Prejsť na obsah

Postdoktorandské pobyty

4minút, 52sekúnd

Prečo absolvovať postdoktorandský pobyt práve na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika?

Váš postdoktorandský pobyt na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude taký, aký si ho naplánujete. Môžete sa pripojiť k výskumnému tímu, samostatne bádať v laboratóriu alebo… V každom prípade budete riešiť témy, ktoré si sami vyberiete – pod záštitou tútora –zodpovedného pracovníka za postdoktorandský pobyt na Vašom novom pôsobisku.

Zapojíte sa do výskumných projektov

Budete si môcť vybrať z viac ako 300 projektov, ktoré sa aktuálne riešia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zapojíte sa napríklad do výskumu štruktúry a dynamiky biomolekúl pomocou röntgenových techník, do výskumu dejín holokaustu, budete analyzovať postavenie žien v politickom prostredí Slovenskej republiky a v severských štátoch Európy alebo sa pustíte do vlastného výskumu, ktorý sami navrhnete.

Na UPJŠ ďalej profesionálne porastiete

Môžete sa ďalej stále vzdelávať a zlepšovať vo vašich schopnostiach a zručnostiach nevyhnutných na výskum, vývoj a výučbu.

Budete pracovať v špičkových laboratóriách so špičkovými odborníkmi

Poskytneme vám potrebné priestory, laboratóriá vybavené špičkovým zariadením a prístrojmi na váš výskum. Budete pracovať napríklad v týchto laboratóriách, v univerzitných vedeckých parkoch UVP MediparkUVP Technicom a vedeckovýskumnom centre Promatech spolu s našimi odborníkmi z rôznych oblastí výskumu alebo v kolektíve pracovníkov z niektorých našich špičkových tímov.

Vaša práce môže mať aj reálne využitie

Získate kontakty na vedcov z Vášho odboru a nové podnety, inšpirácie pre Vašu prácu na medzinárodných konferenciách, na ktorých budete mať možnosť sa zúčastniť. Vaša práca môže mať aj reálne využitie. Môže vniesť svetlo do aktuálnych a dlhodobých problémov. Budete môcť napríklad navrhnúť a otestovať nové prístupy v oblasti umelého oplodnenia, vytýčiť nový smer v liečbe leukémie, navrhnúť novú generáciu cielených transportných systémov schopných viazať široké spektrum liečiv alebo nové formy práce so sociálne znevýhodnenými skupinami, navrhnúť a otestovať využitie magnetoimpedančného javu na snímanie externých parametrov v multifunkčných materiáloch, podieľať sa na dátovej analýze legislatívy a judikatúry v obchodnom práve a práve informačných technológií, navrhnúť výkon kompetencií a tvorby verejnej politiky obcí a miest v medzinárodnom kontexte alebo sa podieľať na riešení rôznych ďalších tém a teoretických alebo praktických problémov.

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora rozvoja vedeckého výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podpora kariérneho rastu mladých výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Pracovné miesto postdoktoranda možno vytvoriť len na tej súčasti UPJŠ, ktorá má právo realizovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, zároveň má absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a na základe výzvy rektora na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov vypísala tému(y) na postdoktorandský pobyt.

Pracovné miesta postdoktorandov sa obsadzujú na obdobie dvoch rokov s možnosťou predĺženia pracovného pomeru o 12 mesiacov.

O pracovné miesta výskumných pracovníkov – postdoktorandov sa môžu uchádzať iba tí uchádzači, ktorí:

  • ukončili tretí stupeň vysokoškolského štúdia a zároveň
  • spĺňajú minimálne požiadavky/kritériá uvedené vo výzve.

Uchádzač na obsadenie pracovného miesta postdoktoranda musí byť k 30. 9. príslušného roku vyhlásenia výzvy najviac päť kalendárnych rokov po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (do tohto intervalu sa nezapočítava materská a rodičovská dovolenka, civilná vojenská služba, vojenská služba a iné objektívne prekážky výkonu odbornej praxe).


Študuj na UPJŠ