOBÁKOVÁ, V. a S. SEDLÁKOVÁ, 2012. Finančné riadenie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 144 s. ISBN 9788070979389.

MIHALIKOVÁ, E. a Z. HRABOVSKÁ, 2012. Finančná analýza organizácie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 152 s. ISBN 9788070979396.

ČISÁRIK, P.  a Z. HRABOVSKÁ, 2012. Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 178 s. ISBN 9788070979372.

ŠTANGOVÁ, N., E. MIHALIKOVÁ a Š. FABIAN, 2011. Finančné účtovníctvo verejnej správy po aplikácii medzinárodných štandardov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 205 s. ISBN 9788070978788.

ČEPELOVÁ, A., E. VÝROSTOVÁ a K. GUZYOVÁ, 2009. Vybrané kapitoly z manažérskej ekonomiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 176 s. ISBN 9788070977439.


Study at UPJŠ