UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktuality

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ!  Príkaz rektora č. 20/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 16.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 19/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 09.11. do 14.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 02.11. do 08.11.2020 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

Návrh rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému prepojeniu

Návrh rektorov UK, STU, TUKE, UPJŠ a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských výskumných univerzít a SAV s cieľom vylepšenia pozície a väčšieho presadenia sa v medzinárodnej konkurencii, ako aj zvýšeniu atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskum, inovácií a vysokoškolského vzdelávania.

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

UPJŠ ako súčasť inovatívneho Centra výskumu vodíkových technológií

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. podpísali 18.9.2020 memorandum o spolupráci na vzniku Centra výskumu vodíkových technológií.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Povzbudzujúce umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2021

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier, množstvo študentov na akademického pracovníka, podiel zahraničných hostí a študentov, prvýkrát hodnotil aj UPJŠ v Košiciach.

Podporte Nadáciu UPJŠ v Košiciach

Vážení zamestnanci UPJŠ, ešte stále je čas na poukázanie 2 (3)%-ného podielu zaplatenej dane Nadácii UPJŠ v Košiciach s cieľom podporiť univerzitné vzdelávanie, rozvoj tvorivej vedeckej práce, ako aj talentovaných študentov a zvýšiť spoločenské ocenenie vysokoškolských učiteľov.

Informácia o stretnutí zástupcov SRK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ (viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie), sa dňa 2.4.2020 dištančnou formou zúčastnil stretnutia s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Predmetom spoločného rokovania boli aktuálne opatrenia, ktoré prijali vysoké školy ako reakciu na šírenie COVID-19 a ďalšie návrhy, ktoré smerujú k zabezpečeniu chodu vysokých škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020.

Zdroj: SRK

Rokovali rektori košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity Košice sa v stredu 25. marca 2020 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít. Podnetom na toto pracovné stretnutie bola snaha o koordinovaný postup vysokých škôl pri riešení zložitej situácie po zavedení opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

Rektor udelil Pamätnú medailu UPJŠ Karazinovej univerzite v Charkove

Zástupcovia UPJŠ prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality a Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty odovzdali medailu rektorovi Karazinovej univerzity počas slávnostného spoločného zasadnutia Správnej rady a Vedeckej rady univerzity.

BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 12.04.2013