Skip to content

Курси словацької мови для студентів Унівесритету ім. П. Й. Шафарикa

1minút, 21sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka pre študentov zo zahraničia (študujúcich na UPJŠ študijné programy v slovenskom jazyku) bezplatný kurz slovenského jazyka pod názvom Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 1.  Jeho realizácia prebehne v zimnom semestri v rozsahu 4 hodiny týždenne. V letnom semestri si môžu študenti zvoliť kurz Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 2 s rozsahom 2 hodiny týždenne. 

Výučba slovenského jazyka sa bude realizovať v spolupráci s Centrom jazykovej prípravy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na kurz sa môžu prihlásiť študenti, ktorí pochádzajú zo zahraničia alebo ktorých materinský jazyk nie je slovenčina a študujú študijné programy v slovenskom jazyku.

Zameraním kurzu určeného pre začiatočníkov je osvojenie si všeobecnej, akademickej a odbornej slovnej zásoby slovenčiny, gramatiky a správnej výslovnosti, na rozvíjanie jazykových zručností a upevnenie komunikačných kompetencií v súlade s dokumentom Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky na úrovni ovládania jazyka A1. V prípade záujmu je možné zabezpečiť samostatnú skupinu na úrovni A2 a B1.

Úspešní študenti získajú po absolvovaní oboch semestrov osvedčenie o znalosti slovenského jazyka na úrovni A1.

Kurz je bez kreditovej dotácie a je sprístupnený v AIS s kódom:

  • CJP/SZSUPJS1/18 – Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 1 
  • CJP/SZSUPJS2/18 – Slovenčina pre zahraničných študentov UPJŠ 2 

Viac informácií: silvia.rucinska@upjs.sk


Навчання в УПЙШ