Prejsť na obsah

MEDIPARK

5minút, 9sekúnd
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – I. FÁZA

 

 

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice)
Kód ITMS projektu: 26220220185
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK – II. FÁZA

Názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice – Fáza II.)
Kód ITMS2014+: 313011D103

 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach – MEDIPARK 

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie UVP MEDIPARK, Košice ako špičkového národného centra pre výskum a vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny. UVP MEDIPARK, Košice vznikne integráciou ľudského potenciálu s expertízou v biomedicínskych vedách, výskumnej infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v mieste realizácie projektu – budove UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a viacerých komerčných partnerov.

Centrá excelentnosti s biomedicínskym zameraním tvoria jadro budovania UVP MEDIPARK, Košice. Kreovaním UVP MEDIPARK, Košice dosiahneme:

a) koncentráciu vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry na prieniku medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva;
b) integráciu biomedicínskeho výskumu a prenosu výsledkov výskumu do medicínskej praxe na poli prevencie, diagnostiky a liečby;
c) aplikácie vedeckých poznatkov v klinickej praxi, verejnom zdravotníctve, vzdelávaní a v biotechnológiách.

Implementácia projektu smerujúca k vybudovaniu UVP MEDIPARK Košice je realizovaná v troch základných skupinách aktivít:

1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice ako sofistikovaného technologického celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci budovania fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF).

2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva v piatich kľúčových (CORE) výskumných programoch:

     Farmakogenetika a individualizácia liečby. Výskumný program zameraný na:
a) štúdium markerov asociovaných s terapeutickým účinkom a s nežiaducimi účinkami liečiv a na význam antiangiogénnych liečiv v terapii nádorov;
b) mechanizmy fotodynamickej liečby nádorov;
c) genetické markery nádorových chorôb, mechanizmy bunkovej smrti a medzibunkových interakcií; prínos inovatívnych postupov v liečbe onkologických chorých.

     Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie. Výskumný program zameraný na:
a) úlohu bunkového stresu v mechanizmoch bunkovej smrti pri procesoch asociovaných starnutím;
b) interakcie genotypu a prostredia v mechanizmoch prispievajúcich k poruchám metabolizmu, diabetu a aterosklerózy;
c) bunkové mechanizmy porúch metabolizmu a aterosklerózy, klinické prejavy a komplikácie aterosklerózy a ich dopad na zdravotný stav obyvateľstva.

     Neurovedy. Výskumný program zameraný na:
a) reparatívne mechanizmy po traumách miechy;
b) neurodegeneratívne a neuroreparatívne mechanizmy, klinické prejavy a komplikácie neurologických ochorení (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, cievne mozgové príhody).

     Regeneračná medicína. Výskumný program zameraný na:
a) inovatívne možnosti regenerácie a reparácie kostných, kĺbových a chrupkových tkanív po úraze a pri degeneračných a autoimunitných ochoreniach,
b) využitie biotechnológií v regeneračnej medicíne.

     Zoonózy a významné infekčné choroby. Výskumný program zameraný na:
a) zoonózy a významné infekčné choroby z pohľadu epizootológie, skvalitnenia ich laboratórnej diagnostiky a prevencie;
b) inovatívne prístupy v preventívnych opatreniach, diagnostike a liečbe významných infekčných chorôb v humánnej medicíne;
c) inovatívne prístupy pri riešení epidemiologických, diagnostických a preventívnych opatrení pri tlmení zoonóz a významných infekčných chorôb.

3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice zamerané na

a) podporu aplikovaného výskumu v kľúčových vedeckých zameraniach,
b) zabezpečenie intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného výskumu,
c) transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov.

Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP MEDIPARK, Košice s transferom do klinickej praxe sú: rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb ako aj v oblasti reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb.

I. fáza projektu MediPark bola realizovaná z OP VaV v programovacom období 2007 – 2013.

V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP MediPark, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a zabezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania fyzickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného výberu dodávateľov stavebných činností a technologických celkov.

V súčasnosti sa realizuje II. fáza projektu MediPark, Košice – Fáza II, pričom projekt je financovaný z OP VaI programovacie obdobie 2014 – 2020.

 

       


Študuj na UPJŠ