Skip to content

Publications of the Department of History

20minút, 14sekúnd
 • FEDORČÁKOVÁ, Mária. Civitas nostra Bardfa vocata: Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526) [Civitas nostra Bardfa vocata: Administration of the town of Bardejov in the Middle Ages (1320 – 1526)]. Košice: Bessarion, 2021, 239 pp. (cover)
 • ŠUTAJ, Štefan – ŠUTAJOVÁ, Jana. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie) [Population exchange between Czechoslovakia and Hungary (in negotiations of the Czechoslovak-Hungarian Mixed Commission)]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 552 pp. (available online)
 • HREHOR, Henrich. Parcelácia a prídel pôdy na Slovensku 1918 – 1938 [Plots and Subdivison of Land in Slovakia 1918 – 1938]. Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 262 pp. 
 • FOGELOVÁ, Patrícia – PEKÁR, Martin. Disciplinované mesto. Zásahy politiky do verejného priestoru na Slovensku 1938 – 1945 [Disciplined City. Policy Interventions in Public Space in Slovakia 1938 – 1945]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 198 pp. (imprint and contents)
 • REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921  [Košice and Censuses: Development of the Population of Košice in 1800 – 1921]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 pp. (covercontentsimprint)
 • MELICHÁREK, Maroš. Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856 – 1913 [The Nations of Southeastern Europe in the International Politics 1856 – 1913]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 230 pp. (cover, sale)
 • BORZA, Peter. Gréckokatolícka cirkev na okupovaných územiach Československa 1938 – 1945 [The Greek Catholic Church in the Occupied Territories of Czechoslovakia 1938 – 1945]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 122 pp. (covercontents)
 • ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk – Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948) [Emanuel Böhm and Jozef Styk – The citizens of Košice from regions of Turiec and Orava. Rivals and colleagues in Slovak politics (1945 – 1948)]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 167 pp.  (covercontents)
 • SENDEKOVÁ, Marta. Diockletianova politika a kresťanstvo [The Diocletian´s policy and the Christianity]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 140 pp. (cover)
 • BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období [The primary problems of transformation of Slovak secondary and vocational schools in Košice in the interwar period]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 205 pp. (covercontents)
 • FEDORČÁK, Peter. Tuka proti republike. Proces z roku 1929 [Tuka versus Republic.The process from 1929]. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 272 pp. (cover,contents)
 • PEKÁR, Martin. Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti [The story of Juraj Szánto. An interview about rescuers and a victim]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 122 pp. (cover)
 • JANČURA, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 [Private Motorism in Slovakia in the Years 1918 – 1938]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 170 pp. (cover and contents)
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku [The Self-Governance of the Town of Košice in the Middle Ages]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 304 pp. (covercontents)
 • TOKÁROVÁ, Zuzana. Slovenský štát: Režim medzi teóriou a politickou praxou [The Slovak State: Régime between Theory and Political Practice]. Košice : UPJŠ, 2016, 272 pp. (covercontents)
 • ŠUTAJ, Štefan et al. Interrelations of Slovak and World Historiography (Slovak Historiography in European History). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 158 pp. (cover and contents)
 • MELICHÁREK, Maroš. Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky, 1804 – 1856 [International Relations in the 19th and 20th Century I. The South-East European Nations in the Network of Diplomacy, 1804 – 1856]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 182 pp. (cover and contents)
 • ŠUTAJ, Štefan. Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom [The Paris Conference 1946 and The Peace Treaty with Hungary]. Prešov : Universum, 2014, 404 pp. (cover and contents)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Neanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe. Brno : Moravské zemské muzeum. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2013, 249 pp.
 • ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí [Hungarian Minority in Slovakia in the 20th Century]. Bratislava : Kalligram, 2012, 400 pp. (cover and contents)
 • PEKÁR, Martin et al. Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918 – 1945. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2011, 195 pp. 
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Čičarovce – Veľká Moľva : Výskum polykultúrneho sídliska [Čičarovce – Veľká Moľva : Research of a Polycultural Settlement]. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2010, 148 pp.
 • FEDORČÁK, Peter. Social issues in the first Czechoslovak Republic (1918 – 1938). Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010, 75 pp. (cover and contents)
 • OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Schválená minulosť : kolektívna identita v československých a slovenských učebniciach dejepisu (1918 – 1989) [Approved Past : Collective Indentity in Czechoslovak and Slovak Textbooks (1918 – 1989)]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, 159 pp. 
 • ŠUTAJ, Štefan. Magyarok Csehszlovákiában 1945 – 1948 között : tanulmányok a beneši dekrétumokról a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről [Hungarians in Czechoslovakia between 1945 – 1948 : Studies on the Decrees of Beneš on Deportations in the Czechia and Population Change]. Budapest : Lucidus Kiádo, 2008, 291 pp.
 • OTČENÁŠ, Michal – HAVRILA, Marek – LIPKA, Martin – OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Metodologické východiská výskumu vzťahov slovenskej historiografie k inonárodným historiografiám v 20. storočí [Methodological Bases of the Research of Relations of Slovak Historiography to Other Historiographies in the 20th Century]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, 76 pp.
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne [Border Changes and Population Movements in Europe after 2WW]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 296 pp. (covercontentsimprint)
 • REGINÁČOVÁ, Nikola – ŠUTAJ, Štefan – ĎURKOVSKÁ, Mária (eds.). Etnické vzťahy na Slovensku na začiatku 21. storočia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 204 pp. (covercontentsimprint)
 • ĎURKOVSKÁ, Mária – ŠUTAJ, Štefan – REGINÁČOVÁ, Nikola (eds.). Ethnic Relations in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 208 pp. (covercontentsimprint)
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach [Significant Personalities of Politics and Culture in Košice]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 pp. (cover and contents)
 • PEKÁR, Martin – SIMON, Attila – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Cena víťazstva : odvlečenie obyvateľov z územia Československa, Maďarska a Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944 – 1945 [The Price of Victory : Removal of Citizens from Czechoslovakia, Hungary and Poland to the Soviet Union in 1944 – 1945]. Šamorín : Forum inštitút pre výskum menšín, 2017, 124 pp.
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii [The People and History – Historical Biography and Its Place in Historiography]. Košice : UPJŠ, 2016, 150 pp. (covercontents)
 • OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Shifting Discourses on Central European Histories. Budapest : Terra Recognita Foundation, 2015, 183 pp. (cover and contents)
 • PEKÁR, Martin (ed.). Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí [Fragments from the History of Slovakia in the 19th and 20th Century]. Košice : Equilibria, 2015, 176 pp. (cover and contents)
 • DOMENOVÁ, Marcela – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky [Recognizing the History of Slovakia. Sources, Methods and Knowledge]. Prešov – Košice : UNIVERSUM-EU, 2015, 360 pp. (contents)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra (ed.). Staré Slovensko 2 : Paleolit a mezolit [Old Slovakia 2 : Palaeolithic and Mesolithic]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2014, 366 pp. 
 • ŠUTAJ, Štefan – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (eds.). Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc [The Structers and Fragments of Historical Development of Košice]. Košice : UPJŠ, 2014, 236 pp. (covercontents)
 • GABZDILOVÁ, Soňa – SIMON, Attila (eds.). Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu (CD-ROM) [Approaches to Solving the National Issue in Interwar Czechoslovakia (CD-ROM)]. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, 199 pp.
 • HRUBOŇ, Antonín – LEPIŠ, Juraj – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme [Slovakia in the Years of Lack of Freedom II. Known and Unknown Personalities]. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, 295 pp. 
 • BOJKOVÁ, Alžbeta – REGINÁČOVÁ, Nikola (eds.). Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí [Historical Milestones in the Development of Košice in the 20th Century]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 148 pp. (cover and contents)
 • HREHOR, Henrich – PEKÁR, Martin (eds.). Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava). From the Middle Ages to the End of the 18th Century. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 160 pp. (whole volume)
 • AMBRUŠOVÁ, Uršula – FEDORČÁK, Peter (eds.). Košice – Inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy [Košice – The Institutional Basis of the Culture, Education and Science]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 230 pp. (covercontents)
 • ULIČNÝ, Ferdinand – MAGDOŠKO, Drahoslav (eds.). Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín [The Battle of Rozhanovce in the Context of Slovak and Hungarian Kingdom´s History]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 356 pp. (covercontents)
 • OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti – dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov (CD-ROM) [Finding a Common Language – A Dialogue of the Young Generation of the Slovak and Hungarian Historians (CD-ROM)]. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2012, 116 pp.
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Košice a dejiny – dejiny Košíc [Košice and History – History of Košice]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011, 206 pp. (covercontents)
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians). Prešov : Universum, 2011, 258 pp.
 • ZAHORÁN, Csaba – KOLLAI, István – OTČENÁŠOVÁ, Slávka (eds.). Neznámy sused : dvadsať rokov Maďarska (1990 – 2010) [The Unknown Neighbour : Twenty Years of Hungary (1990 – 2010)]. Budapest : Terra Recognita Alapítvány, 2011, 254 pp.
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica – ŠUTAJ, Štefan (eds.). Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [Post-War Migrations and the Population Exchange Between Czechoslovakia and Hungary]. Prešov : Universum, 2010, 221 pp. 
 • HAVRILA, Marek – OTČENÁŠOVÁ, Slávka (eds.). Historiografia na Slovensku v kontexte spoločenského vývinu v 19. a 20. storočí [Historiography in Slovakia in the Context of Social Development in the 19th and 20th Centuries]. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2009, 99 pp.
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989 [Hungarian Minority in Slovakia after 1989]. Prešov : Universum, 2008, 216 pp.  ŠUTAJ, Štefan (ed.). Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí [Anti-Habsburg Uprisings and Their Impact on the Development of the Border Regions of Slovakia and Hungary in the 17th Century]. Prešov : Universum, 2008, 166 pp.
 • BILECOVÁ, Simona – TRESOVÁ, Monika (eds.). Moc v dejinách ľudskej spoločnosti. Stretnutie mladých historikov XIII. [Power in the History of Human Society. Conference of Young Historians XIII.]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024, 113 pp. (PDF)
 • FEDORČÁKOVÁ, Mária – FILČÁKOVÁ, Miriama (eds.). Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie. Stretnutie mladých historikov XII. [Historical Source in the Present – Archives, Innovation, Sharing. Conference of Young Historians XII.]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, 88 pp. (PDF)
 • Poznanie, spoločnosť, dejiny. Stretnutie mladých historikov XI. [Knowledge, Society, History. Conference of Young Historians XI.]. FILČÁKOVÁ, Miriama (ed.). Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 164 pp. (PDF)
 • KATRIŇÁK, Lukáš (ed.). Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť. Stretnutie mladých historikov VII. [Revised History. Historical Memory – Its Place and Importance for Society. Conference of Young Historians VII.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 66 pp. (PDF)
 • ĎUĎÁKOVÁ, Monika – POČÁTKO, Martin (eds.). Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie? Stretnutie mladých historikov VI. [Migration Processes in the History of Europe. Crisis or Dawn of Civilization? Conference of Young Historians VI.]. Košice – Praha : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017, 162 pp. (cover and contents)
 • DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (ed.). Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov V. [Military Conflicts in the History of Europe. Conference of Young Historians V.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 204 pp. (cover and contents)
 • KACVINSKÝ, Pavol – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (eds.). Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. [Central European City as a Political, Economic and Cultural Center. Conference of Young Historians IV.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 168 pp. (cover and contents)
 • PEKÁR, Martin – TOKÁROVÁ, Zuzana (eds.). Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. [Man, Society, Era. Conference of Young Historians III]. Košice, UPJŠ, 2014, 276 pp. (covercontents)
 • FABOVÁ, Bernadeta – JANČURA, Mikuláš (eds.). Priesečníky spoločnej histórie krajín V4. Stretnutie mladých historikov II. [Intersections of the V4 Coutries´ Common History. Conference of Young Historians II.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 119 pp. (PDF)
 • BOJKOVÁ, Alžbeta (ed.). Spoločnosť, kultúra a každennosť v dejinách Slovenska. Stretnutie mladých historikov I. [Society, Culture and Everydayness in the Past of Slovakia. Conference of Young Historians I.]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 408 pp. (covercontents)
 • JANČURA, Mikuláš – MELICHÁREK Maroš (eds.). Študentská vedecká konferencia XI. Zborník príspevkov. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, 118 pp. (available online)
 • JANČURA, Mikuláš – MELICHÁREK Maroš (eds.). Študentská vedecká konferencia X. Zborník príspevkov. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 103 pp. (available online)
 • FEDORČÁK, Peter. Kultúrne dejiny talianskej renesancie: Pojmy, otázky a interpretácie [Cultural History of the Italian Renaissance: Concepts, Questions and Interpretations]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023, 261 pp. (available online)
 • BORZA, Peter. Na pomedzí Východu a Západu. Vybrané kapitoly z dejín východných kresťanov na Slovensku [On the Border Between East and West. Selected Chapters from the History of Eastern Christians in Slovakia]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 96 pp. (available online)
 • MELICHÁREK, Maroš. Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne. Vysokoškolská učebnica [History of the Balkans After World War II. University Textbook]. Košice : Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 118 pp. (free download)
 • JANČURA, Mikuláš – ŚNIEŻKO, Alžbeta (eds.). Prvý dotyk so slobodou. Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ´89. Vysokoškolský učebný text [The First Touch With Freedom. Presenting the Past on the Example of the Velvet Revolution from November ´89. University Textbook]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021, 134 pp. (PDF)
 • JANČURA, Mikuláš – BOJKOVÁ, Alžbeta (eds.). Dejiny tvoríš Ty! História – škola – verejný priestor [You make the History! History – School – Public Space]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, 116 pp. (cover, PDF Preview Quality)
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku [Prehistoric and Early Historical Period in Slovakia]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. (cover)
 • Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy IV. [Developing Education. Issues and Methods IV]. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018, 171 pp. (authorial share of our colleagues Alžbeta Bojková and Mikuláš Jančura, available online)
 • BOJKOVÁ, Alžbeta. Hravý dejepis. Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ [A Playful History. Workbook for the 5th Grade of Elementary Schools]. Košice : Taktik, 2015 (cover)
 • JANČURA, Mikuláš. Náhľad do všeobecných dejín vedy a techniky pre študentov histórie [Insight into the World History of Science and Technology for Students of History]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 200 pp. (covercontents)
 • MAGDOŠKO, Drahoslav. Dejiny Slovenska v stredoveku [The History of Slovakia in the Middle Ages]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 164 pp. (cover and contents
 • OLEJNÍK, Milan. Warfare in Antiquity. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 162 pp. (cover and contents)
 • OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Oral history ako metóda historického výskumu a jej využitie v praxi [Oral History as a Method of Historical Research and Its Application in Practice]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 116 pp. (cover and contents)
 • PEKÁR, Martin. Dejiny Slovenska 1918 – 1945 [The History of Slovakia 1918 – 1945]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 198 pp. (cover and contents)
 • PEKÁR, Martin. Komentované pramene k dejinám Slovenska 1939 – 1945 [Commented Sources to the History of Slovakia 1939 – 1945]. Košice : UPJŠ, 2015, 112 pp. (cover and contents)
 • REGINÁČOVÁ, Nikola. Úvod do historickej demografie [Introduction into the Historical Demography]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 134 pp. (cover and contents)
 • SENDEKOVÁ, Marta. Dejiny neskorej antiky. Vybrané kapitoly I [The History of the Late Antiquity. Selected Topics I.]. Košice : UPJŠ, 2015, 144 pp. (cover and contents)
 • ŠUTAJ, Štefan. Slovenské dejiny po roku 1945 I. (Vybrané kapitoly k vývoju v rokoch 1945 – 1968) [The Slovak History after 1945 I. Selected Topics on the Development in 1945 – 1968]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 200 pp. (cover and contents) ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945 [Hungarian Minority in Slovakia after 1945]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 186 pp. (cover and contents)
 • ĎURKOVSKÁ, Mária – HREHOR, Henrich. Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948. Dokumenty [The Secondary Schools in Slovakia in 1918 – 1948. Documents]. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014 (covercontents)
 • DOMENOVÁ, Marcela – PEKÁR, Martin. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941) [Memorial Book of the City of Prešov. Part III. (1938 – 1941)]. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, 536 pp.

Series of original scientific works on the history of Košice, established in 2011:

 • 10. REGINÁČOVÁ, Nikola. Košice a sčítania obyvateľov : Vývoj počtu obyvateľov Košíc v rokoch 1800 – 1921  [Košice and Censuses: Development of the Population of Košice in 1800 – 1921]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, 164 pp. (covercontentsimprint)
 • 9. ŠUTAJ, Štefan. Emanuel Böhm a Jozef Styk – Košičania z Turca a Oravy. Rivali a spolupracovníci v slovenskej politike (1945 – 1948) [Emanuel Böhm and Jozef Styk – The citizens of Košice from regions of Turiec and Orava. Rivals and colleagues in Slovak politics (1945 – 1948)]. Košice : UPJŠ, 2018, 167 pp.
 • 8. BOJKOVÁ, Alžbeta. Primárne problémy transformácie slovenských stredných a odborných škôl v Košiciach v medzivojnovom období [The primary problems of transformation of Slovak secondary and vocational schools in Košice in the interwar period]. Košice : UPJŠ, 2018, 205 pp.
 • 7. Cassovia docta. Osobnosti vedy a školstva [Cassovia Docta: The Personalities of Science and Education]. FEDORČÁK, Peter – FOGELOVÁ, Patrícia (Eds.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, 210 s. (covercontents)
 • 6. Významné osobnosti politiky a kultúry v Košiciach [Significant Personalities of Politics and Culture in Košice]. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, 120 pp.
 • 5. MAGDOŠKO, Drahoslav. Samospráva mesta Košice v stredoveku [The Self-Governance of the Town of Košice in the Middle Ages]. Košice : UPJŠ, 2017, 304 pp. (covercontents)
 • 4. Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii [The People and History – Historical Biography and Its Place in Historiography]. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2016, 150 pp. (covercontents)
 • 3. Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc [The Structers and Fragments of Historical Development of Košice]. ŠUTAJ, Štefan – DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (Eds.). Košice : UPJŠ, 2014, 236 pp. (covercontents)
 • 2. Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí [Historical Milestones in Development of Košice in the 20th Century]. BOJKOVÁ, Alžbeta – REGINÁČOVÁ, Nikola (Eds.). Košice : UPJŠ, 2013, 148 pp. (cover and contents)
 • 1. Košice a dejiny – dejiny Košíc [Košice and History – History of Košice]. ŠUTAJ, Štefan (Ed.). Košice : UPJŠ, 2011, 206 pp. (covercontents)

The urbanHIST project bulletin was published quaterly in electronic form. More information on the newsletter website.

 • FEDORČÁKOVÁ, Mária – FILČÁKOVÁ, Miriama. Filozofické vzdelávanie v Košiciach v kontinuite a diskontinuite historického vývoja [Philosophical Education in Košice in Continuity and Discontinuity of Historical Development]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, 40 pp. (available online)
 • FEDORČÁKOVÁ, Mária. Universitas Cassoviensis a tradícia univerzitného vzdelávania v Košiciach pred vznikom UPJŠ [Universitas Cassoviensis and the Tradition of University Education in Košice before the Establishment of UPJŠ]. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, 32 pp. (available online)
 • Pontis Digest, 2019, č. 2 “Balkán a nacionalizmus” [Balkans and Nationalism], authorial share of our colleague Maroš Melichárek (available online)
 • Pontis Digest, 2019, č. 1 “Poučenie z 20. storočia” [Lessons from the 20th Century], the whole journal issue devoted to the interactive public exhibition “Who will be next?” organized by our department (available online)
 • GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Remembering the City. A Guide through the Past of Košice. Budapest – Košice : Terra Recognita Foundation and Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2013 (English city guide written by young historians as a result of an international project) (cover)
 • Historická revue [Historical Revue],special volume about Košice, 2013 (cover and contents)
 • ŠUTAJ, Štefan (ed.). Kľúče k dejinám Košíc. Historická čítanka [The Keys to the History of Košice. Historical Reading-Book]. Košice – Prešov : Universum, 2009. (available online)

Study at UPJŠ