Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

2minút, 54sekúnd

Doktorandský portál

Všetko o doktorandských študijných programoch na jednom mieste:

  • detailné informácie o štúdiu
  • podmienky prijatia
  • témy dizertačných prác na aktuálny akademický rok
  • školitelia
  • podmienky úspešného ukončenia štúdia
  • uplatnenie absolventov

V systéme vysokoškolského vzdelávania predstavuje doktorandské štúdium jeho tretí, najvyšší stupeň, ktorého cieľom je pripraviť absolventa tohto stupňa vzdelávania na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu. Organizácia tohto typu štúdia sa v porovnaní s bakalárskym alebo magisterským stupňom líši v tom, že okrem osvojenia a tvorivého využívania získaných poznatkov zahŕňa aj vedeckú časť. V rámci tejto časti doktorandského štúdia sa študent aktívne podieľa na získavaní nových, originálnych vedeckých výsledkov, ktorými prispieva k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Z tohto pohľadu je dôležitý dôraz na kreativitu a originalitu vo výskumnej práci, na samostatné formulovanie a definovanie vedeckých hypotéz, na rozvoj kritického myslenia, na schopnosť diskutovať o špecifických odborných problémoch v širších súvislostiach, na schopnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov a v neposlednom rade na schopnosť samostatnej vedeckej práce. Doktorandské štúdium je teda svojím charakterom kľúčové pre výchovu špičkových odborníkov. V absolútnej väčšine študijných programov doktorandského štúdia realizovaných na UPJŠ sa zachoval charakter vedeckej prípravy doktorandov.

Univerzita dlhé roky úspešne spolupracuje pri výchove doktorandov aj s externými vzdelávacími inštitúciami – ústavmi Slovenskej akadémie vied s podobnou profiláciou, akú má vedecký výskum na univerzite.


Študuj na UPJŠ